Prawo

  • Dane teleadresowe
  • Statut
  • Regulamin zgłaszania naruszeń prawa
  • Na podstawie i w wykonaniu art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) („Ustawa”), Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, jedyny wspólnik spółki Mieleckie Zakłady Lotnicze sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu („Spółka”), niniejszym publikuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 tego przepisu, tj. uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

    Jednocześnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa informuje, że w odniesieniu do Spółki brak jest przesłanek do sporządzenia dokumentów, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3 i 4 Ustawy.

  • Na podstawie i w wykonaniu art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”), Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, jedyny wspólnik spółki Mieleckie Zakłady Lotnicze sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu („Spółka”), niniejszym publikuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 tego przepisu, tj. aktualną uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń organu zarządzającego, wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 4 ust. 3 Ustawy.
    NZW MZL_22.05.2024_Uchwała nr 1