Poduszkowiec Instytutu Lotnictwa w wersji eksperymentalnej typ PRC – 600M przeszedł pomyślnie badania techniczne wykonane przez Inspektora Polskiego Rejestru Statków -PRS. Efektem przeprowadzonych badań jest wydanie tymczasowego świadectwa klasy łodzi przez PRS. Dokument ten zezwala na użytkowanie poduszkowca IL-PRC-600M/10 na wszystkich wodach wewnętrznych Unii Europejskiej.
Przeprowadzono dodatkowo ostatnie testy porównawcze biopaliwa B85 wykorzystywanego do napędu poduszkowca PRC-600M. Wykonano badania czystości spalin oraz uproszczone badania hałasu wytwarzanego przez poduszkowiec aparaturą pomiarową z Zakładu Napędów Instytutu Lotnictwa. Otrzymane wyniki z prób są dobrym materiałem porównawczym i ukierunkowują dalsze prace związane z wpływem poduszkowców na otaczające środowisko naturalne.
Po niezbędnych poprawkach malarskich i uzupełnieniu wyposażenia, poduszkowiec będzie służył ILot jako demonstrator technologii jak również zostanie oferowany do sprzedaży dla służb ratowniczych lub prywatnych użytkowników.
Próby nad Zalewem Zegrzyńskim przeprowadzał zespół w składzie:
Mgr inż. Marta ROJEK – pomiary hałasu
Mgr inż. Dariusz EJMOCKI – wpółudział w badaniach
Dr inż. Zbigniew PĄGOWSKI – badania BIO 85
Dr inż. Krzysztof SZAFRAN – pilotaż poduszkowca

Podziel się wpisem