Regulamin zgłaszania naruszeń prawa

Regulamin zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia (sygnalistów)

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@ilot.lukasiewicz.gov.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1). Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane przekazane przez Zgłaszającego. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Osobie, której dane dotyczą przysługuje, na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: paź 19, 2023 @ 09:26