Certyfikaty

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa opiera swoje działania na polityce najwyższej jakości świadczonych usług. Liczne certyfikaty potwierdzają wysoki poziom i profesjonalizm pracy naukowców oraz laboratoriów.

ISO 9001:2015

System zarządzania jakością w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa spełnia wymagania ISO 9001:2015 w zakresie: badań naukowych i laboratoryjnych, prac rozwojowych, projektowania i produkcji w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki oraz dziedzinach pokrewnych

AQAP 2110:2016

System zarządzania jakością w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie lotnictwa spełnia wymagania AQAP 2110:2016 w zakresie: badań naukowych i laboratoryjnych, prac rozwojowych, projektowania i produkcji w dziedzinie lotnictwa i  kosmonautyki oraz dziedzinach pokrewnych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa realizuje politykę jakości właściwą dla działalności instytutów badawczych. Wartość dodaną uzyskuje poprzez realizację procesów: badań naukowych i laboratoryjnych, prac rozwojowych, projektowania i produkcji. Wyniki tych procesów znajdują zastosowanie w sektorze lotniczym i kosmicznym.

Celem strategicznym Instytutu  jest osiągnięcie pozycji jednego z najlepszych pod względem merytorycznym instytutów badawczych Europy oraz pozostawanie konkurencyjnym na światowym rynku badań.

Cel ten jest osiągany poprzez:

 • utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, dokumentu standaryzacyjnego AQAP 2110:2016 oraz Systemu Zarządzania Laboratoriów Badawczych zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 17025:2018,
 • zapewnienie, że realizowane usługi i produkowane wyroby spełniają wymagania klienta i powodują jego zadowolenie, a klient ma świadomość o możliwości Instytutu w zakresie realizacji jego potrzeb biznesowych,
 • współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi, europejskimi i światowymi,
 • bieżące monitorowanie i działania na rzecz zachowania zaufania klienta do kompetencji, bezstronności oraz rzetelności prac Instytutu,
 • dążenie do stałej poprawy efektywności pracy poprzez systematyczne określanie potrzeb w zakresie doskonalenia kwalifikacji i prowadzenie szkoleń załogi tak, aby mogła ona osiągać zadowolenie z wypełniania stawianych jej zadań,
 • inwestowanie w rozwój kadry naukowo-badawczej oraz infrastruktury badawczej,
 • ciągły rozwój kadr i kluczowych kompetencji,
 • utrzymanie wysokiego poziomu naukowego.

Kontakt:
Pełnomocnik Dyrektora do spraw Systemu Zarządzania Jakością i Akredytacji Laboratoriów
dr inż. Edyta Słupecka
tel. (+ 48) 22 846 00 11 wew. 404
mail: edyta.slupecka[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

AB 129
Laboratorium Badań Aerodynamicznych

Laboratorium Badań Aerodynamicznych od 22.10.1997 roku jest uprawnione do wykonywania badań akredytowanych w zakresie badań sił i momentów aerodynamicznych występujących na badanych obiektach wyznaczone z pomiarów wagowych i pomiarów ciśnień oraz wizualizacji opływu modeli i obiektów rzeczywistych. Kompetencje techniczne potwierdziło Polskie Centrum Akredytacji nadając Certyfikat. Zakres akredytacji.

AB 131

Laboratorium Badań Podwozi Lotniczych

Laboratorium Badań Podwozi Lotniczych od 22.10.1997 roku jest uprawnione do wykonywania badań akredytowanych kompletnych konstrukcji mechanicznych, ich zespołów, elementów bądź fragmentów konstrukcji. Badane cechy określa zakres akredytacji AB 131. Kompetencje techniczne potwierdziło Polskie Centrum Akredytacji nadając Certyfikat. Zakres akredytacji.

AB 132

Laboratorium Badań Środowiskowych

Laboratorium Badań Środowiskowych od 22.10.1997 roku jest uprawnione do wykonywania badań akredytowanych wyrobów mechanicznych, elektrotechnicznych, elektronicznych i ich zespołów i elementów w zakresie określonym w akredytacji AB 132. Kompetencje techniczne potwierdziło Polskie Centrum Akredytacji nadając Certyfikat. Zakres akredytacji.

AB 792

Zespół Laboratoriów Badań Materiałów i Konstrukcji

Laboratorium Badań Konstrukcji jest uprawnione do wykonywania badań akredytowanych kompletnych konstrukcji mechanicznych, ich zespołów, elementów bądź fragmentów w zakresie wytrzymałości statycznej, quasistatycznej w złożonych stanach obciążeń, Laboratorium Badań Materiałów uprawnione jest do wykonywania badań wytrzymałości zmęczeniowej i prób pełzania. Kompetencje techniczne potwierdziło Polskie Centrum Akredytacji nadając Certyfikat. Zakres akredytacji. Zakres akredytacji.

AB 1489

Laboratorium Materiałoznawstwa AB 1489

Laboratorium Materiałoznawstwa EDC Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa posiada od 31 stycznia 2014 certyfikat akredytacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 do wykonywania badań akredytowanych w zakresie pomiarów twardości w skali Rockwella i Vickersa dla metali oraz stopów metali, do wykonywania badań penetracyjnych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych oraz do pomiarów grubości powłok dla wyrobów z materiałów metalicznych. Szczegółowy zakres badanych cech i metod badawczych jest przedstawiony w zakresie akredytacji nr AB 1489. Kompetencje techniczne zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji.

AB 1490

Laboratorium Badań Kompozytów

Laboratorium Badań Kompozytów od 31 stycznia 2014 roku jest uprawnione do wykonywania badań akredytowanych kompozytów w zakresie próby ściskania, rozciągania oraz statycznej próby rozrywania i próby zmęczeniowej według I sposobu pękania. Badane cechy określa zakres akredytacji AB 1490. Kompetencje techniczne potwierdziło Polskie Centrum Akredytacji nadając Certyfikat. Zakres akredytacji.

AB 1491

Laboratorium Testów AB 1491

Laboratorium Testów od 31 stycznia 2014 roku jest uprawnione do wykonywania akredytowanych badań właściwości fizycznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych – w tym metali i kompozytów, w zakresie ciśnień: 0 ÷ 42 000 psi; 0 ÷ 2895,8 bar oraz w zakresie temperatur: -148 ÷ 500⁰F; -100 ÷ 260⁰C metodą pomiaru bezpośredniego. Badane cechy określa zakres akredytacji AB 1491. Kompetencje techniczne potwierdziło Polskie Centrum Akredytacji nadając Certyfikat. Zakres akredytacji.

certyfikat-I-23m

Certyfikat Typu dla samolotu I-23

Kontakt:
Andrzej Iwaniuk
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 707
mail: andrzej.iwaniuk[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

adoa-modm

Zatwierdzenie Organizacji Projektującej wg Procedury Alternatywnej (ADOA)

Kontakt:
Krzysztof Piwek
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 320
mail: krzysztof.piwek[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

CERTYFIKAT_02m

Certyfikat Zatwierdzonej Organizacji Produkującej nr PL.21G.034 (Part 21)

Organizacja Produkująca Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, zatwierdzona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 zgodnie z załącznikiem (Part 21), sekcja A, podczęść G, upoważniona jest do produkcji wyrobów, części i akcesoriów wymienionych w jej wykazie zatwierdzenia, oraz wydawania poświadczenia produkcji w postaci formularza EASA FORM 1.

Kontakt:
Zbigniew Mrotek
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 663, 701
mail: zbigniew.mrotek[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

PL.145.062 (wg EASA Part-145)

Zatwierdzenie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa Organizacja Obsługowa nr PL.145.062 (wg EASA Part-145)

Organizacja Obsługowa, zatwierdzona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2043/2003 wg Działu A Załącznika II (Part-145), upoważniona jest:

w zakresie zatwierdzenia C: do obsługi technicznej wyrobów, części i urządzeń wymienionych w jej wykazie zatwierdzenia, oraz wydawania poświadczenia przeprowadzonych obsług w postaci formularza EASA FORM 1.

Kontakt:
Janina Dąbrowska
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 260
mail: janina.dabrowska[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

w zakresie zatwierdzenia B2: rozszerzono zakres usług Organizacji Obsługowej o badania i wykonywanie prób lotniczych silników tłokowych firm: Continental Motors i Lycoming Engines.

Kontakt:
Piotr Kalina
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 389
mail: piotr.kalina[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

ACE-Silverm

ACE

United Technologies Corporation

We wrześniu 2010 roku Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji osiągnęło Srebrny poziom systemu jakości ACE (Achieving Competitive Excellence – System Operacyjny Osiągania Konkurencyjnej Doskonałości) stosowanym w United Technologies. Jest to drugi z trzech stopni systemu nowoczesnego zarządzania firmą i kultury pracy. System ten gwarantuje poprawę jakości i zwiększenie wydajności pracy poprzez właściwe zarządzanie procesem i wartościami oraz stworzenie środowiska pracy, które eliminuje potencjalne nieprawidłowości i straty. Poprzednio poziom Brązu został osiągnięty w czerwcu 2008. Kolejnym wyzwaniem dla CBMK jest zdobycie najwyższego, Złotego poziomu doskonałości.

Kontakt:
Sławomir Czarnewicz
tel. (+ 48) 22 846 00 11 wew. 529
mail: slawomir.czarnewicz[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

CERTYFIKAT-GE-Transportation-Aviation

GE S-400

General Electric

Certyfikat ten dotyczy kwalifikacji realizowanych w Zakładzie Badań Materiałów procesów badań mechanicznych oraz przygotowywania próbek do badań. Zakres certyfikatu obejmuje: badania statycznej próby rozciągania w temperaturze pokojowej (AI0A) oraz podwyższonej (AI0B), badania pełzania (AIXA), badania zmęczeniowe Low Cycle Fatigue (AI0Y) oraz wykonywanie próbek do badań klasy B (AI0X).

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji posiada certyfikat S-400 nieprzerwanie od 2007 roku. Jest on jednym z najważniejszych potwierdzeń dla wysokiej jakości badań i usług oraz spełnienia oczekiwań klientów. Obecny certyfikat jest ważny do 31 grudnia 2022 roku.

Kontakt:
Sławomir Czarnewicz
tel. (+ 48) 22 846 00 11 wew. 529
mail: slawomir.czarnewicz[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

NADCAP

Niniejszy certyfikat świadczy o zgodności i uznaniu akredytacji dla określonych usług, wymienionych na Liście Kwalifikowanych Producentów (QML) na www.eAuditNet.com, z aktualizacją obowiązującą na stronie na czas audytu dla: badania materiałów niemetalowych.

Kontakt:
Małgorzata Zalewska
tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 256
mail: malgorzata.zalewska[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania (Wewnętrzny System Kontroli) Nr W-311/7/2020

Wewnętrzny System Kontroli jest jednym z elementów systemu zapewniającego bezpieczeństwo międzynarodowe. Stanowi jedno z najważniejszych narzędzi zapobiegania niekontrolowanemu transferowi towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Wdrożenie i stosowanie WSK pozwala organizacjom przede wszystkim na udowodnienie, że spełniają one międzynarodowe wymogi eksportu towarów o znaczeniu strategicznym, oraz że ich działalność stoi w zgodzie z prawem.

Kontakt:
Dorota Kozakiewicz
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 788
mail: dorota.kozakiewicz[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

koncesjadm

B – 003/2010

Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Decyzja 9 do koncesji B-003/2010 (w sprawie zmiany NIP, REGON, KRS oraz nazwy Instytutu)

Kontakt:
Dorota Kozakiewicz
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 788
mail: dorota.kozakiewicz[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

Zaświadczenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zaświadczenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego:

 • I stopnia, nr SBPKK013217P, potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, ważne do dnia 18 maja 2027 r.
 • II stopnia, nr SBPKK013417S, potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli „NATO SECRET”, ważne do dnia 18 maja 2024.
 • III stopnia, nr SBPUK013517S, potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli „EU SECRET/SECRET UE”, ważne do dnia 18 maja 2024 r.
 • III stopnia, nr SBPCK013617S, potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli „ESA SECRET”, ważne do dnia 18 maja 2024 r.

Kontakt:
Dorota Kozakiewicz
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 788
mail: dorota.kozakiewicz[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia – krajowe

Po przeprowadzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania bezpieczeństwa przemysłowego stwierdza się, że Instytut Lotnictwa posiada pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne na okres do 18.05.2027.

Kontakt:
Dorota Kozakiewicz
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 788
mail: dorota.kozakiewicz[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

ŚBP II stop. kraj. 2017

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia – krajowe

Po przeprowadzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania bezpieczeństwa przemysłowego stwierdza się, że Instytut Lotnictwa posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą:

 • ściśle tajne na okres do 18.05.2022,
 • tajne na okres do 18.05.2024,
 • poufne na okres do 18.05.2027,

z wyłączeniem możliwości przetwarzania tych informacji we własnych systemach teleinformatycznych.

Kontakt:
Dorota Kozakiewicz
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 788
mail: dorota.kozakiewicz[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

ŚBP III stop. ESA 2017

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia – ESA

Po przeprowadzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania bezpieczeństwa przemysłowego stwierdza się, że Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych Europejskiej Agencji Kosmicznej oznaczonych klauzulą:

 • ESA SECRET na okres do 18.05.2024.
 • ESA CONFIDENTIAL na okres do 18.05.2027,

z wyłączeniem możliwości przetwarzania tych informacji we własnych systemach teleinformatycznych i w użytkowanych obiektach.

Kontakt:
Dorota Kozakiewicz
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 788
mail: dorota.kozakiewicz[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

ŚBP III stop. NATO 2017

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia – NATO

Po przeprowadzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania bezpieczeństwa przemysłowego stwierdza się, że Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą:

 • NATO SECRET na okres do 18.05.2024.
 • NATO CONFIDENTIAL na okres do 18.05.2027,

z wyłączeniem możliwości przetwarzania tych informacji we własnych systemach teleinformatycznych i w użytkowanych obiektach.

Kontakt:
Dorota Kozakiewicz
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 788
mail: dorota.kozakiewicz[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

ŚBP III stop. UE 2017

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia – UE

Po przeprowadzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania bezpieczeństwa przemysłowego stwierdza się, że Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą:

 • SECRET UE/EU SECRET  na okres do 18.05.2024.
 • CONFIDENTIAL UE/EU CONFIDENTIAL  na okres do 18.05.2027,

z wyłączeniem możliwości przetwarzania tych informacji we własnych systemach teleinformatycznych i w użytkowanych obiektach.

Kontakt:
Dorota Kozakiewicz
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 788
mail: dorota.kozakiewicz[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl