W dniu 30 czerwca 2011r. zakończyła się 1,5-miesięczna kontrola, przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, której przedmiotem była „działalność i gospodarowanie majątkiem przez Instytut Lotnictwa w latach 2009-2010”.

Inspektorzy w szczególności dokonali kontroli:

  • zgodności prowadzonej działalności ze statutem Instytutu Lotnictwa,
  • sytuacji ekonomiczno-finansowej instytutu lotnictwa, w tym: płynności finansowej, stanu zobowiązań i należności oraz systemu windykacji należności,
  • ksiąg rachunkowych i ewidencji finansowo-księgowej,
  • prawidłowości odprowadzania podatków: dochodowego i od nieruchomości,
  • kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w celu prowadzenia działalności instytutu,
  • mienia, którym rozporządza i gospodaruje instytut lotnictwa, w tym: nieruchomości, aparatury naukowo-badawczej, udziałów, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku, ksiąg wieczystych, ksiąg obiektów budowlanych,
  • przeprowadzonych zamówień publicznych, inwentaryzacji, treści oraz warunków zawartych umów dot. najmu i dzierżawy składników majątku.

W otrzymanym protokole stwierdzono, między innymi, że sporządzane przez Instytut Lotnictwa sprawozdania finansowe są zgodne z ewidencją finansowo-księgową, podatki są uiszczane terminowo, zaś działalność gospodarcza jest wydzielona pod względem finansowym i rachunkowym.

Ponadto stwierdzono, że majątek Instytutu w ok. 97,5% był wykorzystywany do działalności badawczo-rozwojowej oraz do prowadzenia prac inżynierskich w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Posiadana przez Instytut Lotnictwa aparatura była w całości zagospodarowana (nie było aparatury znajdującej się w magazynach) przez działy oraz amortyzowana, zaś dokonując zakupów aparatury naukowo-badawczej stosowano przepisy prawa zamówień publicznych.

Jednocześnie zwrócono szczególną uwagę na bardzo dobre wskaźniki do regulowania zobowiązań, zawartość ustalanych i wykonywanych rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz pozytywną opinię i szeroki zakres audytu finansowego z prowadzonej w latach 2009-2010 przez Instytutu Lotnictwa działalności.

Podziel się wpisem