Podstawowym celem konferencji jest stworzenie forum dla wymiany doświadczeń, wyników badań, idei i koncepcji, które będą rozwijane w przyszłości oraz dyskusji mędzy naukowcami, badaczami oraz praktykami w zakresie marketingu instytucji naukowych i badawczych. Konferencja powinna także tworzyć możliwości współpracy między jej uczestnikami w ramach wspólnych projektów badawczych. Szersza publiczność bę…dzie mogła skorzystać z wiedzy i doświadczenia czołowych naukowców oraz praktyków w dziedzinie marketingu.

Referaty przygotowane na konferencję, oparte na współczesnym dorobku teorii marketingu, przedstawiać będą wyniki badań nad uwarunkowaniami marketingu na rynku krajowym i światowym oraz studia przypadków działalności marketingowej instytucji badawczych i naukowych, które konkurują lub współpracują na tych rynkach.

Konferencja odbywa się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej.

Oficjalna strona konferencji.

Podziel się wpisem