23 kwietnia 2013 roku w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Katowicach odbędą się warsztaty AIR CARGO WORKSHOP organizowane przez konsorcja projektów Baltic.AirCargo.Net oraz CargoMap.

Celem warsztatów jest przedstawienie i przedyskutowanie wyników projektów Baltic.AirCargo.Net oraz CargoMap.

Projekt Baltic.AirCargo.Net

Celem projektu jest poprawa środowiska operacyjnego w sektorze lotnictwa towarowego poprzez:

  • dostarczenie regionom lotnisk kompleksowych rozwiązań umożliwiających optymalne zaspakajanie potrzeb transportowych zapewniających bardziej ciągły rozwój transportu lotniczego, jednocześnie maksymalizujących korzyści ekonomiczne,
  • zwiększenie możliwości regionalnych lotnisk poprzez poprawę użyteczności, funkcjonalności i dostępności sieci TIK w sektorze lotnictwa towarowego,
  • zwiększenie interoperacyjności poprzez przegląd i zebranie zagadnień lotnictwa transportowego w programie wspólnej strategii Regionu Morza Bałtyckiego; poprawa współpracy regionalnych lotnisk i przewoźników.

Projekt CargoMap

Prace prowadzone w ramach projektu Air Cargo technology Roadmap skupiają się na przyszłej roli lotnictwa transportowego oraz określeniu mapy rozwoju technologii dla przyszłych samolotów transportowych. W celu poprawienia niezakłóconego przepływu towarów, komodalność oraz intermodalność będą rozważone w kontekście koncepcji operacji SESAR-a.

Główne zagadnienia poruszane w projekcie obejmują:

  • analizę obecnej sytuacji w zestawieniu z potrzebami, z udziałem interesariuszy w Europie,
  • spodziewane przyszłe wąskie gardła oraz wyzwania w lotnictwie transportowym oraz identyfikacja odpowiednich wymagań,
  • uogólnienie i ocena możliwych ulepszeń w przyszłych modelach biznesowych,
  • wytyczenie mapy rozwoju technologii w celu wypełnienia technologicznych, regulacyjnych i operacyjnych luk.

Dalsze informacje można znaleźć na stronach projektów:

www.balticaircargo.net                                                                              www.cargomap.eu

Podziel się wpisem