Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w związku z realizacją zadań ustawowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacja zadań ustawowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w celach związanych z realizacją ustawowych zadań przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i niezbędny do zrealizowania ustawowych zadań oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje, na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z właściwych przepisów prawa, ich niepodanie skutkuje ograniczeniem możliwości realizacji ustawowych zadań. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia korespondencji za pomocą poczty elektronicznej w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem korespondencji za pomocą poczty elektronicznej jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania oraz odbierania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.), a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest prowadzenie korespondencji za pomocą poczty elektronicznej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania. Odbiorcami danych są adresaci wysyłanej korespondencji oraz podmiot świadczący na rzecz administratora usługę zabezpieczenia poczty elektronicznej (Barracuda Networks, Inc. 3175 S. Winchester Blvd., Campbell), który zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi ww. rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą (zasady ochrony danych osobowych stosowane przez ten podmiot dostępne są pod następującym linkiem: https://www.barracuda.com/company/legal/dataprivacy). Osobie, której dane dotyczą przysługuje, na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości prowadzenia korespondencji za pomocą poczty elektronicznej. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Klauzula informacyjna dotycząca stosowania systemu monitoringu wizyjnego w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze stosowaniem systemu monitoringu wizyjnego jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Dane osobowe w postaci wizerunku osób przebywających na terenie Instytutu są przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.), a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od daty rejestracji wizerunku i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje, na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przebywania na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl.

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: paź 6, 2020 @ 14:48