Anna Mazur, młody naukowiec z Instytutu Lotnictwa wzięła udział w warsztatach „Energy Efficient Technologies and Concepts of Operation” (AVT-209 NATO RTO Workshop), które odbyły się w Lizbonie, w Portugalii w dniach 22-24 października 2012.

Uczestniczka warsztatów jest laureatką konkursu na mocy zarządzenia nr 37 Dyrektora Instytutu Lotnictwa z dnia 12 czerwca 2012 w celu dofinansowania referatów wygłaszanych na konferencjach zagranicznych poprzez dofinansowanie kosztów uczestnictwa i delegacji.

Referat: “Energy Management In A Solar Powered Stratospheric UAV” wzbudził zainteresowanie i wywołał wiele pytań. Efektem uczestnictwa w warsztatach było nawiązanie kontaktów z innymi uczestnikami warsztatów NATO, które w przyszłości mogą owocować współpracą w projektach międzynarodowych.

Warsztaty dotyczyły nowych koncepcji w zakresie efektywności energetycznej w sektorze lotniczym oraz promowały dążenie do efektywności i zgodności środowiskowej. Omówione zostały liczne bieżące programy mające na celu wdrożenie takich technologii, które znacznie zmniejszą spalanie paliwa, emisję gazów oraz hałasu.

RTO czyli Research  &  Technology Organization (Organizacja ds. Badań i Technologii) ma na celu  współpracę  oraz  wymianę informacji  w  zakresie  badań  i  technologii  między  krajami  sprzymierzonymi,  a  przez  to  wzmacnianie  bazy badawczej  i  technologicznej  w  tych  krajach  oraz  w  NATO  jako  całości.

AVT czyli Applied Vehicle Technology (Technologie Stosowane Pojazdów) ma na celu prognozowanie kierunków rozwoju, doskonalenie osiągów, zwiększenie dostępności i powszechności użytkowania oraz poprawienie bezpieczeństwa środków transportu i przenoszenia uzbrojenia w różnych środowiskach (wodne, lądowe, powietrzne i w przestrzeni kosmicznej) poprzez nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. Przedstawione zostały tematy dotyczące: Systemów napędowych i energetycznych, Osiągów, Stateczności, Sterowania i Fizyki Płynów.

Podziel się wpisem