Dyrektor Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na nabycie udziałów

Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 110/114; 02-256 Warszawa zwany dalej „Zbywcą”, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 ze zm.) oraz stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97 poz. 443 ze zm.), zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w pisemnym przetargu publicznym na nabycie udziałów spółki:

ZAKŁAD PRODUKCJI DOŚWIADCZALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

adres: ul. Przedpole 1; 02-241  Warszawa (zwanej dalej „Spółką”)

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i innego przeznaczenia.

Przedmiotem Przetargu jest 40 (słownie: czterdzieści) udziałów, stanowiących 32,3 % kapitału zakładowego Spółki stanowiących  własność Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie.

Cena wywoławcza za wszystkie zbywane udziały wynosi 20 tys. zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Wszystkim zainteresowanym uczestnictwem w Przetargu (zwanych dalej „Oferentami”), którzy zgłoszą się do siedziby Spółki (sekretariat Spółki) w dniach roboczych w godz. 8.00 – 14.00 do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych ofert nabycia udziałów Spółki (zwanych dalej „Ofertami”) zostanie udostępniona informacja o Spółce zawierająca dane o sytuacji prawnej, majątkowej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz wzór umowy sprzedaży udziałów. Przy pobieraniu ww. dokumentów Oferent jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość, pełnomocnictwa do działania w imieniu zainteresowanego, a także aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przystępując do Przetargu Oferent zobowiązany jest wnieść wadium przelewem na rachunek bankowy Instytutu Lotnictwa prowadzony w  Banku PKO SA nr  90 1240 6247 1111 0000 4977 2760 w wysokości: 2000 złotych (słownie: dwóch tysięcy złotych złotych 00/100) w terminie do dnia 22 kwietnia 2014 roku. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany powyżej.

 

Termin składania ofert nabycia udziałów Spółki, upływa w dniu 23 kwietnia  2014 roku o godzinie 11.00. Oferty powinny być sporządzone w języku polskim. Należy je składać w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Instytutu, 02-256 Warszawa, Al.  Krakowska 110/114, w sekretariacie Instytutu, budynek B, pokój nr 112. Na kopercie należy umieścić napis: „Przetarg – ZPD Sp. z o.o. – Nie otwierać” oraz dane umożliwiające identyfikację Oferenta. Zbywca nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia  2014 roku o godz. 11:30 w siedzibie Instytutu – Instytutu budynek B sala A.

Z uwagi na okoliczność, iż pozostałym Wspólnikom Spółki na podstawie § 9 tekstu jednolitego umowy Spółki przyjętego dnia 29 maja 2003 r. w związku z art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1030 z późn. zm) oraz art. 596 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 121) przysługuje prawo pierwokupu zbywanych udziałów, w przypadku skorzystania z tego prawa przez ww. wspólników / wspólnika  Spółki oferta sprzedaży przestaje wiązać strony przetargu a udziały nabywają wspólnicy / wspólnik  na zasadach prawa pierwokupu. O skorzystaniu z prawa pierwokupu przez wspólników / wspólnika  Instytut zawiadomi niezwłocznie na piśmie nabywcę udziałów wyłonionego w drodze przetargu oraz dokona zwrotu wadium.

Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia ogłoszenia Przetargu, daty otrzymania wiadomości o skorzystaniu przez wspólników z prawa pierwokupu lub do chwili gdy Przetarg zostanie zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Jedynym kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie cena za zbywane udziały. Zbywcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

O wynikach Przetargu Oferenci zostaną niezwłocznie zawiadomieni na piśmie. Po dokonaniu wyboru oferty, wadium wniesione przez wybranego Oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia udziałów Spółki. Wadia wniesione uprzednio przez pozostałych Oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy wybrany Oferent uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży udziałów Spółki, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Zapłata ceny za udziały nastąpi w całości przelewem na rachunek bankowy Zbywcy w dacie zawarcia umowy sprzedaży udziałów.

Zbywca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Podziel się wpisem