Projekt Baltic.AirCargo.Net, pn. „Poprawa sektora lotnictwa towarowego poprzez wykorzystanie zorientowanych usługowo metod TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) oraz sieci logistycznych” został zrealizowany w ramach programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. W Instytucie Lotnictwa projekt prowadził pan mgr inż. Wojciech Miksa. Całkowity budżet projektu (całego konsorcjum) wynosił 3 073 000 €, czas wykonania prac: od 11 IX 2010 do 10 IX 2013. W skład konsorcjum projektu weszło 13 partnerów z 9 państw: Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii. Udział Instytutu Lotnictwa był współfinansowany ze środków EFRR (85%) oraz MNiSW (80% z 15% wkładu własnego).

Celem projektu była poprawa środowiska operacyjnego w sektorze lotnictwa towarowego poprzez:

1)      dostarczenie regionom lotnisk kompleksowych rozwiązań umożliwiających optymalne zaspakajanie potrzeb transportowych zapewniających bardziej ciągły rozwój transportu lotniczego, jednocześnie maksymalizujących korzyści ekonomiczne,

2)      planowanie i optymalizację w sektorze lotnictwa towarowego w celu znalezienia optymalnego składu wraz z innymi środkami transportu, określenie istotnych charakterystyk i realiów ekonomicznych ze strony zapotrzebowania i dostaw w przewozie lotniczym, które pomogą władzom regionów podjąć decyzje o wyborze stosownych działań umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom przyszłego lotnictwa towarowego.

3)      zwiększenie możliwości regionalnych lotnisk poprzez poprawę użyteczności, funkcjonalności i dostępności sieci TIK w sektorze lotnictwa towarowego,

4)      zwiększenie interoperacyjności poprzez przegląd i zebranie zagadnień lotnictwa transportowego w programie wspólnej strategii Regionu Morza Bałtyckiego; poprawa współpracy regionalnych lotnisk i przewoźników.

Projekt został zakończony terminowo, prace zostały przyjęte przez zamawiających – projekt został zrealizowany należycie.

W celu kontynuowania, rozpoczętej w czasie trwania projektu pracy, podczas Konferencji Finałowej w Wismarze, 28-29 VIII 2013, podpisano porozumienie o powołaniu organizacji współpracy „Baltic.AirCargo.Net”. Celami organizacji są:

• współpraca z innymi organizacjami w lotnictwie transportowym,

•  określanie i zebranie wyzwań w transporcie lotniczym we wspólnej strategii transportowej w Regionie Morza Bałtyckiego,

•  rozwijanie współpracy między regionalnymi portami lotniczymi oraz graczami na rynku transport lotniczego,

• rozpowszechnianie oraz wymiana doświadczeń i informacji między stronami porozumienia, decydentami i innymi  zainteresowanymi rozwojem transport lotniczego w Regionie Morza Bałtyckiego. W skład organizacji „Baltic.AirCargo.Net” wchodzą zarówno członkowie konsorcjum projektu, jak też inne zainteresowane podmioty. Obecnie są to m.in.: Hochschule Wismar, Instytut Lotnictwa, High Competence Network e. V., Uniwersytet w Tallinie, Łotewskie stowarzyszenie rozwoju transportu i edukacji LaTDEA, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janka Kupały, Uniwersytet w Linköping, Innovative Compliance Europe Ltd. Ze strony Instytutu Lotnictwa tematem zajmuje się pan mgr inż. Wojciech Miksa.

Ważniejsze prace, wykonane w trakcie trwania projektu w Instytucie Lotnictwa są następujące:

–        PP2/PP5 – organizacja warsztatów informacyjnych w Instytucie Lotnictwa, 9 XI 2011 oraz w MPL Katowice, 23 IV 2013, we współpracy z projektem CargoMap.-        PP3 – Kompleksowa analiza obecnej sytuacji rynku lotniczych przewozów transportowych w Regionie Morza Bałtyckiego, związanych z tym potrzeb operacyjnych regionalnych lotnisk,  perspektyw przyszłego rozwoju i możliwej roli w globalnej sieci łańcuchów dostaw.

W ramach Pakietu Prac 3 wykonano:

Analizę rynku transportu lotniczego w Polsce (Task 3.1: Air Cargo Market in Poland, wykonawcy: Bartosz Dziugieł, Wojciech Miksa, Malwina Dizugieł(Konieczna)).

Badania ankietowe dotyczące rynku transportu lotniczego w Polsce (Task 3.1: Expert Interview Analysis, Wykonawcy: Malwina Dziugieł (Konieczna), Bartosz Dziugieł).

Badania ankietowe dotyczące infrastruktury TIK w spedycji lotniczej w Polsce (Task 3.2: ICT Infrastructure Analysis, Wykonawcy: Malwina Dziugieł (Konieczna)).

Prognozę rynku lotniczych przewozów towarowych w Regionie Morza Bałtyckiego (Task 3.5: Market Outlook, Wykonawca: Maciej Mączka).          W zadaniu wykonana została ilościowa analiza potencjału i elastyczności parametrów modelu popytu na lotniczy przewóz towarowy. Opracowano metodykę obliczeń, opartą o model grawitacyjny, model logitowy oraz estymator MNW (Metoda Największej Wiarygodności). Wykorzystano dane EUROSTAT-u, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Analizę planów rozbudowy istniejącej sieci portów lotniczych oraz inwestycje w infrastrukturę MPL Katowice (Task 3.5: Air Cargo Regional Development,  raport techniczny, Wykonawca: Wojciech Miksa).

–        PP4 – Rozwój i implementacja innowacyjnego systemu informacyjnego lotnictwa transportowego w regionach uczestniczących w projekcie.

W ramach zadania opracowano:

Koncepcję platformy informacyjnej (Task 4.1: TO BE concept, Wykonawca: Wojciech Miksa).

Model sieci transportowej, metodykę optymalizacji transportu towarów opartą o algorytmy ewolucyjne oraz oprogramowanie realizujące opracowaną metodykę (Task 4.1: Optimisation possibilities, Wykonawca: Wojciech Miksa).

Studium przypadku transportu towarów z wykorzystaniem platformy informacyjnej oraz sieci Portów Lotniczych w Polsce (Task 4.3: Case scenario, Wykonawca: Wojciech Miksa).

Więcej informacji dotyczących projektu Baltic.Air.Cargo.Net można znaleźć na stronie projektu: www.balticaircargo.net

Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)

Podziel się wpisem