Support in conducting Specific Operation Risk Assessment (SORA) for Risk Analysis according to AMC

Before submitting an application to the Civil Aviation Authority for permission to operate an unmanned aircraft in the specific category, excluding standard scenarios, a risk analysis must be conducted. The methodology recommended by the Civil Aviation Authority is SORA (Specific Operation Risk Assessment), developed by the Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems (JARUS) and subsequently adapted to European regulations by the European Union Aviation Safety Agency (EASA).

SORA is a complex process that requires the operator to have the ability to use risk mitigation measures and knowledge of various additional aspects.

In order to support the rapidly developing BSP industry and streamline the process of obtaining permits for operations in the specific category, Łukasiewicz – Institute of Aviation offers support in conducting risk analysis using the SORA methodology, assistance in preparing the application to the Civil Aviation Authority, and help in developing other necessary documents for a specific planned operation.

The basic scope of support includes:

 • Conducting risk analysis using the SORA methodology.
 • Completing the application to the Civil Aviation Authority.
 • Support in creating Operating Procedures and ConOps (Concept of Operations) documents.
 • Consultations to gather detailed data regarding the planned operation.

The price and deadline for conducting the analysis are determined individually, based on the level of operation complexity and the requirements necessary to obtain the permit.

To receive a quote or preliminary consultation, please fill out the form below.

For any questions, please contact: sora@ilot.lukasiewicz.gov.pl.

  Formularz rejestracyjny

  * - Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

  Data planowanego rozpoczęcia operacji*:

  Klauzula informacyjna

  Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@ilot.lukasiewicz.gov.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu

  świadczenia usługi przeprowadzenia analizy ryzyka dla misji bezzałogowych, podjęcia niezbędnych działań przez zawarciem umowy, a w przypadku zawarcia umowy – w celu jej wykonania. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest świadczenie usługi przeprowadzenia analizy ryzyka dla misji bezzałogowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być Urząd Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Flisa 2 oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Wieżowej 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia w/w usługi, a w przypadku zawarcia umowy – przez okres niezbędny do jej zawarcia i wykonania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje, na zasadach określonych w w/w rozporządzeniu, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz skargi do organu nadzorczego.

  Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia przez administratora w/w usługi oraz zawarcia i wykonania ewentualnej umowy, niepodanie danych skutkuje brakiem takich możliwości. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  Spread the love