Recenzent, to specjalista w dziedzinie, której dotyczy publikacja. Typowany jest przez Redaktora Tematycznego na podstawie swojego dorobku naukowego. Posiada tytuł naukowy co najmniej doktora.


Recenzent po otrzymaniu artykułu, pozbawionego danych osobowych autorów publikacji, ocenia możliwości sporządzenia recenzji – zarówno merytoryczne jak i dotyczące terminu wykonania recenzji. Redakcja proponuje termin nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. Recenzent powinien wywiązać się z ustalonego terminu, a jeśli przewiduje opóźnienie powinien o tym poinformować Redakcję.


Redakcja Transactions on Aerospace Research wykonuje kontrolę antyplagiatową nadesłanego manuskryptu za pomocą oprogramowania iThenticate.
Recenzenci otrzymują od Sekretarza Redakcji Formularz Recenzji oraz informację na temat wyniku przeprowadzonej kontroli, tak aby mogli sporządzić opinię na piśmie.

 • Formularz recenzji

 • Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do opublikowania, biorąc pod uwagę m.in. aktualność i oryginalność, zastosowanie odpowiedniej metodologii oraz wkład publikacji w stan badań, a także wykaz literatury przedmiotu. Recenzent ocenia poprawność użycia specjalistycznej terminologii oraz ogólny poziom zrozumienia tekstu.

  W recenzji powinien być zawarty jednoznaczny wniosek odnośnie publikacji artykułu. Recenzent wskazuje na formularzu recenzji, czy:
  • akceptuje publikację do druku w pierwotnej wersji,
  • akceptuje publikację do druku po wprowadzeniu poprawek i uzupełnień wskazanych przez recenzenta bez konieczności ponownej recenzji,
  • akceptuje publikację do druku po dokonaniu poprawek i uzupełnień wskazanych przez recenzenta z koniecznością ponownej recenzji,
  • odrzuca artykuł.


  Recenzenci są zobowiązani do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu, nie powinni też konsultować artykułów z innymi recenzentami.