Praca

Politykę kadrową Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa realizuje w oparciu o Europejską Kartę Badacza i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Badaczy. Fundamentami polityki kadrowej są:

  • definicja badacza jako kreatora nowych technologii,
  • zasada permanentnej rekrutacji i oceny badaczy,
  • wiedza korporacyjna, szkolenie i perspektywy szybkiego awansu młodej kadry,
  • zarządzanie wiedzą, rozumianą jako doświadczenie i umiejętności czynnych zawodowo pracowników.

Polityka kadrowa jest priorytetowym obszarem zarządzania w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Rozumiana jest jako skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającego zespołu pracowników, który zapewnia pełną realizację celów i zadań Instytutu.

Priorytetem polityki kadrowej jest rozwój pracowników poprzez tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wdrożenie efektywnego systemu szkoleń oraz przejrzystego systemu oceny, awansowania i nagradzania, jako istotnych elementów motywacji. Polityka kadrowa oparta jest na stałym rozwoju pracowników poprzez różne formy podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia. Pracownicy kierowani są na specjalistyczne kursy, szkolenia, sympozja i konferencje naukowe celem zdobywania nowych doświadczeń, zaznaczając tym samym obecność firmy na konkurencyjnym rynku. Instytut umożliwia bezpłatną naukę języka angielskiego osobom, które przy wykonywaniu swojej pracy powinny takie umiejętności posiadać.

Wszyscy pracownicy są objęci opieką lekarską w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy oraz podstawowych i specjalistycznych badań zdrowotnych. Specyfika prowadzonej przez Instytut działalności wymaga przyjęcia elastycznego doboru kadr, łączenia kompetencji i doświadczenia w zespołach projektowych. Dzięki temu osoby po 50 roku życia, uczestniczą w pracach projektowych zespołów roboczych i w sposób ciągły podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz przekazują własne doświadczenie młodszym pracownikom.

Instytut w sposób ciągły współpracuje także z uczelniami wyższymi na rynku krajowym w celu pozyskiwania absolwentów i studentów kierunków związanych z działalnością.Polityka kadrowa i jej realizacja są przedmiotem oceny, weryfikacji i modyfikacji w oparciu o standardy i najlepsze praktyki stosowane w Unii Europejskiej.

HR Excellence in Research

Logo nadaje Komisja Europejska europejskim instytucjom naukowym, które wdrażając zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju. Jednostki otrzymując logo zobowiązują się do tworzenia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

Więcej informacji na temat logo  „HR Excellence in Research”: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index