Komisja do spraw wyłonienia kandydatów na dwa stanowiska Zastępców Dyrektora Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 j.t.) zaprasza do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie – nie otwierać” w Kancelarii Głównej w Biurze Podawczym Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 8:15-16:15 lub przesłać listem poleconym na adres: Ministerstwo Rozwoju, Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie – nie otwierać”.

Termin składania zgłoszeń – do dnia 13 października 2017. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Rozwoju.

Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata, informacja o wymaganych dokumentach oraz materiałach informacyjnych dotyczących funkcjonowania Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie dostępne są pod tym linkiem.

Podziel się wpisem