Indywidualny projekt kluczowy „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”. Celem projektu jest ukierunkowanie realizowanych prac badawczych w branży lotniczej na dziedziny, które mają lub będą miały decydujący wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z SGPPL „Dolina Lotnicza”.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
Cel ten jest zgodny z celem głównym POIG „Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa”. Rozwiązania technologiczne, które powstaną w wyniku realizacji projektu wpłyną na rozwój polskich firm lotniczych, podniesienie poziomu ich innowacyjności a poprzez to rozwój gospodarki zarówno w skali regionalnej, jak i w skali kraju. Implementacja uzyskanych w projekcie wyników będzie służyć wzrostowi zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej zarówno w sferze B+R jak i w sferze produkcji. Szybki wzrost technicznego zaplecza naukowego (w tym infrastruktury naukowo-badawczej) na najwyższym poziomie światowym umożliwia podejmowanie realizacji badań naukowych bardzo zaawansowanych służących transferowi wiedzy do przemysłu lotniczego.
Realizacja zadań we wspólnym projekcie z wykorzystaniem indywidualnych osiągnięć i kompetencji partnerów daje podstawę do wypracowywania rozwiązań innowacyjnych, ich wdrożenia, modernizacji istniejącego stanu technicznego, służących konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych jak też jednostek naukowo – badawczych. Program i rezultaty projektu dzięki unikalnemu sprzężeniu z przemysłem pozwolą na racjonalizację i zwiększoną efektywność wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na naukę. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET „Dolina Lotnicza”.
Koordynatorem projektu jest Politechnika Rzeszowska a partnerami konsorcjum projektowego są: Politechnika Lubelska, Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Lotnictwa, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.
Instytut Lotnictwa uczestniczy w realizacji następujących zadań badawczcyh:
Z7. Plastyczne kształtowanie stopów magnezu (kucie precyzyjne, tłoczenie, wyciskanie, itd.)
Z9. Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych ( w tym materiały typu Glare )
Z14. Materiały inteligentne – oraz bazujące na nich systemy zespolone (ang. smart embedded systems) do zastosowania w lotnictwie
Koordynatorem z ramienia Instytutu Lotnictwa jest dr inż Z. Wołejsza.
Więcej informacji o projekcie tutaj
Podziel się wpisem