WYMAGANIA WYDAWNICZE – CO POWINIEN ZAWIERAĆ ARTYKUŁ

JĘZYK – redakcja przyjmuje artykuły w języku angielskim. W artykule po wykazie referencji należy zamieścić: tytuł, abstrakt oraz słowa kluczowe w języku polskim. Abstrakt w języku polskim powinien być tożsamy z abstraktem w języku angielskim.

TYTUŁ ARTYKUŁU – nie powinien zawierać w sobie skrótów oraz zdań podrzędnie złożonych.

AUTOR/AUTORZY – pod tytułem powinny znaleźć się imię i nazwisko autora (pogrubione, BOLD, 10pt), a w kolejnym wierszu nazwa reprezentowanej przez niego instytucji oraz jej pełny adres. W przypadku kilku autorów wymienionych po sobie, należy do każdego z nazwisk podać afiliację - nazwę instytucji oraz adres - w takim przypadku nazwisko każdego autora należy oznaczyć zgodnie z wzorem poniżej:

Imię i Nazwisko1*, ORCID autora1: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Imię i Nazwisko2**, ORCID autora2: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
*Katedra, Wydział, Uczelnia, adres uczelni
**Katedra, Wydział, Uczelnia, adres uczelni
Poniżej należy podać adresy e-mail, redakcja przyjmuje, że pierwszy z nich jest osobą, z którą można się kontaktować.
adres e-mail autora_1, adres e-mail autora_2

ABSTRAKT – każdy artykuł musi być poprzedzony abstraktem o objętości od 120 do 200 słów. Podobnie jak artykuł, abstrakt powinien w swojej budowie zawierać:
– wstęp, gdzie przedstawimy cele pracy,
– metodykę, czyli rodzaj wykonanych badań, opis badanych grup,
– wnioski (naturalnie zgodne z wnioskami samej pracy), przy czym tutaj prezentujemy konkretne wyniki i rezygnujemy już z samego ich opisu.

Słowa kluczowe – minimum trzy, maximum 6 słów kluczowych.

SKRÓTY – każdy skrót powinien być wyjaśniony bezpośrednio po zamieszczeniu go w tekście.

WZORY – wzory matematyczne (pisane również w edytorze wzorów) umieszczane w publikacjach technicznych podlegają następującym regułom:

• czcionką pochyłą (italic) należy oznaczać zmienne oraz jedno- i dwuliterowe ideksy,
• czcionką prostą (plain) należy oznaczać cyfry, jednostki fizyczne (tj. m, s, kg), stałe fizyczne i matematyczne (np. liczby e, π, jednostka urojona i), nazwy funkcji (sin, cos, tg, log, ln itp.), trzy- i więcej literowe skróty wyrazów umieszczane w indeksach (const, kryt),
• należy zwracać uwagę, gdzie w indeksie ma się znaleźć cyfra 0, a gdzie litera O,
• należy uważać na zapis zmiennej I, która pisana prosto (I) jest bardzo podobna do cyfry 1
• litera łacińska „v” (u) i grecka „v” (n) powinny być wyraźnie rozróżnione na wydruku,
• numery wzorów należy wpisywać w nawiasach okrągłych po prawej stronie
• nie należy pisać greckich liter pismem pogrubionym (bold)

Prosimy również o niestosowanie automatycznego numerowania (równań, rysunków itp.) oraz zrezygnowanie z linków w tekście (np. link do numeru rysunku, link do bibliografii itd.).

TEKST – do napisania artykułu przeznaczonego do publikacji w Transaction on Aerospace Research, należy użyć edytora Microsoft Word for Windows (z pakietu Microsoft Office 2007 lub wyższego, pliki należy zapisać w formacie .doc).

Artykuł powinien być podzielony na logiczne, kolejno numerowane rozdziały WPROWADZENIE, METODA, WYNIKI, DYSKUSJA, PODSUMOWANIE. Jego objętość nie może być mniejsza niż 0,5 arkusza wydawniczego (1 ark. wyd. = 40 000 znaków ze spacjami lub 3 000 cm2 ilustracji) oraz nie powinna przekroczyć 16 stron maszynopisu w formacie A4.

RYSUNKI I FOTOGRAFIE – zaleca się wykonywanie rysunków w formacie jpg. Rysunki można umieszczać bezpośrednio w tekście, lub w osobnych plikach z nazwą, w tekście zaś powinny być zaznaczone miejsca, gdzie powinny się znajdować. Wszystkie rysunki i fotografie powinny mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi. Tabele, rysunki i fotografie powinny być konsekwentnie numerowane i zaopatrzone w tytuły oraz źródło: nad tabelami wyrównane do lewego marginesu tabeli, pod rysunkami i fotografiami - wyrównane do lewego marginesu rysunku. W przypadku jednego autora artykułu, w odnośniku wpisujemy „aut.” i rok opracowania, np. [aut. 2006] lub [opracowanie własne], w przypadku więcej niż jednego autora należy wskazać osobę odpowiedzialną za dany rysunek i rok. W innym przypadku po opisie należy wstawić odnośnik do bibliografii np. [4] lub [Grześ, 2009].

REFERENCJE

Spis pozycji zacytowanych utworów należy stosować w kolejności cytowania. Wszystkie odnośniki powinny być zaznaczone w tekście liczbami arabskimi w nawiasach kwadratowych.

Np. "Rashed et al. [6] investigated the engine where the combustion chamber was built based on 8 PDE tubes.".

Spis powinien być sporządzony zgodnie ze stylem ASME.

[1]  Chapple, P. M., Flyann, P. F. and Mulloy, J. M., 1980, „Aerodynamic Design of Fixed and Variable Geometry Nozzleless Turbine Casing,” ASME Journal of Engineering for       Gas Turbines and Power, 102(1), pp. 141-147.
[2]  Yeo J.H. and Baines N.C., 1990, „Pulsating Flow Behaviour in Twin-Entry Vaneless Radial Inflow Turbine,” 4th International Conference on Turbochargers and Turbocharging       (IMechE), London, May 22-24, Paper No. C405/004, pp. 113-122.
[3]  Padzillah, M., Rajoo, S. and Martinez-Botas, R., 2012, „Numerical Assessment of Unsteady Flow Effects on a Nozzled Turbocharger Turbine,” ASME Paper No. GT2012-       69062.
[4]  Watson, N. and Janota, M.S., 1982, „Turbocharging the Internal Combustion Engine,” Higher and Further Education Division, Macmillan Press, Ltd., London.
[5]  Smith, R., 2002, “Conformal Lubricated Contact of Cylindrical Surfaces Involved in a Non-Steady Motion,” Ph.D. thesis, http://www.cas.phys.unm.edu/rsmith/homepage.html

INFORMACJE O ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA – Ewentualne podziękowania i adnotacje oraz informacje o wkładzie innych osób, jednostek naukowo-badawczych, stowarzyszeń itp. w powstanie publikacji powinny znaleźć się na końcu artykułu (np.: “Pracę wykonano w ramach realizacji projektu badawczego nr 7 T07C 006 12 finansowanego ze środków Komitetu Badań Naukowych”).

aby otworzyć powyższe pliki wymagany jest minimum Microsoft Word 2007 i wyższe, starsze wersje (MS Word 2000-2003) potrzebują pakietu zgodności formatu plików Word 2007
(pobierz pakiet - kliknij tutaj)