Instytut Lotnictwa oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego podpisały porozumienie o współpracy, której celem jest rozwijanie i zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Polsce.

Współpraca obejmować będzie wymianę informacji, ekspertyzy oraz tworzenie warunków do bezpiecznej, minimalizującej obciążenia ekonomiczne działalności lotnictwa cywilnego. Porozumienie zostało zawarte 8 kwietnia pomiędzy Dyrektorem Instytutu Lotnictwa, Witoldem Wiśniowskim oraz Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Piotrem Ołowskim.

Na mocy porozumienia Urząd Lotnictwa Cywilnego zapewni Instytutowi Lotnictwa dostęp do informacji pochodzących z baz danych ACAM i ECCAIRS. Uzyskanie dostępu do informacji z baz danych pozwoli na wypełnienie zobowiązań wynikających z zawiązanej współpracy tj. przedstawienia ULC propozycji listy newralgicznych, istotnych dla bezpieczeństwa lotniczego kraju parametrów z podziałem na lotnictwo ogólne i handlowe w zakresie Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, propozycji zdefiniowania wielkości poziomów bezpieczeństwa dla zaakceptowanych przez ULC parametrów oraz propozycji modelu szacowania ryzyka w zakresie nadzoru organizacji lotniczych. Porozumienie będzie obowiązywać do końca 2015 roku.

Zdjęcia: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Podziel się wpisem