Projekt „Opracowanie technologii badań odporności na uszkodzenia lotniczych i kosmicznych kompozytowych struktur nośnych”, który realizowany jest w Instytucie Lotnictwa, stawia sobie za cel opracowanie wzorcowej metodyki oceny wpływu uszkodzeń na wytrzymałość i trwałość konstrukcji kompozytowych. Szybki rozwój procesów technologicznych w polskich przedsiębiorstwach pociąga za sobą konieczność certyfikowania wszystkich nowo powstałych urządzeń i wyrobów oraz opracowania odpowiednich norm prawnych. Koncept „TEBUK” przyczynia się do rozwiązania tego problemu poprzez opracowanie jednolitej metodyki obliczeniowej dla nowoczesnych produktów wykonanych z kompozytów. Dzięki wdrażaniu do produkcji seryjnej produktów powstałych z wykorzystaniem opracowanej w wyniku realizacji projektu technologii, na rynek będzie mogło trafić więcej konstrukcji i podzespołów wykonanych z materiałów kompozytowych. Realizacja projektu składać się będzie z 5 niezależnych od siebie, ale ściśle powiązanych związkami przyczynowo-skutkowymi zadań takich jak: identyfikacja wad produkcyjnych i uszkodzeń eksploatacyjnych, w aspekcie ich wykrywalności metodami nieniszczącymi, wysokowytrzymałych kompozytów węglowych zalecanych do stosowania w krajowym przemyśle lotniczym; wyznaczenie wielkości wady dopuszczalnej na podstawie numerycznej i eksperymentalnej analizy prędkości rozwoju wybranych wad i uszkodzeń; numeryczne wyznaczanie wytrzymałości resztkowej i doświadczalna walidacja metod obliczeniowych dla wytypowanych fragmentów struktury nośnej płatowca z modelowymi wadami i uszkodzeniami eksploatacyjnymi; wykonanie obliczeniowej analizy i badań odporności na uszkodzenia wybranego podzespołu demonstratora;opracowanie wzorcowej dokumentacji certyfikacyjnej podzespołu demonstratora. W trakcie realizacji projektu dokonana będzie szczegółowa ocena bieżącego stanu technologii. Kierownikiem projektu jest Daniel Szeląg.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
Kierownik projektu: dr inż. Daniel Szeląg

Projekt „TEBUK”, który realizowany jest w Instytucie Lotnictwa, stawia sobie za cel opracowanie wzorcowej metodyki oceny wpływu uszkodzeń na wytrzymałość i trwałość konstrukcji kompozytowych. Szybki rozwój procesów technologicznych w polskich przedsiębiorstwach pociąga za sobą konieczność certyfikowania wszystkich nowo powstałych urządzeń i wyrobów oraz opracowania odpowiednich norm prawnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

stopka

Podziel się wpisem