Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa wydały monografię Andrzeja Krzysiaka pt. „Experimental investigation of the classic and self-supplying air jet vortex generators”.

Praca jest podsumowaniem wieloletnich badań doświadczalnych prowadzonych przez autora niniejszej pracy nad zagadnieniem sterowania przepływem, w tym zwłaszcza przy wykorzystaniu strumieniowych generatorów wirów. W pierwszych rozdziałach pracy przedstawiono przegląd stanu wiedzy dokonany w oparciu o zaproponowany podział stosowanych technik sterowania, który bierze pod uwagę dominujący charakter sterowanego przepływu tj. laminarny lub turbulentny. W ramach tego przeglądu omówiono dotychczasowe dokonania w dziedzinie sterowania przepływem przy użyciu strumieniowych generatorów wirów.

Oryginalnym wkładem autora pracy w obszar stosowanych technik sterowania przepływem jest zaprezentowana pasywna metoda sterowania, przy użyciu samo-zasilających się strumieniowych generatorów wirów. W technice tej do wytwarzania wirów wykorzystuje się strumienie powietrza wypływające z dysz generatorów, powstające w skutek różnicy ciśnienia pomiędzy dolną a górną powierzchnią profilu. Technika ta jest znacznie prostsza w realizacji, w porównaniu do dotychczas stosowanych rozwiązań i jak wykazano, niewiele im ustępuje w dziedzinie skuteczności działania.

W następnych rozdziałach omówiono wyniki eksperymentalnych badań podstawowych charakterystyk aerodynamicznych modelu profilu NACA 0012, wyposażonego zarówno w dotychczas stosowane, konwencjonalne strumieniowe generatory wirów (zasilane powietrzem ze sprężarki) jak i proponowane, samo-zasilające się strumieniowe generatory wirów (zasilane powietrzem z obszarów nadciśnienia). Badania zrealizowane zostały w dwóch tunelach aerodynamicznych Instytutu Lotnictwa. W ramach tych prac przeprowadzono badania wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych konwencjonalnych strumieniowych generatorów wirów na charakterystyki aerodynamiczne badanego profilu i dokonano optymalizacji tych parametrów ze względu na skuteczność działania generatorów.

W następnej kolejności przeprowadzono eksperymentalną weryfikację skuteczności działania proponowanych samo-zasilających się strumieniowych generatorów wirów, porównując skuteczność ich działania z dotychczas stosowanymi generatorami wirów. Uzupełnieniem tej weryfikacji była wizualizacja wirów tworzących się na górnej powierzchni profilu przy zastosowaniu obu typów generatorów.

W następnym rozdziale niniejszej pracy przedstawiono koncepcję podwyższenia skuteczności działania zaproponowanych samo-zasilających się strumieniowych generatorów wirów poprzez wytworzenie podwójnych sprzężonych ze sobą wirów.

W ostatnich dwóch rozdziałach pracy zaprezentowano wyniki eksperymentalnych badań dotyczące zastosowania samo-zasilających się strumieniowych generatorów wirów do sterowania przeciągnięciem dynamicznym na łopacie odchodzącej wirnika śmigłowca, oraz zastosowanie samozasilajacych się urządzeń wydmuchowych do sterowania obciążeniem skrzydła samolotu.

Książkę można nabyć w naszym sklepie internetowym pod tym adresem.

Podziel się wpisem