Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 roku.

Rada Naukowa Instytutu Lotnictwa

z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 110/114

na podstawie

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412)

ogłasza konkurs

na stanowisko Dyrektora Instytutu Lotnictwa

I.  Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które:

 1. posiadają co najmniej stopień naukowy doktora;

 2. korzystają z pełni praw publicznych;

 3. posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;

 4. posiadają znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

 5. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

 1. informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z najnowszymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;

 2. koncepcji rozwoju instytutu badawczego w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;

 3. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia;

 4. oświadczenia o nie byciu skazanym za umyślne popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 5. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 6. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Lotnictwa

 • statut Instytutu Lotnictwa,

 • regulamin organizacyjny Instytutu Lotnictwa,

 • sprawozdanie z wykonania zadań Instytutu Lotnictwa w 2012 roku,

 • wyciąg ze sprawozdania finansowego Instytutu Lotnictwa sporządzonego na dzień 31-12-2012 r., opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki pod adresem:

http://bip.mg.gov.pl/files/upload/18100/bilans%202012%20do%20BIP.pdf,

będą udostępnione osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora w siedzibie Instytutu Lotnictwa w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 110/114, Dział Kadr i Szkolenia, budynek A, I piętro w godz. 7:00 – 15:00 od dnia następnego po ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora, czyli od 23 stycznia 2014 roku do ostatniego dnia składania zgłoszeń, czyli do 21 lutego 2014 roku do godz. 15:00, po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt II. 1. oraz pkt II.3. – II.6. niniejszego ogłoszenia.

IV. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Instytutu Lotnictwa wskazanej w pkt III niniejszego ogłoszenia, lub przesyłać listem poleconym.

V. Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni, liczonych od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Lotnictwa.

Podziel się wpisem