Projekty

Szanowni Państwo,

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa od początku swojej historii prowadzi działalność badawczą ukierunkowaną na praktyczne wykorzystanie wyników prac. Głównym obszarem zainteresowań naukowych były zagadnienia związane z rozwojem aeronautyki i astronautyki.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa osiągnął w tych obszarach znaczące rezultaty, potwierdzone badaniami i użytkowaniem samolotów, śmigłowców, rakiet meteorologicznych, silników i osprzętu, w których zastosowano koncepcje i opracowania będące wynikiem prac wykonanych w Instytucie.

Polityka rozwojowa Instytutu Lotnictwa opiera się na kontynuacji tradycyjnych obszarów badawczych, takich jak aerodynamika, projektowanie i badania struktur lotniczych, osprzęt lotniczy, napędy. Ważny aspekt działalności stanowią również intensywne wdrażania nowych dziedzin, takich jak: komputerowe wspomaganie projektowania, nowe techniki badania materiałów, projektowanie systemów adaptacyjnych, zastosowania mikro- i nanotechnologii, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, wykorzystanie technologii lotniczych w medycynie i ochronie zdrowia, lotniczy transport lokalny.

Badania stosowane i prace wdrożeniowe realizowane są we współpracy z krajowymi ośrodkami naukowymi i produkcyjnymi poprzez wspólne projekty oraz zamówienia na usługi badawcze.

Najważniejszym stymulatorem rozwoju prowadzonych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa badań jest współpraca międzynarodowa ze światowymi i europejskimi firmami lotniczymi.

W końcu lat 90. ubiegłego wieku koncerny światowe dostrzegły potencjał badawczy oraz możliwość efektywnego wykorzystania kadry inżynierskiej kształconej w polskich uczelniach technicznych. We współpracy z firmą General Electric powstał silny ośrodek projektowania i badań silników turbinowych, urządzeń energetycznych i aparatury stosowanej w wydobyciu, transporcie oraz przetwórstwie gazu i ropy naftowej. Naturalną konsekwencją takiego wejścia Instytutu Lotnictwa na globalny rynek usług badawczych
było utworzenie Centrum Badań Materiałów, które w początkowej fazie rozwoju wspierane było przez firmę Pratt & Whitney realizującej zobowiązania offsetowe.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stworzyło szerokie możliwości kooperacji w dziedzinie badań stosowanych i prac rozwojowych. Instytut Lotnictwa włączył się skutecznie w europejski obszar badawczy poprzez partnerski udział w projektach unijnych. Kolejny impuls dały Programy Operacyjne, realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Pozycja Instytutu uwarunkowana jest poziomem merytorycznym i zaangażowaniem pracowników. Nastąpiła wymiana pokoleniowa. Zespoły badawcze tworzą młodzi, dobrze wykształceni pracownicy, którzy poprzez wykonywane projekty mogą realizować swoje ambicje naukowe i zawodowe. Instytut Lotnictwa wspiera ich działania.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa jest w fazie dynamicznego rozwoju, będącego wynikiem trafnych decyzji strategicznych, konsekwentnej realizacji przyjętych kierunków działań oraz poziomu merytorycznego, aktywności i zaangażowaniu w ten proces pracowników.

Z poważaniem,
dr inż. Paweł Stężycki
Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa