Transactions on Aerospace Research

Informacje dla recenzentów

Recenzenci odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu integralności procesu recenzowania. Są oni zobowiązani do traktowania manuskryptów jako dokumentów poufnych i powstrzymania się od wykorzystywania informacji uzyskanych podczas recenzji dla osobistych korzyści. Recenzenci muszą oceniać jakość manuskryptu obiektywnie, na podstawie jego wartości merytorycznej, szanując niezależność intelektualną autorów. Krytyka osobista jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni unikać konfliktu interesów, ujawniać wszelkie potencjalne uprzedzenia i traktować manuskrypt jako dokument poufny, którego nie należy pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem konkretnych porad. Recenzenci muszą przedstawić jasne, kompletne i przekonujące wyjaśnienia swoich ocen, zwłaszcza w przypadku negatywnych opinii, oraz powiadomić redaktora o wszelkich istotnych podobieństwach z innymi pracami.

 

Rola i wybór recenzentów

Recenzenci, będący ekspertami w swojej dziedzinie, są kluczowymi postaciami w procesie recenzji. Są oni starannie wybierani przez Redaktora Tematycznego na podstawie ich akademickich osiągnięć i doświadczenia, przy czym minimalnym wymogiem jest posiadanie stopnia doktora (PhD). Ten proces selekcji gwarantuje, że recenzenci mają odpowiednią wiedzę i umiejętności do dokonania kompleksowej i obiektywnej oceny manuskryptu.

 

Proces recenzji

Po otrzymaniu manuskryptu, który jest zanonimizowany dla zachowania obiektywizmu procesu recenzji, recenzenci oceniają swoją zdolność do przeprowadzenia recenzji. Rozważają swoją wiedzę merytoryczną oraz dostępność w zakresie proponowanego terminu. Zazwyczaj czas na recenzję wynosi nie więcej niż 30 dni kalendarzowych. Oczekujemy, że recenzenci będą przestrzegać tego harmonogramu, ale w przypadku opóźnień, powinni oni niezwłocznie powiadomić o tym Redakcję.

 

Formularz przeglądu i kryteria oceny

Recenzenci otrzymują od sekretariatu redakcji standardowy formularz recenzji [dostępny tutaj]. Jest on narzędziem wspierającym w sporządzaniu szczegółowej i uzasadnionej opinii na temat manuskryptu. Ocena obejmuje analizę takich aspektów jak ważność i oryginalność pracy, adekwatność metodologii, a także wkład zaproponowanego artykułu w rozwój bieżących badań. Recenzja powinna również zawierać krytyczną ocenę bibliografii, niezależność argumentacji oraz identyfikację wszelkich potencjalnych nieuczciwości naukowych, w tym plagiatu. Recenzenci są również odpowiedzialni za ocenę poprawności terminologii oraz ogólnej zrozumiałości tekstu.

 

Wyniki przeglądu

Recenzja powinna zakończyć się jasnym wnioskiem co do przydatności manuskryptu do publikacji. Każdy recenzent wskazuje w formularzu jedną z poniższych rekomendacji:

  1. Akceptacja w pierwotnej wersji, bez konieczności wprowadzania zmian.
  2. Akceptacja po wprowadzeniu poprawek i uzupełnień wskazanych przez recenzenta, bez konieczności ponownej recenzji,
  3. Akceptacja po dokonaniu poprawek i uzupełnień wskazanych przez recenzenta z koniecznością ponownej recenzji,
  4. Wymóg wprowadzenia istotnych zmian i możliwość ponownego recenzji po ponownym składaniu pracy w nowej wersji.
  5. Nie przyjmować do publikacji.

Każdy recenzent przedstawia szczegółowe uzasadnienie swojej decyzji, wskazując w szczególności, jakie zmiany i uzupełnienia są jego zdaniem konieczne przed opublikowaniem manuskryptu.

 

Poufność i etyka

W przypadku wykrycia naruszeń standardów etycznych, w tym plagiatu lub autoplagiatu, recenzenci są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Redakcji.

 

Recenzenci muszą zachować poufność informacji zawartych w recenzowanym artykule i jego ocenie. Nie mogą oni ujawniać żadnych informacji o manuskrypcie ani konsultować się w jego sprawie z osobami trzecimi, w tym z innymi recenzentami. Ta poufność jest niezbędna do ochrony integralności procesu recenzowania i zachowania praw autorskich nad niepublikowanymi pracami.

Do pobrania:

Dzięki przestrzeganiu tych wytycznych, recenzenci wspierają wysokie standardy Transactions on Aerospace Research, przyczyniając się do realizacji misji czasopisma, która polega na rozpowszechnianiu wysokiej jakości i wpływowych badań w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki.

Do pobrania: