Analizy spektralne

Stanowisko do badań sygnatur spektralnych umożliwia wyznaczenie wskaźników NDVI, NDWI, NDII, MSI, LAI oraz innych pozwalających określić zdrowotność materii organicznej, zawartość wody, zawartość zanieczyszczeń, itp. Analiz dokonuje się na podstawie zdjęć pozyskanych za pomocą platformy wielosensorowej w kilku zakresach spektralnych. Analizy dokonywane są również bezpośrednio podczas lotu, na platformie wykorzystywanej do robienia zdjęć lotniczych. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość analizowania wskaźników już w czasie pozyskiwania zdjęć.

Na potrzeby klienta możemy określić algorytmikę wyznaczania poszczególnych wskaźników i na jej podstawie dokonać analizy spektralnej danego terenu lub badanego obiektu.

Opracowujemy  też mapy wskaźników spektralnych z pozyskanych zdjęć lotniczych lub satelitarnych wybranego obszaru.

NDWI_Polska
analiza spektralna2
Na podstawie analiz można określić :

  • stres wegetacyjny a wilgotność
  • stres wegetacyjny a zawartość wody w miękiszu
  • zawartość chlorofilu w liściach
  • bilans wodny
  • pomiar zapylenia
  • pomiar zanieczyszczeń
  • identyfikację gatunków roślin

Dodatkowo prowadzimy badania zmienności reflektancji w oparciu o statystyczne metody analizy czynnikowej (np. PCA). Badania tego typu pozwalają określić zarówno zróżnicowanie pokrycia powierzchni jak i zmienność tego pokrycia w czasie, np. w okresie jednego cyklu wegetacyjnego. Prowadzimy badania nad aplikacją metod analizy czynnikowej do określania bioróżnorodności ekosystemów, w tym implementacji metod analizy zdjęć lotniczych do obliczania wskaźników bioróżnorodności Shannona-Wienera i Simpsona. W ramach tych badań podejmujemy również próby oszacowania zróżnicowania wewnątrzgatunkowego biomasy.

Premium Wordpress Themes by UFO Themes