30 czerwca 2011 roku Prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz uzyskał, nadany przez senat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, najwyższy tytuł i godność naukową Doktora Honoris Causa. Poparcia dla inicjatywy o nadanie tytułu udzielił także senat Politechniki Warszawskiej, senat Akademii Marynarki Wojennej, senat Politechniki Lubelskiej i Świętokrzyskiej. Jego promotorem był Prof. Kazimierz Romaniszyn (ATH), a recenzentami – Prof. Andrzej Teodorczyk (PW) i Prof. Leszek Piaseczny (AMW).

Profesor Jerzy Merkisz jest autorem 21 monografii, 20 książek, 7 podręczników, 50 zagranicznych i 292 krajowych publikacji naukowych. Jest promotorem 27 doktoratów i recenzentem 49, opiniował 24 habilitacje (jedna z Instytutu Lotnictwa), w tym 8 z powołania CK, 19 postępowań o nadanie tytułu naukowego Profesora, w tym 6 z powołania CK. Ma liczne wdrożenia i wyróżnienia naukowe i państwowe. Jest członkiem, założycielem i prezesem prestiżowych towarzystw naukowych, rad naukowych krajowych i zagranicznych. Prof. Jerzy Merkisz jest związany z Instytutem Lotnictwa. Promotorem Jego pracy doktorskiej, wyróżnionej przez Rektora, był pracownik Instytutu Lotnictwa Antoni Jankowski. Od wielu lat współpracuje z Instytutem Lotnictwa, gdzie także był wieloletnim konsultantem naukowym, ma publikacje w czasopiśmie Instytutu, jest członkiem Komitetu Honorowego KONES.

Profesor Jerzy Merkisz otrzymał wiele listów gratulacyjnych, w tym od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbary Kudryckiej, posłów i senatorów, uczelni i instytutów badawczych w tym 3 listy z Instytutu Lotnictwa: od Dyrektora Instytutu Lotnictwa Dr. Witolda Wiśniowskiego, Prof. Piotra Wolańskiego oraz A. Jankowskiego. Prof. Jerzy Merkisz jest aktualnie trzecim, obok prof. Zdobysława Goraja i Prof. Piotra Wolańskiego, naukowcem współpracującym z Instytutem Lotnictwa mającym tytuł i godność naukową Doktora Honoris Causa.

Podziel się wpisem