W dniach 9-10 października 2019 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konferencja Impact mobility rEVolution’19. Wydarzenie było miejscem debaty na temat zeroemisyjnych napędów, transportu autonomicznego, rozwiązań dla smart city oraz mających dodatni wpływ na środowisko.

Impact mobility zgromadziło przedstawicieli firm oraz instytucji związanych z sektorem technologii, motoryzacji i logistyki oraz wpływowych dla branży polityków i menedżerów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

ŁUKASIEWICZ – Instytut Lotnictwa na wydarzeniu reprezentował zastępca dyrektora naczelnego – Sylwester Wyka, który wziął udział w spotkaniu roundtable poświęconemu przyszłości transportu autonomicznego.

W debacie wzięli udział także: Marcin Ślęzak (prowadzący) – dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, Michał Wiekiera – Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Andrzej Ziółkowski – prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Paweł Szymański – dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych (ULC), Małgorzata Darowska – pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych, Marcin Kraska – wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Badań i Rozwoju, Paweł Silbert – prezydent Jaworzna oraz Artur Marciniszyn.

Dyskusja obejmowała główne wyzwania stojące obecnie przed uczestnikami rynku, tj. certyfikację, legislację, zapisywanie danych i dzielenie się nimi, bezpieczeństwo systemów, cyberbezpieczeństwo, szkolenia i edukacja użytkowników, prywatność danych oraz kwestie etyczne.

Sylwester Wyka podczas Impact mobility rEVolution’19

Zastępca dyrektora naczelnego ŁUKASIEWICZ – Instytutu Lotnictwa, Sylwester Wyka, podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenie akceptacji społecznej oraz kwestie etyczne w dalszym rozwijaniu technologii automatyzacji transportu. Wskazał także na dotychczasowe doświadczenia Instytutu wobec trudności w realizacji autonomicznych lotów bezzałogowych statków powietrznych w Polsce. Inżynierowie ŁUKASIEWICZ – Instytutu Lotnictwa posiadają już bogate doświadczenie z testów BSP, które realizowane były w stanie Nevada w USA.

Według zapewnień Pawła Szymańskiego – dyrektora Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych, regulacje wprowadzone w tym roku przez Urząd Lotnictwa Cywilnego umożliwią realizację takich lotów w kraju.

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Andrzej Ziółkowski, wskazał w swoim wystąpieniu, że jako instytucja certyfikująca są zainteresowani dronami, które latają w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATS) – obecnie brak jest takich rozwiązań na rynku.

Małgorzata Darowska, pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych, podkreśliła znaczenie Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD), będącego kluczowym elementem we wdrażaniu narodowego systemu U-Space.

Celem CEDD jest m.in. stworzenie warunków rozwoju do zastosowania technologii wykorzystujących BSP poprzez udostępnienie obszarów testowych, w tym autonomicznych, umożliwiających akcelerację technologii i testowanie rozwiązań na różnym poziomie zaawansowania. Istotne, zdaniem Małgorzaty Darowskiej, będzie także kontynuowanie i wspieranie prac związanych z rozwijaniem systemów zarządzania przestrzenią powietrzną (system CAT – PAŻP). Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje także raport dot. ruchu autonomicznego, którego podstawowe założenia zostały przedstawione podczas debaty.

Wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Badań i Rozwoju, Marcin Kraska, zwrócił uwagę, że technologia będzie wyprzedzać prawo – ważne jest jednak, aby regulatorzy odpowiednio wcześnie reagowali na pojawiające się zmiany. Rynek BSP stoi także przez wyzwaniem opracowania odpowiednich systemów bezpieczeństwa (Chińczycy pokazali jak łatwo jest zhakować Teslę).

Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert, zaobserwował natomiast spadek entuzjazmu agencji rządowych dla rozwoju technologii autonomicznych. Potwierdził także tezę Marcina Kraski, że regulacje prawne tworzone są dopiero pod istniejące już produkty i usługi. Jego zdaniem ważna jest identyfikacja i zajęcie nisz, które warto rozwijać w segmencie technologii autonomicznych.

W debacie wybrzmiał także silnie głos przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Spotkanie roundtable prowadził dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, Marcin Ślęzak, który przybliżył projekty badawcze z udziałem ITS (projekt ADrive – badania symulacyjne pojazdów AV, projekt TRUSTONOMY – komunikacja człowiek-pojazd, projekt AV-PL-ROAD – określenie pożądanego i możliwego modelu autonomizacji transportu drogowego w Polsce).

Michał Wiekiera z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego zwrócił uwagę na problem prawny dot. podstawowych regulacji (np. wspólny prąd na parkingu podziemnym). Na brak odpowiednich regulacji zwrócił także uwagę Artur Marciniszyn – obecnie w Polsce brak jest przepisów dopuszczających do ruchu pojazdy bezzałogowe. Brak także konkretnych rozwiązań również w innych krajach europejskich (np. Szwecja).

Uczestnicy zgodzili się z tezą Marcina Ślęzaka, postawioną na początku dyskusji, o konieczności działań komplementarnych oraz wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi ministerstwami oraz agencjami rządowymi. Jak podkreślono już w konkluzji – w zakresie rozwoju autonomiczności w Polsce potrzebne są dalsze działania i konkretne rozwiązania (programy sektorowe, finansowanie).

Podziel się wpisem