Jednostka Certyfikująca

Jednostka Certyfikująca

O NAS

Jednostka Certyfikująca jest komórką organizacyjną Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Ze względu na posiadane doświadczenie, wiedzę specjalistyczną oraz zaplecze laboratoryjne Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, w Jednostce Certyfikującej  realizowana jest akredytowana, notyfikowana oraz nieakredytowana działalność certyfikacyjna dotycząca wyrobów objętych programami certyfikacji.

OFERTA

Jednostka Certyfikująca prowadzi certyfikację wyrobów w obszarze obowiązkowym prawnie oraz w obszarze dobrowolnym. Dokumentami normatywnymi są odpowiednio: rozporządzenie UE 2019/945, normy zharmonizowane (projekty), normy polskie i europejskie, normy  międzynarodowe oraz specyfikacje określone przez klienta,

Certyfikacja wyrobów prowadzona jest w oparciu o podane programy certyfikacji.

1. Obligatoryjna ocena zgodności według programów w oparciu o rozporządzenie 2019/945

Proces certyfikacji realizowany przez Jednostkę w zakresie obligatoryjnej oceny zgodności opiera się na wymaganiach zawartych w unijnych przepisach harmonizacyjnych, rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 152 z 11 czerwca 2019 r., str.  1, z późn. zm.), zwane też rozporządzeniem UAS, lub rozporządzeniem 2019/945.

Programy certyfikacji wg. pkt. 2 i 3 poniżej Jednostka opracowała na podstawie wymagań zawartych w rozporządzeniu UAS, uwzględniając wymagania akredytacyjne i związane z notyfikacją Komisji UE.

2. Program certyfikacji ILOT-01 Moduł B – badanie typu UE 

Podstawowe elementy oceny zgodności wyrobów SBSP/UAS (system bezzałogowych statków powietrznych / unmanned aircraft systems) z wymaganiami  rozporządzenia 2019/945 podano w programie certyfikacji ILOT-01 Moduł B – badanie typu UE to:

a) planowanie i przygotowanie oceny, badanie dokumentacji, pobieranie próbek do badań (o ile ma zastosowanie),
b) ocena właściwości wyrobu przez badanie, inspekcję lub ocenę procesu/projektu,
c) przegląd i ocena dowodów zgodności uzyskanych podczas etapu jak w ppkt. b),
d) decyzja ws. certyfikacji i wystawienie odpowiednich dokumentów certyfikacyjnych (certyfikatu, załączniki do niego), o ile ma to zastosowanie,
e) nadzór, odpowiednio do programu (m.in. w wyniku sygnałów z rynku, zmian w projekcie, zmian wymagań, uruchomienie nowej linii produkcyjnej, nowa lokalizacja itp.)

3. Program certyfikacji ILOT-02 Moduł H – zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości

Podstawowe elementy oceny zgodności wyrobów SBSP/UAS (system bezzałogowych statków powietrznych / unmanned aircraft systems) z wymaganiami  rozporządzenia 2019/945 w programie certyfikacji ILOT-02  02 Moduł H – zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości to:

a) planowanie i przygotowanie auditu/auditów, badanie dokumentacji technicznej wyrobu, dokumentacji systemu jakości w odniesieniu do projektowania, produkcji, kontroli gotowych wyrobów, badania wyrobów (QMS Klienta),
b) określenie/ocena  możliwości wytwarzania zgodnego wyrobu  na podstawie stosowanego systemu jakości,
c) przegląd i ocena dowodów zgodności uzyskanych podczas etapu, jak w ppkt. b),
d) decyzja ws. certyfikacji i wystawienie dokumentów certyfikacyjnych (certyfikat, ew. z załącznikami), o ile ma to zastosowanie,
e) nadzór systemowy nad certyfikowanym QMS Klienta, w tym uwzględnienie sygnałów z rynku, zmian w projekcie, zmian wymagań itp.

4. Dobrowolna ocena zgodności według programów w oparciu o wyspecyfikowane wymagania zgodności (na podstawie ISO/IEC 17067)

Proces certyfikacji realizowany przez jednostkę w zakresie dobrowolnej oceny zgodności opiera się na wymaganiach zawartych w uzgodnionych specyfikacjach technicznych i uzgodnieniach umownych Jednostki z Klientem, w szczególności w odpowiednim programie certyfikacji – w trakcie przygotowania Program certyfikacji ILOT-03.

BAZA WIEDZY

Wnioskujący, zainteresowany wprowadzeniem swojego wyrobu do obrotu w obszarze UE, zgłaszając się do Jednostki Certyfikującej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa otrzymuje odpowiedni do procesu certyfikacji formularz Wniosku, za pośrednictwem którego Jednostka pozyskuje informacje niezbędne do przeprowadzenia procesu certyfikacji.

Do wniosku Klient dołącza wymagane dokumentacje/dokumenty odpowiednio do deklarowanego programu certyfikacji. Jednostka udziela niezbędnych informacji, w tym informuje o obowiązku dokonania opłaty wstępnej przy składaniu wniosku.

Ogólny schemat procedury

 1. Przegląd wniosku o certyfikację
 2. Przyjęcie wniosku do realizacji i podpisanie umowy
 3. Przygotowanie oceny
 4. Przebieg oceny
 5. Przegląd (dotyczący oceny)
 6. Podjęcie decyzji w sprawie certyfikacji i wystawienie dokumentów certyfikacyjnych
 7. Nadzór

Jednostka powinna utrzymywać (poprzez publikacje, media elektroniczne lub za pomocą innych środków) i udostępniać publicznie bez żądania, we wszystkich obszarach geograficznych w których działa, informacje dotyczące:

1)           Procesów audytowania.

2)           Procesów udzielania, odmowy, utrzymania, przedłużenia, zawieszenia, wznowienia lub cofnięcia certyfikacji, lub rozszerzenia albo ograniczenia zakresu certyfikacji.

3)           Rodzajów systemów zarządzania i programów certyfikacji, w których prowadzi działalność:

Opis systemu zarządzania

Jednostka jako cześć struktury Instytutu wdrożyła i utrzymuje system zarządzania zgodnie z wymaganiami ISO 9001 oraz spełnia wymagania rozdziałów dotyczących systemu zarządzania. Jednakże ze względu na specyficzne wymagania odnoszące się do Jednostki Certyfikującej względem akredytacji i notyfikacji prowadzi ona niezależną dokumentacje systemową względem macierzystego podmiotu.

Wymagania dotyczące informacji

Jednostka w ramach udzielonej notyfikacji informuje organ notyfikujący:

 1. o odmowie, ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatów,
 2. o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na zakres i warunki notyfikacji,
 3. o każdym przypadku żądania informacji, które otrzymały one od organów nadzoru rynku o wykonanych zadaniach związanych z ocena zgodności,
 4. na żądanie o podejmowanych działaniach związanych z ocena zgodności będących przedmiotem ich notyfikacji oraz o innych realizowanych zadaniach, w tym o działalności transgranicznej i podwykonawstwie.

Jednostka przekazuje także pozostałym jednostkom notyfikowanym prowadzącym podobną działalność w zakresie oceny zgodności i zajmującym się tymi samymi wyrobami informacje na temat kwestii, w których przypadku wyniki oceny zgodności były negatywne a na żądanie, również tych, w których przypadku były one pozytywne.

Dokumentacja

Najwyższe kierownictwo ustanowiło i utrzymuje polityki i cele dotyczące spełnienia wymagań norm ISO/IEC 17065 oraz ISO/IEC 17021-1, w tym :

 • deklarację kierownictwa (w zakresie zapewnienia zaufania w procesie prowadzenia oceny zgodności oraz certyfikacji),
 • politykę jakości,
 • deklarację kierownictwa dotyczącą bezstronności i poufności.

Wdrożone i stosowane procedury

 • nadzór nad dokumentami
 • nadzór nad zapisami
 • przegląd zarządzania
 • audyt wewnętrzny
 • działania korygujące i zapobiegawcze

4)           Stosowania nazwy jednostki certyfikującej oraz znaku certyfikacji lub logo.

5)           Procesów postepowania z żądaniami o informację, skargami i odwołaniami.

6)           Polityki bezstronności:

Polityka bezstronności i poufności

Struktura organizacyjna i umiejscowienie Jednostki Certyfikującej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa oraz jej niezależny system zarządzania zapewniają niezależność i bezstronność działań w ramach ustalonych polityk, przeprowadzanych ocen oraz podejmowanych decyzji.

Jako Jednostka Akredytowana/Notyfikowana ponosi ona wszelką odpowiedzialność za zarządzanie wszystkimi informacjami otrzymanymi lub wytworzonymi podczas realizacji działalności certyfikacyjnej w sposób gwarantujący ochronę danych swoich Klientów i zabezpieczenie przed dostępem do gromadzonych dokumentów i zapisów przez osoby nieuprawnione.

 Zasady zachowania bezstronności w działalności Jednostki

 • Jednostka Certyfikująca jako niezależna część organizacji nie jest projektantem, wytwórcą (wdrażającym), dystrybutorem, instalatorem, nabywcą, właścicielem ani użytkownikiem wyrobów, które są certyfikowane w Instytucie. Jednostka, jej kierownictwo ani pracownicy nie angażują się bezpośrednio w ww. procesy wytwarzania i wprowadzania na rynek ocenianych przez siebie  wyrobów ani nie reprezentują stron zaangażowanych w taką działalność. Dotyczy to także usług konsultingowych oraz innych, które mogą zagrozić niezależności ich osądów i wiarygodności prowadzonej oceny.
 • Jednostka prowadzi swoją działalność, w tym działalność certyfikacyjną, inspekcyjną, laboratoryjną oraz dotyczącą ocen w sposób wolny od jakichkolwiek nacisków finansowych czy jakichkolwiek innych.
 • Jednostka nie deklaruje ani nie sugeruje, że certyfikacja byłaby prostsza, łatwiejsza, szybsza lub tańsza, gdyby skorzystano z usług określonej organizacji konsultującej. Sama także nie prowadzi działalności konsultacyjnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności certyfikacyjnej.
 • Jednostka nie prowadzi certyfikacji w przypadku stwierdzenia, że powiązania pomiędzy zgłaszającym wyrób lub usługę do certyfikacji a Instytutem stanowią zagrożenie dla bezstronności.
 • Jednostka identyfikuje i zapobiega sytuacjom, w których mógłby wystąpić konflikt interesów. W przypadku, gdy Jednostka należy do stowarzyszenia przedsiębiorców lub zrzeszenia zawodowego reprezentującego przedsiębiorstwa zaangażowane w projektowanie, produkcję, dostarczanie, montowanie, wykorzystywanie lub konserwacje produktów, które ocenia, może ona nadal prowadzić swoją działalność pod warunkiem, że wykaże jej niezależność i brak konfliktu interesu.
 • Jednostka eliminuje zagrożenia wynikające z własnych interesów.
 • Jednostka nie podejmuje się certyfikacji w przypadku zagrożenia dla bezstronności.
 • Jednostka podejmuje działania w reakcji na jakiekolwiek zagrożenia dla swojej bezstronności, wynikające z działalności innych osób, jednostek lub organizacji.
 • Jednostka podejmuje decyzje wyłącznie na postawie uzyskanych obiektywnych dowodów.
 • Jednostka zapewnia bezstronne, niezależne i obiektywne zaangażowanie personelu wewnętrznego i zewnętrznego, nie ulegającego naciskom finansowym, czy jakimkolwiek innym. Wynagrodzenie kierownictwa Jednostki ani jej pracowników wykonujących ocenę nie zależy od liczby wykonanych ocen ani od wyników tych ocen.
 • Jednostka powołała Radę ds. Bezstronności – niezależny mechanizm chroniący bezstronność prowadzonej działalności certyfikacyjnej, w skład którego wchodzą przedstawiciele stron zainteresowanych certyfikacją.
 • Jednostka nadzoruje przestrzeganie „Zobowiązania do zachowania bezstronności i poufności” przez personel Jednostki Certyfikującej, podwykonawców oraz członków Rady ds. Bezstronności i Komitetu Technicznego.
 • Jednostka nie stosuje żadnych form dyskryminacji, szczególnie w celu utrudnienia lub uniemożliwienia dostępu wnioskującym do dokumentacji lub udziału w procesie certyfikacji ani nie uzależnia dostępu do procesu certyfikacji od wielkości klienta lub jego członkostwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub grupie ani od liczby wydanych certyfikatów.
 • Jednostka zapewnia, że:
  • personel zarządzający Instytutu i personel uczestniczący w procesie przeglądu i podejmowania decyzji w sprawie certyfikacji nie jest zaangażowany w działalność odrębnej osoby prawnej, która ma powiązania z Instytutem i oferuje lub wytwarza certyfikowany wyrób (łącznie z wyrobami, które mają być certyfikowane) lub oferuje lub świadczy konsultacje,
  • personel odrębnej osoby prawnej nie jest angażowany w zarządzanie Jednostką Certyfikującą, przeglądy lub decyzje w sprawie certyfikacji,
  • personel, członkowie Rady ds. Bezstronności, Komitetu Technicznego oraz podwykonawcy są zobowiązani do ujawnienia każdej sytuacji mogącej stanowić dla niego lub dla Jednostki Certyfikującej konflikt interesów,
  • personel, który w jakikolwiek sposób był powiązany z klientem w ciągu ostatnich dwóch lat nie jest wyznaczany do udziału w procesie certyfikacji danego klienta,
 • działalność podwykonawców nie wpływa na obiektywizm ani bezstronność jej działalności związanej z oceną.

Zasady zachowania poufności w działalności Jednostki

 • Jednostka utrzymuje w poufności wszelkie zastrzeżone informacje o klientach.
 • Jednostka zapewnia, że:
  • wszelkie dane klientów są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych,
  • wszelkie dane, badania i dokumenty klientów gromadzone i przechowywane są zgodnie z zachowaniem poufności,
  • umowy zawierane w związku z działalnością Jednostki zawierają stosowne klauzule o zachowaniu poufności,
  • w przypadku, wynikającej z przepisów prawa bądź stosownego orzeczenia uprawnionego organu bądź sądu, konieczności ujawnienia informacji poufnych, w dozwolonym przez prawo zakresie Jednostka Certyfikująca powiadamia o zaistniałej sytuacji klienta,
  • jako poufne traktuje również informacje o klientach pozyskane z innych źródeł niż klient (od zgłaszających skargi bądź organów państwowych).

KONTAKT

Formularz kontaktowy: