Do 20 marca 2014 r. godz. 16:30 można składać wnioski w ramach programu wsparcia Duży Bon, którego organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach programu małe i mikro przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, mogą zakupić usługę od jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.


Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:

1. opracowanie:

·         oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy;

·         planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji;

·         prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu;

·         strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu.

2. wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) lub przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.), prowadzący w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z regulaminem konkursu kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Część przedsięwzięcia, która nie jest objęta wsparciem, musi sfinansować przedsiębiorca. Całkowity budżet programu wsparcia Duży Bon w 2014 r. wynosi 3 050 000 zł.

Organizator programu Duży Bon zapewnił sobie możliwość, zgodnie z którą w przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 120% alokacji, poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z 3-dniowym wyprzedzeniem o skróconym terminie zakończenia składania wniosków.

Do 14 marca 2014 r. trwa także nabór wniosków w ramach programu Bon na Innowacje 2014.

 

Strona internetowa programu wsparcia Duży Bon

Podziel się wpisem