Instytut Lotnictwa dnia 13 lipca 2011 roku przekazał do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawozdanie z wykonanego zewnętrznego audytu działalności statutowej za rok 2010. Audyt działalności statutowej był przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz art. 34 ust.1 Ustawy z dnia 30.04.2010r. o zasadach finansowania nauki, przez zewnętrznego, niezależnego Biegłego Rewidenta.

Audytem objęto, m.in.:

  • wniosek o dotację statutową i wyniki działalności naukowej,
  • poprawność sposobu dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych,
  • wiarygodność danych liczbowych,
  • poprawność polityki rachunkowości,
  • funkcjonowanie procedury wewnętrznej kontroli finansowej,
  • przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych,
  • prawidłowość stosowania procedur ustawy o zamówieniach publicznych podczas udzielania zamówień publicznych,
  • celowość i zasadność wydatków finansowanych z dotacji statutowej.

Niezależny audyt zewnętrzny działalności statutowej za rok 2010 potwierdził efektywne i zgodne z prawem wydatkowanie środków publicznych oraz wykorzystanie przekazanej dotacji statutowej zgodnie z wnioskiem o jej przyznanie. Audyt nie wykazał żadnych zjawisk ani zdarzeń wskazujących na naruszenie zasad rachunkowości, a obowiązujące w Instytucie systemy kontroli wewnętrznej i podejmowania decyzji zostały uznane za prawidłowe i niebudzące zastrzeżeń.

Podziel się wpisem