Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa ilot.lukasiewicz.gov.pl.

Dostawa tuszy i tonerów do urządzeń biurowych Zamawiającego.

Nasz znak: 03/DE/Z/16                                                     Data 24.02.2016 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 03/DE/Z/16,  na dostawę tuszy i tonerów zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dostawa i montaż szaf sterowniczych, akwizycyjnych i zasilających oraz wykonanie prac elektro – montażowych w laboratorium badawczym

Nasz znak: 17/DE/Z /16                                                     Data 19.02.2016 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 17/DE/Z/16,  na dostawę i montaż szaf sterowniczych, akwizycyjnych i zasilających oraz wykonanie prac elektro – montażowych w laboratorium badawczym, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż agregatu hydraulicznego oraz wykonanie prac elektro-montażowych w laboratorium badawczym.

Sygnatura sprawy 16/DE/Z/16                Data 19.01.2016

Instytut Lotnictwa informuje, że o kontynuacji dialogu technicznego o numerze 144/DE/Z/15, którego przedmiotem jest dostawa i montaż agregatu hydraulicznego oraz wykonanie prac elektro-montażowych w laboratorium badawczym.

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Informacja o dialogu technicznym

załącznik nr 1_Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu

załącznik nr 2_Regulamin prowadzenia dialogu

Dostawa systemu akwizycji danych i sterownika sekwencyjnego wyzwalania zdarzeń wraz z oprogramowaniem dla laboratorium badawczego

numer sprawy: 11/DE/Z/16               dnia 11.02.2016r

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie nr 11/DE/Z/16 na dostawę systemu akwizycji danych i sterownika sekwencyjnego wyzwalania zdarzeń wraz z oprogramowaniem dla laboratorium badawczego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sprężonego powietrza dla laboratorium w Instytucie Lotnictwa

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 7/DE/Z/2016, pn. zaprojektowanie i wykonanie instalacji sprężonego powietrza dla laboratorium w Instytucie Lotnictwazgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Roboty wykończeniowe i instalacyjne w budynku Centrum Turbin Gazowych

Nasz znak: 05/DE/Z/16            Data 05.02.2016 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 05/DE/Z/16, pn. roboty wykończeniowe i instalacyjne w budynku Centrum Turbin Gazowychzgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – PFU

Załącznik nr 1 do PFU – Dokumentacja stan istniejący

Załącznik nr 2 do PFU – IT

Załacznik nr 3 do PFU – CTG światłowody

Załacznik nr 4 do PFU – Meble

Załącznik nr 5 do PFU – KD

Załącznik nr 6 – Stan docelowy – Dokumentacja zakres robót

Załącznik nr 2-6 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy 

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Odpowiedzi na pytania, w tym modyfikacja SIWZ z dnia 10.02.2016 r.

SIWZ – zmiana z dnia 10.02.2016 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ – PFU – zmiana z dnia 10.02.2016 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmiana z dnia 10.02.2016 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 12.02.2016 r.

Odpowiedzi na pytania, w tym modyfikacja SIWZ z dnia 16.02.2016 r.

Broszura katalogowa – stół spawalniczy

Załącznik nr 1 do SIWZ – PFU zmiana z dnia 16.02.2016 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy zmiana z dnia 16.02.2016 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 17.02.2016 r.

Załącznik do pisma z dnia 17.02.2016 r.

Odpowiedź z dnia 19.02.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.02.2016 r.

Uchylenie wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 26.02.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.03.2016 r.

Wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji na stanowiska inżynierskie, programistów i inne w Instytucie Lotnictwa

Nasz znak: 01/DE/Z/16            Data 05.02.2016 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 01/DE/Z/16, pn. wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji na stanowiska inżynierskie, programistów i inne w Instytucie Lotnictwazgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do UPUE

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 2-8 do SIWZ – Formularz oferty, wzory oświadczeń i wykazów

Załącznik nr 9 do SIWZ – istotne postanowienia umowy

Odpowiedzi na pytania, w tym modyfikacja SIWZ z dnia 15.02.2016 r.

SIWZ – zmiana 15.02.2016

Załącznik nr 7 do SIWZ – istotne postanowienia umowy – zmiana 15.02.2016 r.

Sprostowanie wysłane do UPUE

Odpowiedź na pytanie z dnia 15.02.2016 r.

Sprostowanie opublikowane w DUUE

Odpowiedzi na pytania, w tym modyfikacja z dnia 18.02.2016 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – zmiana 18.02.2016 r.

Załącznik nr 9 do SIWZ – istotne postanowienia umowy – zmiana 18.02.2016 r.

Sprostowanie wysłane do UPUE

Modyfikacja z dnia 19.02.2016 r.

SIWZ zmiana z dnia 19.02.2016 r.

Załącznik nr 2-8 do SIWZ – Formularz oferty, wzory oświadczeń i wykazów – zmiana z dnia 19.02.2016 r.

Sprostowanie opublikowane w DUUE

Odpowiedź na pytanie z dnia 19.02.2016 r. (j. polski)

Odpowiedź na pytanie z dnia 19.02.2016 r. (j. angielski)

Odpowiedź na pytania z dnia 23.02.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.03.2016 r.

Uchylenie wyboru, w zakresie I części postępowania, z dn 30 03 2015

Unieważnienie postępowania w zakresie I części postępowania

 

 

 

 

Wykonanie detali do obudowy do platformy wielospektralnej QUERCUS.6, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp.

Warszawa, dnia 02 lutego 2016 r.

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm./, zostało udzielone zamówienie którego przedmiotem jest, wykonanie detali do obudowy platformy wielospektralnej QUERCUS.6.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do spawania

Numer sprawy 169/DE/Z/15                           Data: 07.01.2015

Instytut Lotnictwa informuje o udzieleniu zamówienia w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do spawania.

Zamówienie realizowane jest do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Wykonanie usług ogrodniczych na terenie Instytutu Lotnictwa

Nasz znak:164/DE/Z/2015 Data 05.01.2015

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o numerze postępowania 113/DE/Z/15, na  wykonywanie usług ogrodniczych na terenie Instytutu Lotnictwa zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

Wzór umowy

Projekt wykonawczy zieleni

Załącznik nr 1 – koncepcja_część rysunkowa

Załącznik nr 2 – projekt_część rysunkowa_arkusz 1

Załącznik nr 3 – projekt_część rysunkowa_arkusz2

Załącznik nr 4 – projekt_częsc rysunkowa_arkusz3

Specyfikacja techniczna – roboty drogowe

Specyfikacja techniczna – zieleń, elementy małej architektury

Załącznik nr 4 – projekt systemu automatycznego nawadniania zieleni

nawadnianianie_rysunek1

nawadnianie _rysunek2

nawadnianie _rysunek3

Załacznik nr 5 – Specyfikacja techniczna systemu automatycznego nawadiania zieleni

Załącznik nr 6 – projekt systemu automatycznego nawadniania zieleni Załącznik nr 6 – założenia projektowe_przyłacza zasilające system automatycznego nawadniania

01_PRZYLACZE_B-1_BUDYNEK_S8_A3Przedmiar – wodomierze

02_PRZYLACZE_B-2_BUDYNEK_Z

03_PRZYLACZE_B-3_BUDYNEK_N_A3

04_PRZYLACZE_B-4_BUDYNEK_L2_A3

05_PRZYLACZE_B-5_BUDYNEK_H4_A2

06_PRZYLACZE_B-6_BUDYNEK_D2_A3

07_PRZYLACZE_B-7_BUDYNEK_B_A3

08_PRZYLACZE_B-8_BUDYNEK_T3_A3

09_PRZYLACZE_B-9_BUDYNEK_X1_A3

10_PRZYLACZE_B-10_BUDYNEK_LS_A2

11_PRZYLACZE_B-11_BUDYNEK_LS_A3

12_PRZYLACZE_S-1_KOMORA_A3

13_PRZYLACZE_S-2_STUDZIENKA_A3

14_PRZYLACZE_S-3_KOMORA_A3

Przedmiar – wodomierze

Przedmiar – zieleń

Przedmiar – nawodninie

komunikat 1 – odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 11.01.2016

2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 11.01.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia modyfikacja 1

OPZ – modyfikacja_1

OPZ – Opis terenu i zakresu robót do wykonania-zal_7

Wzór umowy – modyfikacja_1

komunikat 2 Modyfikacja SIWZ z 13.01.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia modyfikacja 2

komunikat 3 Modyfikacja SIWZ z dn. 14.01.2016.

4 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 14.01.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia modyfikacja 3

Wybór najkorzystniejszej oferty