Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Jednostka Certyfikująca

O NAS

Jesteśmy wiodącą jednostką badawczą w dziedzinie lotnictwa i astronautyki w Polsce. Nasza misja to rozwijanie najnowocześniejszych technologii lotniczych, poprawa bezpieczeństwa lotów oraz przeciwdziałanie zagrożeniom w przestrzeni powietrznej.

W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa posiadamy własną Jednostkę Certyfikującą – komórkę organizacyjną, która zajmuje się procesem oceny zgodności wyrobów lotniczych z wymaganiami prawnymi i technicznymi. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie bezzałogowych statków powietrznych, specjalistycznej wiedzy oraz najnowocześniejszemu zapleczu laboratoryjnemu, realizujemy akredytowaną, notyfikowaną oraz nieakredytowaną działalność certyfikacyjną dotyczącą wyrobów objętych programami certyfikacji dla SBSP (Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych).

OFERTA

PROCEDURA CERTYFIKACJI

Jednostka Certyfikująca prowadzi certyfikację systemów bezzałogowych statków powietrznych (SBSP) na zgodność z wymaganiami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich (Dz. Urz. UE. L 152 z 11.06.2019 z późn. zm.)

Certyfikacja SBSP prowadzona jest w oparciu o następujące programy certyfikacji:

 • ILOT-JC.PG.01/P-01 Program certyfikacji ILOT-01 Ocena zgodności – Moduł B – Badanie typu UE
 • ILOT-JC.PG.01/P-02 Program certyfikacji ILOT-02 Ocena zgodności – Moduł H
  – Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości

Warunkiem rozpoczęcia procesu oceny zgodności jest formalne złożenie wniosku, co ma zapewnić uzyskanie wszystkich informacji wymaganych do przeprowadzenia procesu certyfikacji zgodnie z właściwym programem certyfikacji. Formularz wniosku umieszczony jest na stronie Instytutu lub można go otrzymać drogą mailową.

Programy certyfikacji są udostępniane klientom na życzenie.

Do wniosku klient dołącza wymagane dokumenty odpowiednio do deklarowanego programu certyfikacji oraz dokonuje opłaty wstępnej.

Schemat procesu certyfikacji

Podstawowe elementy oceny zgodności SBSP z wymaganiami rozporządzenia 2019/945 w Programie certyfikacji ILOT-01 Ocena zgodności – Moduł B – Badanie typu UE:

 1. planowanie i przygotowanie oceny, badanie dokumentacji, badanie próbek
 2. ocena właściwości wyrobu przez badanie, inspekcję, ocenę projektu,
 3. przegląd i ocena dowodów zgodności uzyskanych podczas etapu jak w ppkt b),
 4. decyzja w sprawie certyfikacji (gdy decyzja jest pozytywna, następuje wystawienie odpowiednich dokumentów certyfikacyjnych),
 5. nadzór, odpowiednio do programu (m.in. w wyniku sygnałów z rynku, zmian w projekcie, zmian wymagań, uruchomienie nowej linii produkcyjnej, nowa lokalizacja itp.).

Podstawowe elementy oceny zgodności SBSP z wymaganiami rozporządzenia 2019/945 w programie certyfikacji ILOT-02 Ocena zgodności – Moduł H – Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości :

 1. planowanie i przygotowanie auditu, badanie dokumentacji technicznej wyrobu, dokumentacji systemu jakości w odniesieniu do projektowania, produkcji, kontroli gotowych wyrobów, badania wyrobów,
 2. ocena możliwości wytwarzania wyrobu zgodnego z wymaganiami, na podstawie stosowanego systemu jakości (audity),
 3. przegląd i ocena dowodów zgodności uzyskanych podczas etapu, jak w ppkt. a i b),
 4. decyzja ws. certyfikacji i wystawienie dokumentów certyfikacyjnych z ważnością na 3 lata, o ile ma to zastosowanie,
 5. ustalenia dotyczące planowych auditów nadzoru (2 audity nadzoru w czasie trzyletniego cyklu certyfikacji),
 6. ustalenia dotyczące ponownej certyfikacji (na kolejny trzyletni cykl).

POLITYKA JAKOŚCI ORAZ POLITYKA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI

Polityka jakości

Polityka bezstronności i poufności

Dokumentacja Jednostki Certyfikującej:

 • ILOT-JC.PW.01/Z-01 Informator dla klienta
 • ILOT-JC.PG.01/W-01 Wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności systemów bezzałogowych statków powietrznych według Programu certyfikacji ILOT-01 Ocena zgodności – Moduł B – Badanie typu UE
 • ILOT-JC.PG.01/W-02 Wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności systemów bezzałogowych statków powietrznych według Programu certyfikacji ILOT-02 Ocena zgodności – Moduł H – Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości
 • ILOT-JC.PG.05/Z-01 Warunki i zasady powoływania się na certyfikację i stosowania numeru Jednostki Notyfikowanej

Akty prawne:

 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków  powietrznych z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 1, z późn. zm.)
 • Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 255
  z 04.10.2019, str. 7)
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1058 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/945 w odniesieniu do wprowadzenia dwóch nowych klas systemów bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 232 z 20.7.2020 r., str. 1)
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 152 z 11.6.2019, str. 45, z późn. zm.)
 • Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 255 z 04.10.2019, str. 7)
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/746 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do odroczenia dat rozpoczęcia stosowania niektórych środków w związku z pandemią COVID-19 (Dz. Urz. UE L 176 z, 5.6.2020, str. 13)
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1166 z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do odroczenia daty rozpoczęcia stosowania scenariuszy standardowych w odniesieniu do operacji wykonywanych w zasięgu widoczności wzrokowej lub poza zasięgiem widoczności wzrokowej (Dz. Urz. UE L 253 z 16.7.2021, str. 49)

POSTĘPOWANIE Z ODWOŁANIAMI I SKARGAMI

W procesie postepowania z odwołaniami i skargami w szczególności uwzględniane są wymagania dotyczące zachowania poufności i bezstronności. Wobec żadnej z osób zgłaszających skargę czy odwołanie, ani wobec klienta Jednostki, nie są podejmowane żadne działania dyskryminujące. Zgłoszenie może zostać złożone przez klienta lub inną stronę:

w formie pisemnej, na adres Jednostka Certyfikująca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: cert@ilot.lukasiewicz.gov.pl

telefonicznie pod numerem +48 573 103 839

osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Odwołania i skargi, o ile odnoszą się do działalności certyfikacyjnej, za którą Jednostka jest odpowiedzialna, są rozpatrywane przez Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zgodnie z ustanowioną w Instytucie procedurą. Odwołania i skargi, nie dotyczące działalności certyfikacyjnej, za którą Jednostka jest odpowiedzialna, są rozpatrywane i o tym fakcie składający odwołanie/skargę jest powiadamiany pisemnie.

Jednostka rozpatrując odwołania i skargi kieruje się Polityką Jakości i Polityką Bezstronności zapewniając brak jakichkolwiek działań dyskryminujących.

Decyzje w sprawie odwołania i/lub skargi są podejmowane przez osoby odpowiedzialne, niezaangażowane w przedmiot skargi/odwołania w terminie do 14 dni (włącznie) od daty ich wpłynięcia do Jednostki, o ile ich rozpatrzenie nie wymaga dodatkowych działań (badań, auditów, ekspertyz itp.). W takim przypadku termin ten może zostać wydłużony.

Link do procedury »

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co oznacza certyfikacja SBSP w kategorii otwartej/szczególnej?

Certyfikacja systemów bezzałogowych statków powietrznych SBSP (dronów), przeznaczonych do eksploatacji w ramach kategorii otwartej/szczególnej, oznacza rzetelny i bezstronny proces przeprowadzania oceny zgodności wyrobu SBSP z mającymi zastosowanie wymaganiami prawa. Ocena zgodności przez stronę trzecią to potwierdzenie, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/945 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich. Producenci, wprowadzając do obrotu na terenie Unii Europejskiej, systemy bezzałogowych statków powietrznych (SBSP) klas C0-C6 muszą zagwarantować, że zostały one zaprojektowane i wytworzone zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 2019/945.

Powyższego procesu oceny zgodności (certyfikacji) nie należy mylić z certyfikacją SBSP eksploatowanych w ramach kategorii certyfikowanej, która obejmuje operacje związane z większym ryzykiem wystąpienia szkody dla osób trzecich w razie wypadku, takie jak transport osób, materiałów niebezpiecznych, loty nad zgromadzeniami osób dronem przekraczającym 3 m lub inne sytuacje wysokiego ryzyka, które wykraczają poza ograniczenia kategorii otwartej i szczególnej.

Czy ocena zgodności dronów jest konieczna?

Obowiązek przeprowadzenia oceny zgodności SBSP wynika z przepisów prawa i jest realizowany w oparciu o rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich. W rozporządzeniu tym określono wymagania dotyczące projektowania i produkcji SBSP przeznaczonych do użytku na terenie UE według zasad i warunków określonych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/947 oraz elementów do jednoznacznej zdalnej identyfikacji. Wymagania mają na celu zapewnienie, że SBSP, wprowadzane na rynek europejski, są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa ludzi, zwierząt oraz mienia.

Co oznaczają poszczególne klasy dronów?

W rozporządzeniu 2019/945 podano podstawowe parametry charakterystyczne dla poszczególnych klas systemów bezzałogowych statków powietrznych, których projektowanie, produkcja i konserwacja podlegają certyfikacji. Rozporządzenie zawiera również:

– przepisy dotyczące udostępniania na rynku systemów bezzałogowych statków powietrznych przeznaczonych do operacji w kategorii „otwartej” i „szczególnej”, a także elementów do jednoznacznej zdalnej identyfikacji oraz ich swobodnego przepływu w Unii,

– zasady dla operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich, wykonujących operacje zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/947 w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Zgodnie z rozporządzeniem 2019/945 drony podzielono na 7 różnych klas oznaczonych etykietami identyfikacyjnymi od C0 do C6. Każdą klasę określa specyfikacja techniczna, w tym wymagane wyposażenie i osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego. Oznaczenia klas odnoszą się do kategorii otwartej – niskiego ryzyka i szczególnej – średniego ryzyka. Etykiety identyfikacyjne C0, C1, C2, C3 i C4 dotyczą dronów wykonujących operacje w kategorii otwartej, a etykiety C5 i C6 umieszczane są na dronach wykonujących operacje zgodnie ze standardowymi scenariuszami: odpowiednio STS-01 i STS-02.

 

Dla jakich parametrów?

 • MTOM do 25 kg
 • Loty na wysokość do 120 m
 • Loty VLOS dla klas C0 – C4
 • Loty VLOS według STS – 01 dla klasy C5
 • Loty BVLOS według STS – 02 dla klasy C6
 • Określone limity odległości

Dla kogo?

Wnioskującym o uzyskanie certyfikacji może być producent, upoważniony przez producenta przedstawiciel, importer, dystrybutor (gdy wprowadza wyrób pod własną nazwą/marką)
lub użytkownik, zarówno krajowy jak i zagraniczny, który zamierza wprowadzić wyrób SBSP na rynek Unii Europejskiej. Udostępnienie drona na rynku dotyczy wszystkich przypadków dostarczenia go do celów dystrybucji lub użytkowania na rynku Unii w ramach działalności handlowej, niezależnie od tego, czy odbywa się to odpłatnie lub nieodpłatnie.

Od kiedy?

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/425 z dnia 14 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do odroczenia dat przejściowych dotyczących stosowania niektórych systemów bezzałogowych statków powietrznych w kategorii „otwartej” oraz daty rozpoczęcia stosowania scenariuszy standardowych w odniesieniu do operacji wykonywanych w zasięgu widoczności wzrokowej lub poza zasięgiem widoczności wzrokowej, do 31 grudnia 2023 r. obowiązują przepisy przejściowe, które umożliwiają wykonywanie lotów w kategorii otwartej dronami bez nadanej klasy.

Co jest potrzebne?

Co zrobić, aby wprowadzić swojego drona/SBSP do obrotu na rynku UE z odpowiednią klasą C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6? Krótki poradnik.

 • Przygotować i skompletować dokumentację techniczną zawierającą informacje
  na temat projektu, produkcji i działania drona oraz wszystkich szczegółowych informacji w celu wykazania/potwierdzenia, że spełnia on wymagania zasadnicze, uzasadnienia deklaracji zgodności UE oraz oznakowania CE.
 • Zapewnić zgodność ze wszystkimi odpowiednimi wymaganiami obowiązującymi
  w całej UE.
 • Zdecydować o wyborze sposobu oceny zgodności: moduł B albo moduł H i zwrócić się do kompetentnej Jednostki Certyfikującej (jednostki notyfikowanej) albo moduł A.
 • Przeprowadzić procedurę (-y) oceny zgodności z wymaganiami odpowiednio dla danej klasy, dla modułu B albo modułu H wymagany jest udział kompetentnej Jednostki Certyfikującej (jednostki notyfikowanej).
 • Uzyskać certyfikat – dokument certyfikacyjny wydany przez kompetentną Jednostkę Certyfikującą (notyfikowaną) na podstawie decyzji w sprawie certyfikacji, poprzedzonej przeglądem wyników działań w ramach przeprowadzonej oceny zgodności, potwierdzający spełnienie przez podmiot wymagań wyspecyfikowanych w programie certyfikacji.
 • Jeśli procedura oceny zgodności wykaże zgodność produktu z wymaganiami rozporządzenia 2019/945, należy sporządzić i podpisać deklarację zgodności UE
  – producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za deklarację zgodności ze wszystkimi wymogami.
 • Umieścić oznakowanie CE – wskazujące, że dany dron został zbadany i uznany
  za spełniający wymagania  UE. Oznakowanie CE jest obowiązkowe dla dronów wyprodukowanych na całym świecie, a wprowadzanych do obrotu na terenie UE.
 • Po umieszczeniu oznakowania CE na produkcie – przekazać wszystkie informacje
  i dokumenty dotyczące oznakowania CE na wniosek właściwego organu krajowego.
 • Za oznakowaniem CE umieścić numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej,
  w przypadku gdy jest przeprowadzona procedura oceny zgodności w oparciu o moduł H.
 • Umieścić na dronie etykietę identyfikacyjną klasy i inne wymagane oznaczenia odpowiednio dla danej klasy (np. etykietę mocy akustycznej, o ile dotyczy).
 • Skompletować dokumentację techniczną, w tym deklarację zgodności UE.
 • Zapewnić dostępność dokumentacji technicznej dla organów nadzoru rynku.
 • Przechowywać dokumentację techniczną przez 10 lat od daty wprowadzenia produktu do obrotu.
 • Udostępnić wraz z SBSP deklarację zgodności UE w języku, w którym produkt wprowadza się do obrotu lub udostępnia na rynku, albo uproszczoną deklarację
  z informacją o stronie internetowej, gdzie jest zamieszczona pełna deklaracja.

Wybór modułu – procedury oceny zgodności:

Moduł A –wewnętrzna kontrola produkcji, w której producent wywiązuje się z obowiązków określonych w części 7 załącznika do rozporządzenia 2019/945 oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza, że dane produkty spełniają mające do nich zastosowanie wymagania części 1, 5, 6, 16 lub 17. Moduł A wymaga zastosowania odpowiednich norm zharmonizowanych, które nie zostały jeszcze opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Moduł B – Badanie typu UE – certyfikacja zgodności wyrobów SBSP z wymaganiami rozporządzenia 2019/945. Badanie typu UE to część procedury oceny zgodności, w ramach której producent wywiązuje się z obowiązku wytwarzania wyrobu zgodnie z zatwierdzonym typem. Jednostka bada projekt techniczny wyrobu oraz weryfikuje i poświadcza spełnienie przez projekt techniczny wyrobu wymagań mających do niego zastosowanie, oraz bada egzemplarz kompletnego wyrobu, reprezentatywnego dla przewidywanej produkcji.

W przypadku Modułu B – badania typu UE – wymagany jest udział jednostki notyfikowanej oraz zastosowanie tego modułu w połączeniu z modułem C – zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji. Moduł C nie wymaga udziału jednostki notyfikowanej, ale stosowany jest tylko w połączniu z modułem B. Uzyskanie certyfikatu w module B oraz pozytywnego wyniku oceny w module C nakłada na Producenta (wnioskodawcę) obowiązek oznakowania wyrobu oznakowaniem CE i wystawienia deklaracji zgodności UE dla danego wyrobu przed wprowadzeniem drona do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Moduł H – Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości – certyfikacja zgodności systemu jakości wyrobów z wymaganiami rozporządzenia 2019/945 – wymagany jest udział jednostki notyfikowanej zarówno na etapie projektowania jak i produkcji. Jednostka ocena system jakości producenta, który musi swoim zakresem obejmować zarówno projektowanie SBSP, jego produkcję, kontrolę gotowych produktów i ich badania, i ocenia czy system jakości spełnia wymagania określone w przedmiotowym rozporządzeniu. Gdy decyzja o certyfikacji jest pozytywna Jednostka wystawia producentowi certyfikat zatwierdzenia systemu jakości, a producent umieszcza co najmniej oznakowanie CE na wyrobie, jak również na odpowiedzialność jednostki notyfikowanej jej numer identyfikacyjny na każdym egzemplarzu produktu spełniającym mające zastosowanie wymagania oraz wystawia deklarację zgodności UE.

DOKUMENTY DO POBRANIA

KONTAKT

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą Ci osiągnąć sukces.

Mail:
cert@ilot.lukasiewicz.gov.pl

Formularz kontaktowy:

Skip to content