Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Deklaracja dostępności

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (Łukasiewicz-Ilot) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 1999-08-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-05-8

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Łukasiewicz – ILot nie posiada aplikacji mobilnej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-06-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Pieniążek, adres poczty elektronicznej: joanna.pieniazek@ilot.lukasiewicz.gov.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub któregokolwiek jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Łukasiewicz-Ilot, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, Polska

Łukasiewicz-Ilot posiada kilkadziesiąt budynków, które są zarówno laboratoriami jak i przestrzeniami biurowymi. Budynki położone są na powierzchni ponad 13 ha.

Z punktu widzenia dostępności architektonicznej dwa najważniejsze budynki w Łukasiewicz – ILot to budynek wejściowy oraz budynek, w którym mieści się Zarząd oraz kierownictwo większości komórek organizacyjnych (Budynek Dyrekcyjny).

Do budynku wejściowego prowadzą drzwi od strony Alei Krakowskiej. Wejście jest na poziomie chodnika – podjazd dla wózków nie jest konieczny.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami. Istnieje wydzielone przejście  dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wyjście z budynku na teren Łukasiewicz-Ilot również znajduje się na poziomie parteru i nie posiada żadnych utrudnień. Parter budynku posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Budynek składa się z 3 kondygnacji, nie jest wyposażony w windy.

Budynek Dyrekcyjny posiada 4 wejścia. Każde na poziomie chodnika. Budynek jest wyposażony w 4 windy skomunikowane z pomieszczeniami budynku przestronnymi korytarzami. Każde piętro posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Łukasiewicz-Ilot nie posiada systemu dźwiękowego naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynkach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Na teren jak również  do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Posiadamy 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Skip to content