15 grudnia 2011 roku w Instytucie Lotnictwa zakończono audyt zewnętrzny związany z badaniem prawidłowości oraz kwalifikowalności wydatków poniesionych w projekcie badawczym pn. „Technologia wdrożenia do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego statku powietrznego”, dofinansowanym w ramach Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.W dniach od 24 listopada do 15 grudnia 2011 roku niezależny Biegły Rewident przeprowadził kontrolę wszystkich dokumentów finansowo-księgowych jak i prawnych, związanych z dotychczasową realizacją projektu przez Instytut Lotnictwa.

Celem przeprowadzonego audytu było potwierdzenie prawidłowej realizacji projektu, zgodnej z prawem polskim i europejskim, a także z umową
o dofinansowanie. Zakres przedmiotowy przeprowadzonego audytu objął zagadnienia związane między innymi z:

 • Zgodnością realizacji projektu z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym;
 • Wiarygodnością danych liczbowych oraz opisowych związanych z realizowanym przedsięwzięciem;
 • Poprawnością polityki rachunkowości;
 • Funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej;
 • Poprawnością księgowania wydatków związanych z projektem;
 • Zasadnością oraz kwalifikowalnością wydatkowania środków publicznych oraz sposobem ich wyodrębnienia księgowego;
 • Sposobem rejestracji czasu pracy i wypłaty wynagrodzeń pracowników;
 • Wiarygodnością oraz terminowość sprawozdań z realizacji przedsięwzięcia;
 • Rejestrem przepływów pieniężnych na rachunku bankowym dedykowanym obsłudze projektu;
 • Przestrzeganiem przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych oraz rachunkowości;
 • Sposobem archiwizacji dokumentacji.

Ponadto, biegły rewident dokonał analizy formularza zgłoszeniowego, umowy o dofinansowanie projektu wraz z kolejnymi aneksami, a także szeregu wniosków o płatność zaliczkową oraz pośrednią, jakie beneficjent złożył w toku realizacji projektu od stycznia 2009 roku do końca listopada roku 2011.

Z przyjemnością informujemy, że badanie prawidłowości i kwalifikowalności środków poniesionych na realizację projektu pn. „Technologia wdrożenia
do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego statku powietrznego” potwierdziło efektywne, zgodne z prawem i umową o dofinansowanie projektu, wykorzystanie środków publicznych oraz terminową realizację przewidzianych umową zadań badawczych.

Wyniki niezależnego audytu przedsięwzięcia wykazały, że Instytut Lotnictwa prawidłowo prowadzi wyodrębniona informatyczną ewidencję księgową środków związanych z realizowanym projektem, a ewidencja czasu pracy pracowników zaangażowanych w realizację zadań projektowych jest kompletna, zgodna z wytycznymi europejskimi i zawiera wszystkie niezbędne dane, będące podstawą do wypłacenia kwalifikowanych w projekcie wynagrodzeń. Ponadto, kontrola potwierdziła, że projekt realizowany jest terminowo, i w zgodzie z zaakceptowanym przez Instytucję Pośredniczącą harmonogramami prac, a dowody księgowe dotyczące prowadzonego przez Instytut projektu badawczego są opisywane zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej i poddawane starannej kontroli merytorycznej, formalno-prawnej i rachunkowej, zgodnie z przyjętą w Instytucie polityką rachunkowości. Biegły stwierdził również zachowanie terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych, a wszystkie zbadane koszty bezpośrednie, jak
i pośrednie uznał za rzeczywiste oraz poniesione w trakcie trwania projektu, czym potwierdził ich kwalifikowalność. Oprócz tego, audyt wskazał, że przygotowane przez Instytut raporty kwartalne oraz częściowe, przekazywane regularnie Ośrodkowi Przetwarzania Informacji, będącym Instytucją Pośredniczącą w realizacji projektu, spełniają warunki rzetelności, bezbłędności oraz sprawdzalności. Biegły potwierdził również, że operacje dotyczące przepływów pieniężnych związanych z realizacją projektu cechuje prawidłowość i przejrzystość.

W toku audytu dokonano także analizy prawidłowości przeprowadzania zamówień publicznych związanych z realizowanym przedsięwzięciem, oceniając zgodność postępowań z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontrola dokumentów przetargowych dowiodła, że prowadzone postępowania nie zawierają żadnych nieprawidłowości i opierają sie na zasadach uczciwej konkurencji, bezstronności zamawiającego, obiektywizmu i jawności.

Podziel się wpisem