Zakończono audyt zewnętrzny dotyczący gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W dniach od 26 lipca do 30 sierpnia 2011 roku, inspektorzy reprezentujący Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie dokonali kontroli czterech losowo wybranych wniosków o płatność dotyczących realizacji przez Instytut Lotnictwa projektu naukowo-badawczego pn. „Technologia wdrożenia do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego statku powietrznego,” dofinansowanego w ramach Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Audyt miał na celu sprawdzenie zgodności zadeklarowanych i poniesionych w trakcie realizacji przedsięwzięcia wydatków z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Instytut, a także z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. Inspektorzy Urzędu Kontroli Skarbowej skontrolowali zatem, m.in.:

  • kwalifikowalność kosztów,
  • prawidłowość przestrzegania zasad zamówień publicznych,
  • wypełnianie przez Instytut obowiązków dotyczących informacji i promocji.

Z przyjemnością informujemy, że audyt gospodarowania środkami europejskimi przeznaczonymi na realizację projektu pn. „Technologia wdrożenia do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego statku powietrznego” potwierdził efektywne, zgodne z prawem i umową o dofinansowanie projektu wydatkowanie środków publicznych. Kontrola wykazała, że wielkość wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność jest tożsama z zestawieniem wydatków, fakturami i innymi równoważnymi dowodami zapłaty, a koszty i wydatki ewidencjonowane są zgodnie z zasadami Polityki Rachunkowości Instytutu Lotnictwa oraz wytycznymi wspólnotowymi.
Audyt potwierdził także prawidłowe i przejrzyste wykazywanie w rejestrach ewidencji finansowo-księgowej kosztów kwalifikowanych związanych m.in. z wydatkami na rzecz: wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia laboratoryjnego oraz usług badawczych, oprogramowania i kosztów ogólnych.

Kontrola Skarbowa dowiodła również, że prowadzone przez Instytut Lotnictwa postępowania przetargowe opierają sie na zasadach uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywizmu, jawności i równego traktowania, a działania z zakresu informacji i promocji projektu prowadzone są efektywnie, wedle najlepszych praktyk w tym zakresie.

Podziel się wpisem