Transactions on Aerospace Research

Składanie prac

Zasady etyki i niewłaściwego postępowania | Zasady składania prac i prawa autorskie | Wytyczne dla autorów

Zasady etyki i niewłaściwego postępowania

Oświadczenie dotyczące etyki wydawniczej i nadużyć
Transactions on Aerospace Research
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Warszawa

 

1. Wprowadzenie

Niniejsze oświadczenie dotyczące etyki wydawniczej i potencjalnych nadużyć w związku z publikowaniem artykułów w czasopiśmie Transactions on Aerospace Research jest wyrazem naszego zaangażowania w przestrzeganie najwyższych standardów uczciwości w publikowaniu naukowym. Oświadczenie to określa etyczną odpowiedzialność i obowiązki wszystkich stron zaangażowanych w proces publikacji: wydawcy, redaktorów, recenzentów i autorów. Przestrzegając tych standardów, czasopismo zapewnia rygorystyczny, uczciwy i przejrzysty proces wzajemnej oceny, chroniąc integralność dorobku naukowego.

 

2. Obowiązki wydawcy

Wydawca stoi na straży autonomii decyzji redakcyjnych, zapewniając wyraźny rozdział między interesami komercyjnymi a treściami redakcyjnymi. Wydawca jest odpowiedzialny za nadzorowanie całego procesu wydawniczego, zobowiązując się do ochrony praw własności intelektualnej oraz zapewnienia dostępności i ochrony publikowanych treści. Ponadto wydawca wspiera komunikację poprawek, wycofań i przeprosin, jeśli jest to konieczne.

 

3. Obowiązki redaktorów

Redaktorzy mają obowiązek podejmować bezstronne i obiektywne decyzje, niezależne od względów komercyjnych, koncentrując się wyłącznie na wartości naukowej i trafności zgłoszeń. Zapewniają poufność w procesie recenzowania, szanują niezależność intelektualną autorów i aktywnie angażują się w ulepszanie procesów czasopisma. Na decyzje redaktorów nie może mieć wpływu rasa, płeć, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne, obywatelstwo, przekonania religijne, filozofia polityczna ani przynależność instytucjonalna autorów. Redakcja czasopisma odgrywa kluczową rolę w obsłudze i rozwiązywaniu wszelkich konfliktów między autorami, recenzentami i redakcją. Transactions on Aerospace Research traktuje bardzo poważnie wszelkie zarzuty dotyczące niewłaściwego prowadzenia badań naukowych. Obejmuje to między innymi plagiat, manipulację cytatami i fałszowanie/
fabrykowanie danych. Po otrzymaniu informacji o zarzutu czasopismo postępuje zgodnie z wytycznymi COPE (lub równoważnymi) w celu zbadania i rozwiązania sprawy.

 

4. Obowiązki recenzentów

Recenzenci odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu integralności procesu recenzowania. Są oni zobowiązani do traktowania manuskryptów jako dokumentów poufnych i powstrzymania się od wykorzystywania informacji uzyskanych podczas recenzji dla osobistych korzyści. Recenzenci muszą oceniać jakość manuskryptu obiektywnie, na podstawie jego wartości merytorycznej, szanując niezależność intelektualną autorów. Krytyka osobista jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni unikać konfliktu interesów, ujawniać wszelkie potencjalne uprzedzenia i traktować manuskrypt jako dokument poufny, którego nie należy pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem konkretnych porad. Recenzenci muszą przedstawić jasne, kompletne i przekonujące wyjaśnienia swoich ocen, zwłaszcza w przypadku negatywnych opinii, oraz powiadomić redaktora o wszelkich istotnych podobieństwach z innymi pracami.

 

5. Obowiązki autorów

Autorzy są zobligowani do przedstawienia dokładnego i szczegółowego opisu swoich badań, zachowując oryginalność i odpowiednie cytowanie wcześniejszych prac. Każdy manuskrypt musi zawierać wystarczające informacje i odniesienia do publicznych źródeł, aby umożliwić powielenie badania lub zweryfikowanie jego dokładności. Autorzy powinni prawidłowo cytować wszystkie prace, które wpłynęły na ich badania i unikać wykorzystywania informacji uzyskanych prywatnie bez wyraźnej zgody. Manuskrypt nie może stanowić plagiatu, zawierać sfałszowanych danych badawczych ani niewłaściwego fragmentaryzowania prac. Autorzy są również zobowiązani do informowania redaktora o wszelkich powiązanych manuskryptach rozpatrywanych w innych miejscach i unikania zgłaszania tych samych badań do wielu czasopism. Muszą oni również uzyskać wszelkie niezbędne zgody na wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim oraz zapewnić zgodność z zasadami etyki w badaniach z udziałem ludzi lub zwierząt.

 

6. Nadzór etyczny i postępowanie w przypadku nieetycznych zachowań

Czasopismo sprawuje nadzór etyczny nad całym procesem publikacji w celu utrzymania standardów oczekiwanych w publikacjach naukowych. W przypadkach zachowań nieetycznych, takich jak kwestionowane autorstwo, oszustwa badawcze lub plagiat, czasopismo przeprowadzi dochodzenie i podejmie działania zgodnie z wytycznymi COPE. Zarzuty dotyczące niewłaściwego postępowania naukowego lub nieuczciwej publikacji będą skutkować odpowiednimi działaniami, w tym korektami publikacji, wycofaniem lub usunięciem artykułu, z zachowaniem przejrzystości w procesie rozwiązywania. Takie incydenty będą ponadto zgłaszane odpowiednim organom.

 

7. Otwarty dostęp i opłaty

„Transactions on Aerospace Research” jest czasopismem Open Access. Nie pobieramy żadnych opłat za przetwarzanie artykułów ani innych opłat za publikację. Takie podejście jest zgodne z naszą misją swobodnego i szerokiego rozpowszechniania najnowszych badań.

 

8. Zasady czasopism dotyczące udostępniania i odtwarzalności danych

Transactions on Aerospace Research zachęca autorów do udostępniania wszelkich danych i metod wykorzystywanych w ich badaniach w sposób odpowiedzialny i etyczny. Autorzy są zachęcani do zapewnienia dostępu do danych, które wspierają wyniki ich badań, tam gdzie jest to właściwe i wykonalne, zgodnie z normami i oczekiwaniami dyscyplinarnymi. Czasopismo wspiera replikację i odtwarzalność badań oraz zachęca autorów do przejrzystości w zakresie odtwarzalności ich wyników.

 

9. Dyskusje i poprawki po publikacji

Czasopismo zapewnia platformę do dyskusji po publikacji w celu ułatwienia dyskursu naukowego. Korekty, wyjaśnienia, wycofania i przeprosiny mogą być publikowane w razie potrzeby w celu zachowania integralności dokumentacji akademickiej. Zachęcamy czytelników i autorów do angażowania się w dyskusje po publikacji w celu zwiększenia wpływu i dokładności opublikowanych badań.

Przestrzegając tych zasad, Transactions on Aerospace Research stoi na straży integralności dorobku naukowego i potwierdza swoje zaangażowanie w przestrzeganie najwyższych standardów etyki wydawniczej, odzwierciedlając profesjonalne i etyczne zachowanie oczekiwane w społeczności naukowej.

Zasady składania prac i prawa autorskie

Transactions on Aerospace Research, czasopismo naukowe wydawane kwartalnie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, stosuje ustrukturyzowane i etyczne podejście w procesie składania i recenzowania prac.

Czasopismo koncentruje się w szczególności na dyscyplinach naukowych, które są zgodne z działalnością i zainteresowaniami Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Autorzy ubiegający się o publikację w czasopiśmie są zobowiązani do przesłania manuskryptów w języku angielskim oraz w formacie elektronicznym, najlepiej jako pliki *.docx lub *.doc. Szczegółowe wytyczne dla autorów, w tym wytyczne dotyczące formatowania i wymagania dotyczące listy odniesień, są dostępne tutaj [https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/prace_ilot/wskazowki-dla-autorow/]. Wytyczne te mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia spójności i zgodności ze standardami akademickimi.

 

Autorstwo

Jako autorzy uznawane są wyłącznie osoby, które znacząco przyczyniły się do koncepcji, projektu, wykonania lub interpretacji badania. Wymagane jest podanie autorów na początku artykułu wraz z ich afiliacjami. Osoby, które wniosły istotny, lecz nieautorski wkład (np. pomoc techniczna, wsparcie finansowe), powinny być wymienione w podziękowaniach. Zabronione jest przypisywanie autorstwa osobom o minimalnym lub żadnym wkładzie. Składając pracę, autor korespondujący potwierdza, że wszyscy współautorzy zapoznali się z ostateczną wersją manuskryptu i wyrazili zgodę na jego przesłanie. Fikcyjne nazwiska jako autorów lub współautorów są niedopuszczalne. Autor korespondujący bierze odpowiedzialność za właściwe uwzględnienie tylko kwalifikowanych współautorów.

 

Rzetelność złożonych prac

Autorzy deklarują, że ich praca jest oryginalna, niepublikowana wcześniej i nie jest obecnie rozpatrywana w innym miejscu. Wymagana jest własnoręcznie podpisana deklaracja o posiadaniu pełnych praw autorskich do wszystkich części manuskryptu, włącznie z tekstami, tabelami i grafikami. Autorzy muszą również dostarczyć informacje o wkładzie każdego autora, źródłach finansowania i wsparciu od instytucji badawczych czy stowarzyszeń.

 

Manuskrypty o oczywistym komercyjnym zamiarze są niedopuszczalne. Autorzy powinni ujawnić potencjalne konflikty interesów, takie jak konsultacje czy udziały finansowe w firmach, które mogłyby być dotknięte publikacją wyników. Należy upewnić się, że nie istnieją umowy czy względy własnościowe wpływające na publikację zawartości manuskryptu.

 

Proces recenzji

Proces recenzji rozpoczyna się od wstępnej oceny przez redaktora naczelnego lub jego zastępcę, który weryfikuje zgodność manuskryptu z zakresem tematycznym czasopisma. Po przejściu tej wstępnej oceny manuskrypt jest następnie przypisywany do konkretnego redaktora tematycznego, który posiada wiedzę specjalistyczną w danej dyscyplinie. Redaktor tematyczny jest odpowiedzialny za zasugerowanie potencjalnych recenzentów, potem za zapewnienie, że zmiany zalecane przez recenzentów zostaną uwzględnione przez autora i ostatecznie zaakceptowanie lub odrzucenie manuskryptu do publikacji.

 

Recenzenci, wybrani na podstawie ich wiedzy specjalistycznej i braku powiązań z instytucją autora, mają za zadanie zapewnić obiektywną i dokładną ocenę manuskryptu. Recenzenci zostaną wybrani z instytucji w co najmniej dwóch różnych krajach, co zapewni międzynarodową perspektywę. Recenzenci są związani klauzulą poufności i są zobowiązani do zgłaszania wszelkich naruszeń etycznych, takich jak plagiat lub autoplagiat. Tożsamość recenzentów pozostaje nieznana autorom, co pozwala zachować integralność procesu recenzji „podwójnie ślepej”.

 

Każdy recenzent wskazuje w formularzu jedną z poniższych rekomendacji:

 1. Akceptacja w pierwotnej wersji, bez konieczności wprowadzania zmian.
 2. Akceptacja po wprowadzeniu poprawek i uzupełnień wskazanych przez recenzenta, bez konieczności ponownej recenzji,
 3. Akceptacja po dokonaniu poprawek i uzupełnień wskazanych przez recenzenta z koniecznością ponownej recenzji,
 4. Wymóg wprowadzenia istotnych zmian i możliwość ponownego recenzji po ponownym składaniu pracy w nowej wersji.
 5. Nie przyjmować do publikacji.

 

Każdy recenzent przedstawia szczegółowe uzasadnienie swojej decyzji, wskazując w szczególności, jakie zmiany i uzupełnienia są jego zdaniem konieczne przed opublikowaniem manuskryptu.

 

Zalecenia i uwagi Recenzentów są następnie przekazywane Autorom. Redaktor tematyczny weryfikuje, czy wszelkie poprawki wymagane przez Recenzentów zostały wprowadzone przez Autora, a następnie rekomenduje przyjęcie lub odrzucenie manuskryptu.

 

Redaktor Naczelny (lub Zastępca Redaktora Naczelnego) zastrzega sobie prawo wyboru Recenzentów oraz weryfikacji, czy Autor zastosował się do zaleceń zawartych w recenzjach. W uzasadnionych przypadkach Redaktor Naczelny (lub Zastępca Redaktora Naczelnego) może przekazać te uprawnienia członkowi Rady Naukowej czasopisma Transactions on Aerospace Research posiadającemu specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie. Ostateczną decyzję o publikacji każdego manuskryptu podejmuje Redaktor Naczelny (lub Zastępca Redaktora Naczelnego).

 

Redakcja czasopisma odgrywa kluczową rolę w obsłudze i rozwiązywaniu wszelkich konfliktów między autorami, recenzentami i redakcją. Redakcja dba o jakość i spójność publikowanych artykułów. Wszelkie wykroczenia naukowe, w tym fałszowanie badań lub ich wyników, są traktowane poważnie. Takie przypadki, w tym naruszenia prawa autorskiego, są zgłaszane odpowiednim organom etycznym, takim jak Komitet Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk.

 

Dostęp otwarty i prawa autorskie

Wszystkie artykuły, które zostały zaakceptowane do publikacji wraz z ich streszczeniami, są udostępniane na stronie internetowej czasopisma. Dzięki temu, promujemy szeroką dostępność i rozpowszechnianie badań w społeczności naukowej oraz poza nią. Nasze czasopismo nie pobiera żadnych opłat za przetwarzanie artykułów ani za publikację, co jest zgodne z naszym zaangażowaniem w model Open Access i szeroką dystrybucję wiedzy naukowej.

 

„Transactions on Aerospace Research” zapwenia natychmiastowy, otwarty dostęp do swoich treści na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Oznacza to, że autorzy, publikując w naszym czasopiśmie, zachowują pełne prawa autorskie do swoich prac i zgadzają się na ich dystrybucję zgodnie z warunkami licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

 

Przed publikacją, autorzy są zobowiązani złożyć oświadczenie [Deklaracja Autorów], potwierdzające, że zgadzają się na warunki publikacji określone przez czasopismo. Muszą oni zapewnić, że manuskrypt jest oryginalny, napisany przez wskazanego autora lub autorów, nie był wcześniej publikowany ani nie narusza praw innych osób, posiada wszelkie niezbędne zgody oraz jest wolny od praw osób trzecich.

 

Zarzuty dotyczące niewłaściwego postępowania

Redakcja Transactions on Aerospace Research traktuje wszelkie zarzuty dotyczące niewłaściwego postępowania w badaniach naukowych z pełną powagą. Obejmuje to kwestie takie jak plagiat, manipulowanie cytatami czy fałszowanie danych. W przypadku otrzymania takich zarzutów, czasopismo stosuje się do wytycznych COPE (lub równoważnych) w celu zbadania i rozwiązania sprawy. Czasopismo zobowiązuje się do podejmowania uzasadnionych kroków mających na celu zapobieganie publikacji prac, w których doszło do niewłaściwego postępowania badawczego. W przypadku potwierdzenia takich naruszeń, podejmiemy odpowiednie działania, w tym wycofanie artykułu, publikację sprostowania, czy inne środki uznane za konieczne.

 

Konflikty Interesów / Konkurencyjne interesy

Autorzy są zobowiązani do ujawniania wszelkich potencjalnych konfliktów interesów lub interesów konkurencyjnych, które mogłyby wpływać na interpretację ich pracy. Wymagamy od autorów złożenia oświadczenia dotyczącego konfliktu interesów, które zostanie opublikowane wraz z manuskryptem. Podobnie, redaktorzy i recenzenci muszą deklarować potencjalne konflikty interesów i, w razie konieczności, wyłączyć się z procesu recenzji danego manuskryptu.

 

Podsumowując, Transactions on Aerospace Research podtrzymuje rygorystyczne i etyczne podejście do procesu publikacji, od zgłoszenia po recenzję, zapewniając najwyższe standardy rzetelności naukowej i doskonałości akademickiej.

Wytyczne dla autorów

Autorzy są zobligowani do przedstawienia dokładnego i szczegółowego opisu swoich badań, zachowując oryginalność i odpowiednie cytowanie wcześniejszych prac. Każdy manuskrypt musi zawierać wystarczające informacje i odniesienia do publicznych źródeł, aby umożliwić powielenie badania lub zweryfikowanie jego dokładności. Autorzy powinni prawidłowo cytować wszystkie prace, które wpłynęły na ich badania i unikać wykorzystywania informacji uzyskanych prywatnie bez wyraźnej zgody. Manuskrypt nie może stanowić plagiatu, zawierać sfałszowanych danych badawczych ani niewłaściwego fragmentaryzowania prac. Autorzy są również zobowiązani do informowania redaktora o wszelkich powiązanych manuskryptach rozpatrywanych w innych miejscach i unikania zgłaszania tych samych badań do wielu czasopism. Muszą oni również uzyskać wszelkie niezbędne zgody na wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim oraz zapewnić zgodność z zasadami etyki w badaniach z udziałem ludzi lub zwierząt.

 

Język

 • Artykuły należy przesyłać w języku angielskim.
 • Preferowany jest amerykański angielski. Artykuły napisane konsekwentnie w brytyjskim angielskim lub innej odmianie angielskiego (np. australijskim angielskim) są również akceptowane, jeśli autorzy mają takie wyraźne preferencje. Artykuły napisane z użyciem różnych stylów pisowni lub gramatyki nie będą jednak przyjmowane do publikacji.
 • Autorzy, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, powinni upewnić się, że ich zgłoszenia są edytowane pod kątem jasności i poprawnego użycia gramatyki i stylu.

 

Tytuł artykułu

 • Tytuł powinien być jasny i zwięzły, unikając skrótów i złożonych zdań podrzędnych.
 • Tytuł musi dokładnie i wyczerpująco odzwierciedlać ogólną treść artykułu.

 

Informacje o autorze

 • Po tytule artykułu należy podać pełne imiona i nazwiska autorów.
 • Pod nazwiskami należy podać nazwę i pełny adres instytucji, z którą powiązani są autorzy.
 • Każdy autor powinien być oznaczony numerami w indeksie górnym obok swoich nazwisk, aby uzyskać odpowiednie dane instytucjonalne.
 • Przyjmuje się, że pierwszy wymieniony autor jest głównym kontaktem w sprawie publikacji.
 • Dołącz numery ORCID autorów.

Format powinien być następujący:

Imię i nazwisko1*, ORCID 1: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Imię i nazwisko2**, ORCID 2: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

*Katedra, wydział, uniwersytet, adres uniwersytetu
**Katedra, wydział, uniwersytet, adres uniwersytetu

 • Poniżej informacji o instytucji należy podać pełne adresy autorów.

 

Streszczenie

 • Każdy manuskrypt musi zawierać streszczenie o długości od 120 do 200 słów.
 • Abstrakt powinien zwięźle opisywać cele, metodologię, rodzaj eksperymentów (jeśli dotyczy), grupy badawcze (jeśli dotyczy) oraz podsumowywać kluczowe ustalenia i wnioski.
 • Streszczenie musi zawierać dokładne i wyczerpujące odzwierciedlenie ogólnej treści artykułu, w tym konkretnych ustaleń.

 

Słowa kluczowe

 • Co najmniej trzy słowa kluczowe, przy czym pierwsze słowo kluczowe reprezentuje główną dziedzinę pracy.

 

Skróty

 • Zdefiniuj każdy skrót przy jego pierwszym pojawieniu się w tekście. Dotyczy to również streszczenia.

 

Wzory matematyczne

 • Używaj kursywy dla zmiennych średnich i jedno- lub dwuliterowych indeksów.
 • Używaj zwykłej czcionki dla cyfr, jednostek fizycznych (m, sek., kg), stałych (e, π, i), nazw funkcji (sin, cos, tg, log, ln) i dłuższych skrótów w indeksach.
 • Rozróżniaj cyfrę „0” od litery „O” oraz zmienną „i” od liczby „1”.
 • Wyraźnie odróżniaj łacińską literę „v” (u) od greckiej „v” (n) w druku.
 • Równania liczbowe w nawiasach okrągłych, wyrównane do prawej.
 • Nie używaj pogrubienia dla greckich liter.

 

Formatowanie tekstu

 • Użyj programu Microsoft Word dla systemu Windows (Microsoft Office 2007 lub nowszy).
 • Podziel artykuł na logiczne sekcje: Wstęp, Metoda, Wyniki, Dyskusja, Podsumowanie.
 • Objętość manuskryptu, w tym tytuł, streszczenie, afiliacje autorów, podziękowania i spis referencji, nie może być mniejsza niż 0,5 arkusza wydawniczego (1 ark. wyd. = 40 000 znaków ze spacjami lub 3 000 cm2 ilustracji) oraz nie powinna przekroczyć 16 stron maszynopisu w formacie A4.

 

Obrazy i zdjęcia

 • Twórz ilustracje w programach takich jak Corel Draw lub Photoshop, z minimalną rozdzielczością 300 dpi.
 • Zintegruj ilustracje z tekstem lub jako oddzielne, oznaczone pliki, wskazując ich umiejscowienie w tekście.
 • Należy konsekwentnie numerować i tytułować wszystkie tabele, obrazy i fotografie.
 • Należy przypisać autorstwo ilustracji lub podać odpowiednie cytaty.

 

Źródło finansowania

 • Po tekście głównym i przed spisem referencji należy podać źródła finansowania i wkład osób prywatnych, ośrodków badawczych, stowarzyszeń itp.
 • Na przykład: „Ta praca była wspierana przez projekt badawczy nr 7 z T07C 006 12, finansowany przez Państwowy Komitet Badań Naukowych”.

 

Referencje

 • Odniesienia w tekście należy zapisać cyframi arabskimi w nawiasach kwadratowych, np. [1], [4-6].
 • W przypadku bibliografii należy stosować styl cytowania Vancouver. Zachęcamy autorów do zapoznania się z dokładnymi instrukcjami pod następującym linkiem: https://library.viu.ca/citing/vancouver
 • Odniesienia powinny być wymienione razem na końcu artykułu; przypisy dolne lub końcowe nie powinny być używane do tego celu.
 • Piśmiennictwo powinno być ułożone w porządku numerycznym, zgodnie z kolejnością cytatów w tekście.

 

Przykładowe odniesienia

 

Artykuły w czasopismach i artykuły w publikacjach seryjnych

 

Aby zacytować artykuł z czasopisma online w stylu Vancouver, należy podać imię i nazwisko autora, datę publikacji, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, tom, numer, zakres stron, na których pojawia się artykuł oraz DOI lub adres URL.

W przypadku artykułu dostępnego w wersji drukowanej należy zastosować ten sam format i po prostu pominąć DOI lub URL. Wymień pierwszych sześciu autorów, a następnie et al. Jeśli jest więcej niż sześciu autorów, wymień pierwszych sześciu autorów, a następnie et al.

 

Przykłady artykułów z czasopism:

[3] DebRoy T, Wei HL, Zuback JS, Mukherjee T, Elmer JW, Milewski JO, et al. Additive manufacturing of metallic components – Process, structure and properties. Progress in Materials Science. 2018 Mar;92:112-224. Available from: https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2017.10.001.
[5] Ostash O, Uchanin V, Semenets O, Holovatyuk Y, Kovalchuk L, Derecha V. Evaluation of aluminium alloys degradation in aging aircraft. Research in Nondestructive evaluation. 2018;29(3):156-66
[9] Folusiak M, Swiderski K, Kobiera A, Lukasik B, Wolanski P. Numerical tools for three dimensional simulations of the rotating detonation engine in complex geometries. Journal of KONES. 2013;20(1):329-336. https://doi.org/10.5604/12314005.1136193.

Article in other language than English:

[1] Jouguet E. Sur l’onde explosive. CR Acad. Sci., 1913;156: 872-875. French.

Opcjonalnie: Tłumaczenie tytułu artykułu, język artykułu jest identyfikowany po numerze stron.

[1] Jouguet E. [On the explosive wave]. Sur l’onde explosive. CR Acad. Sci., 1913;156: 872-875. French.

 

Podręczniki i monografie

[10] Sutton GP, Biblarz O. Rocket propulsion elements. 9th ed. New Jersey: John Wiley & Sons; 2017.
[22] Acemoglu D. Introduction to Modern Economic Growth. Princeton: Princeton University Press; 2009.

(Należy pamiętać, że nie ma potrzeby podawania całkowitej liczby stron w książce. Numery stron należy podawać tylko wtedy, gdy cytowany jest tylko pewien ograniczony zakres stron pracy)

 

Rozdział w książce

[32] Forrest JL, Miller SA. Evidence-based decision making. In: Bowen DM, Pieren JA, editors. Darby and Walsh dental hygiene theory and practice. 5th ed. Maryland Heights: Elsevier; 2020. p. 25-33.

 

Pojedyncze referaty konferencyjne/prace w materiałach zebranych/zbiór prac wielu autorów

[21] Wions T, Mills C. Structural Dynamics in Parallel Manipulation. Proc IDETC CIE. 2005;New Orleans, LA, September 10-13, 2005:ASME Paper No. DETC2005-99532.

 

Prace dyplomowe i raporty techniczne

[1] Poe CC. Stress-Intensity Factor for A Cracked Sheet with riveted and Uniformly Spaced Stringers. Hampton, VA: NASA Langley Research Center; 1971. Technical report NASA TR R-358.

 

Strona główna/Witryna internetowa

[1] commission.europa.eu [Internet]. A European Green Deal: Striving to be the first climate-neutral continent; 2019 [cited 2019 Dec 27].           Available from: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.

 

Skróty tytułów czasopism

Inną cechą charakterystyczną odniesień w stylu Vancouver jest stosowanie skrótów tytułów czasopism zamiast pełnych tytułów.  Skróty tytułów czasopism są znormalizowane i można je znaleźć w Web of Science List of Journal Title Abbreviations (http://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/C_abrvjt.html). 

           

Cytowanie odniesień, które nie zostały pierwotnie opublikowane w języku angielskim

W przypadku cytowania źródła opublikowanego w języku innym niż angielski przy użyciu alfabetu łacińskiego, należy zacytować oryginalny tytuł w oryginalnej ortografii (w tym znaki diakrytyczne). Dobrą praktyką jest umieszczanie angielskiego tłumaczenia tytułu w nawiasach kwadratowych.

W przypadku cytowania źródła opublikowanego w języku innym niż angielski przy użyciu cyrylicy lub innego systemu zapisu, należy zacytować oryginalny tytuł w uznanym systemie transkrypcji. Dobrą praktyką jest podawanie angielskiego tłumaczenia tytułu w nawiasach kwadratowych. Nazwy czasopism powinny być transliterowane. Nazwa wydawcy może być podana w transliteracji lub w uznanym angielskim odpowiedniku. Nie należy podawać tłumaczenia nazwy czasopisma ani nazwy wydawcy.

W przypadku tytułów i nazw publikowanych w języku rosyjskim należy stosować system transliteracji BGN/PCGN dla języka rosyjskiego:

https://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/

W przypadku tytułów i nazw opublikowanych w języku ukraińskim należy stosować system transliteracji BGN/PCGN dla języka ukraińskiego:

https://www.translitteration.com/transliteration/en/ukrainian/bgn-pcgn/

Przykłady:

[1] Yeger S. Proyektirovaniye samoletov [Aircraft Design]. 3rd ed. Moscow: Mashinostroyeniye; 1983. Russian.
[2] Balabuyev P. Koncepcija stvorennja suchasnyh reaktyvnyh regional’nyh pasazhyrs’kyh litakiv [Concept of Development of Up-to-date Jet Regional Passenger Aircraft] [PhD thesis]. [place unknown]: National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”; 2020.
[3] Humennyu A, Buival L. Komponovka passazhirskogo salona samoleta HAI-90 [Capacity of KHAI-90 Aircraft Passenger Cabin]. Otkrytye Informacionnye I Kompjut Integrirovannye Tehnol. 2015;69:50-64.

 

Przestrzegając tych wytycznych, autorzy zapewniają, że ich zgłoszenia są zgodne ze standardami redakcyjnymi Transactions on Aerospace Research, co ułatwia sprawny proces publikacji.

Do pobrania: