Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Lotnictwa, General Electric Company Polska oraz Politechniką Warszawską
Engineering Design Center (EDC), centrum inżynierskie utworzone w 2000 w Instytucie Lotnictwa wspólnie z General Electric, zawarło dziś z Politechniką Warszawską trójstronne porozumienie o współpracy, przewidujące udział EDC w kształceniu studentów warszawskiej uczelni. W uroczystości zawarcia porozumienia ze strony Instytutu Lotnictwa wziął udział dr hab. inż. prof. nadzw. Witold Wiśniowski, ze strony General Electric Company Polska Magdalena Nizik – Prezes Zarządu, ze strony zaś Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Rektor Politechniki.

Obszary, których dotyczy porozumienie, to: szeroko rozumiana energetyka, automatyka, teleinformatyka, matematyka, elektronika, chemia, mechanika, inżynieria materiałowa i inżynieria środowiska, związane z zastosowaniem w branży lotniczej, energetycznej oraz naftowo-gazowej. Dzięki porozumieniu, studenci Politechniki Warszawskiej będą mogli m.in. obywać w EDC praktyki i staże dyplomowe, a koła naukowe i wydziały Politechniki będą mogły realizować z EDC wspólne projekty badawcze.

– Podpisane dziś porozumienie to kolejny znaczący krok w rozwoju warszawskiego EDC. Cieszymy się,
że będziemy mogli uczestniczyć w kształceniu przyszłej elity polskich inżynierów, do której bez wątpienia zaliczają się studenci warszawskiej Politechniki. Z naszego punktu widzenia kluczowe są wspólne projekty badawcze, dzięki czemu wraz z Politechniką będziemy mogli opracowywać nowe, innowacyjne rozwiązania dla przemysłu i infrastruktury technicznej – mówi Magdalena Nizik, Prezes Zarządu General Electric Company Polska.

– Taki dzień jak dziś jest najlepszym dowodem, że utworzenie EDC było absolutnie słusznym przedsięwzięciem. EDC stało się jednym z najważniejszych partnerów naukowo-biznesowych dla polskich uczelni technicznych i ma coraz większy wkład w rozwój polskiej myśli innowacyjnej. Jest mi bardzo miło, że nasz instytut ma w tym też swój udział – mówi Witold Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa.

Zawarte z Politechniką Warszawską porozumienie przewiduje:

  • udział pracowników EDC w procesie kształtowania programu nauczania Politechniki Warszawskiej,
  • udział pracowników EDC w procesie kształcenia studentów,
  • praktyki i staże dla studentów Politechniki Warszawskiej w EDC,
  • realizację prac dyplomowych, przejściowych i doktorskich w obszarach wspólnych zainteresowań badawczych obu instytucji,
  • realizację wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych,
  • współpracę w ramach kół naukowych,
  • wspólne wnioski o dofinansowanie projektów w konkursach o finansowanie badań i działań dydaktycznych w obszarach tematycznych wspólnych dla obu instytucji,
  • promocję EDC jako miejsca pracy dla inżynierów, absolwentów PW oraz osób podejmujących studia po maturze,
  • wspólne działania mające na celu promowanie kształcenia technicznego na wszystkich poziomach edukacji w Polsce.

– Takie połączenie biznesu z myślą akademicką wydaje się jedynym rozsądnym scenariuszem dla rozwoju edukacji w Polsce. Zapewnia napływ na rynek pracy absolwentów, którzy łączą szeroką wiedzę naukową z doświadczeniami i umiejętnościami umożliwiającymi ich dalsza karierę. To właśnie jeden z celów współpracy z EDC – mówi dr hab. inż. prof. nadzw. Krzysztof Lewenstein, prorektor ds. studiów Politechniki Warszawskiej.

Podziel się wpisem