Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa ogłasza publiczny pisemny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Warszawie, w dzielnicy Ochota, przy ul. Andrzejowskiej 7.

Miejsce  przeprowadzenia przetargu:

Siedziba Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa przy al. Krakowskiej 110/114, 02- 256 Warszawa.

Termin przeprowadzenia publicznego pisemnego przetargu:

Oferty należy składać w formie pisemnej w kancelarii Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa (budynek A) al. Krakowska 110/114 Warszawa, w terminie do dnia 19.12.2022 r. do godz. 12:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2022 r. o godzinie 12:15 w Sali nr 1, w budynku X w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, Warszawa.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 21,50 m2. Lokal jest położony na I kondygnacji (parter) budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Lokal składa się z: pokoju, korytarza, aneksu kuchennego i łazienki oraz przynależnego udziału w nieruchomości wspólnej położonej w Warszawie ul. Andrzejowska 7. Lokal  jest w stanie do remontu, wyposażony w instalacje wodno – kanalizacyjną, c.o. i elektryczną. Rzut lokalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 0,9 m2.

Lokal nie jest wyodrębnioną własnością i nie ma założonej księgi wieczystej – nieruchomość gruntowa zabudowana w skład której wchodzi sprzedawany lokal posiada KW o numerze WA1M/00166077/5.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składnik majątku, będący przedmiotem sprzedaży:

Lokal można obejrzeć w dniu 24.11.2022 r., w godzinach 10:00 – 14:00. Miejsce: ul. Andrzejewska 7 lok. 4, Warszawa. W celu ustalenia szczegółów dotyczących wizji lokalnej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 607 706 096.

Wadium należy wnieść nie później niż do dnia 16.12.2022 r. w formie pieniężnej, w wysokości 27.200,00 zł, na rachunek 39 1240 6973 1111 0010 9750 3751 prowadzony przez bank Pekao S.A z dopiskiem: przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego, postępowanie nr AZLZ.26.278.2022

Cena wywoławcza wynosi 272 000,00 zł  – minimalna cena nabycia lokalu.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

  • cena oferty musi przekraczać minimalną cenę nabycia;
  • oferta oraz załącznik musi być podpisana przez Oferenta;
  • ofertę wraz z załącznikiem należy złożyć w zaklejonej kopercie i opisać w następujący sposób: Przetarg na sprzedaż lokalu. Nie otwierać przed terminem: 19.12.2022 r. godz. 12:00;
  • oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim.

Szczegółowe informacje w sprawie publicznego pisemnego przetargu (Ogłoszenie wraz załącznikami) są dostępne na stronie  internetowej prowadzonego postępowania: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2063/publiczny-pisemny-przetarg-na-sprzedaz-lokalu-mieszkalnego-nr-4-polozonego-w-warszawie-w-dzielnicy-ochota-przy-ul-andrzejowskiej-7

Załączniki:

Podziel się wpisem