Projekt nr POIG.02.02.00-14-022/09 współfinansowany był ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.

Czas realizacji w Instytucie Lotnictwa: 01.05 – 31.12.2015

Kierownik projektu: dr inż. Rafał Kajka

Projekt zrealizowany w Konsorcjum złożonym z:

  • Wojskowej Akademii Technicznej (Lider Konsorcjum)
  • Politechniki Warszawskiej (Partner)
  • Instytutu Lotnictwa (Partner)

Celami Projektu były:

  • maksymalizacja potencjału naukowo-badawczego w dziedzinie badania silników turbinowych i rozszerzenie wykorzystania zasobów technicznych oraz kadrowych polskich jednostek naukowych w sektorze lotnictwa o sektor energetyki,
  • zwiększenie możliwości komercjalizacji opracowywanych technologii oraz konkurencyjności w zakresie wykonywanych badań,
  • stworzenie zaplecza naukowo-badawczego dla dynamicznie rozwijającego się polskiego przemysłu z sektora General Aviation oraz energetycznego wraz z możliwością wykorzystania synergii badań w ww. sektorach oraz zasobów kadrowych w obu dziedzinach.

Zadaniem Instytutu Lotnictwa było utworzenie Centrum Turbin Gazowych ds. opracowania technologii napraw turbin gazowych oraz Komory Próżniowej do badania wirników silników turbinowych o poziomie generowanej mocy wynoszącym ok. 40 MW.

W ramach Centrum Turbin Gazowych prowadzone będą badania nad rozwojem technologii napraw turbin gazowych dla energetyki poprzez przygotowanie ostatecznych projektów przedstawiających procesy napraw i regeneracji wybranych elementów/komponentów modułów składowych. Szczególny nacisk w prowadzonych procesach badawczych zostanie położony na wirnik stanowiący kluczowy element składowy turbiny gazowej. W tym celu niezbędne było stworzenie Komory Próżniowej do badania wirników silników turbinowych o poziomie generowanej mocy wynoszącym ok. 40 MW.

W Komorze Próżniowej prowadzone będą prace badawcze nad turbinami wysokiej mocy znajdującymi zastosowanie w branży lotniczej i energetycznej. Szczególną rolę odegrają badania dotyczące wirnika stanowiącego kluczowy element rozwijanej turbiny. Konieczność zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa stanowi o niezwykle istotnym charakterze tego typu prac badawczych.

Prace prowadzone w Centrum Turbin Gazowych obejmą również testy mające na celu weryfikację wpływu długotrwałej eksploatacji na stan techniczny urządzeń i ich zdolność do dalszej eksploatacji oraz walidacji istniejących napraw. Dzięki budowie hali z suwnicami możliwe będzie przeprowadzenie demonstracji technologii i maszyn oraz prowadzenie szkoleń z montażu/demontażu komponentów turbinowych. Dodatkowo w nabytej Komorze Próżniowej będzie możliwe prowadzenie zaawansowanych prac badawczych dotyczących turbin o wysokiej mocy (ok. 40 MW) znajdujących swoje zastosowanie zarówno w sektorze lotnictwa, jak i energetyki.

Podziel się wpisem