Zakłady i laboratoria

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa dynamicznie rozwija swoja bazę badawczo-naukowa i inżynieryjną. Ponad 30 laboratoriów i pracowni, najnowocześniejszy sprzęt badawczy, wykwalifikowana kadra oraz bogata oferta stawiają Instytut w ścisłej czołówce najlepszych instytucji badawczych w kraju i Europie. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem kolejnych, najnowocześniejszych w skali światowej, zakładów i laboratoriów.

Kontakt:
tel.: (+48) 22 846 00 11
mail: ilot[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

Zakład Napędów Lotniczych

Zakład Napędów Lotniczych  prowadzi prace pomiarowo-badawcze w następujących dziedzinach:

 • badania silników tłokowych i turbowałowych (EASA PART 145)
 • badania komór spalania
 • pomiary hałasu lotniczego (zgodnie z przepisami FAR 36, ICAO 16)
 • badania przepływów
 • wyważania
 • próby odporności szyb na przebicie
 • badania bezpieczeństwa w zakresie General Aviation

Stacja Prób Silników Tłokowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa posiada stację prób silników tłokowych spełniającą wymagania przepisów EASA PART 145. Stacja posiada na wyposażeniu hamulce o mocach od 30 do 400 kW oraz dobrze wyposażany warsztat i umożliwia przeprowadzenie prób hamownianych silników o mocy do 400 kW chłodzonych zarówno powietrzem, jak i cieczą.

Stacja prób jest jednym z elementów kompleksowego systemu oceny stanu technicznego tłokowych silników lotniczych opracowanego w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Stacja prób umożliwia przeprowadzenie diagnostyki silnika eksploatowanego zgodnie ze stanem technicznym w sytuacji, gdy w trakcie eksploatacji silnika zaobserwowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów nadzorowanych parametrów.

Główne zadania stacji prób:

 • wykonywanie badań silników tłokowych na potrzeby organizacji obsługowych
 • weryfikacja osiągów silnika po remoncie
 • prowadzenie prac badawczo rozwojowych silników
 • wykonywanie ekspertyz na potrzeby PKBWL w zakresie silnikowym
Pobierz ofertę

Zakład Technologii Kosmicznych

Zakład Technologii Kosmicznych jest jednym z nielicznych w Polsce zakładem prowadzącym prace w zakresie opracowywania nowych technologii rakietowych do zastosowań cywilnych. Zatrudnieni w zakładzie wysokiej klasy specjaliści posiadający doświadczenie w wielu dziedzinach nauki specjalizują się w projektowaniu i badaniu silników rakietowych oraz rakiet nośnych zasilanych ekologicznymi materiałami pędnymi. Wszystkie prace badawcze realizowane są z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania typu CATIA oraz ANSYS FLUENT.

Oferowane prace naukowo-badawcze w obszarze technologii kosmicznych obejmują:

 • projektowanie i testowanie hybrydowych silników rakietowych
 • projektowanie i testowanie silników rakietowych na ciekły materiał pędny
 • projektowanie i testowanie silników rakietowych na stały materiał pędny
 • rozwój technologii ekologicznych materiałów pędnych
 • wytwarzanie i testowanie ziaren do silników na stały materiał pędny
 • projektowanie i testowanie demonstratorów technologii rakiet nośnych
 • tworzenie dedykowanego oprogramowania z zakresu CFD i FEM
 • analizy dynamiki lotu rakiet wielostopniowych
 • analizy balistyki wewnętrznej silników rakietowych na stały materiał pędny
 • optymalizacje komór spalania silników rakietowych na ciekły materiał pędny

Obecnie w Zakładzie działają trzy laboratoria:

 1. Laboratorium Materiałów Pędnych
 2. Laboratorium Katalizatorów
 3. Laboratorium Napędów Kosmicznych
Pobierz ofertę

Zakład Teledetekcji

Zakład Teledetekcji oferuje prace w następujących dziedzinach:

 • analiza danych
 • teledetekcja
 • łączność radiowa
 • planowanie i realizacja lotów (UAV, załogowe)
 • pozycjonowanie
 • wyznaczanie pozycji UAV
 • projekcja zdjęć lotniczych na dostępnym podkładzie kartograficznym
 • ocena dokładności GNSS
 • pozyskiwanie zdjęć lotniczych
 • przetwarzanie zdjęć lotniczych
 • analizy spektralne
 • łączność radiowa
 • analizy stereometryczne
 • pomiary z wykorzystaniem odbiornika GPS RTK
 • termowizja

Oferta wykorzystania kamery wielospektralnej:

 • monitorowanie środowiska (zanieczyszczenia powietrza i wody, nielegalne wysypiska, odpady pokopalniane, samozapłony hałd górniczych)
 • monitorowanie bioróżnorodności
 • monitorowanie pokrywy śnieżnej
 • nowoczesne rolnictwo (optymalizacja plonów, monitoring upraw i planowanie zbiorów)
 • archeologia
 • planowanie przestrzenne (pokrycie terenu, stopień urbanizacji)
 • zarządzanie kryzysowe (przewidywanie i minimalizacja skutków kląsk żywiołowych)
 • bezpieczeństwo narodowe (ochrona granic i linii brzegowych, wykrywanie broni)
 • zabezpieczanie imprez masowych (wykrywanie niebezpiecznych sytuacji w tłumie, wykrywanie niebezpiecznych substancji)
Pobierz ofertę

Zakład Awioniki

Zakład Awioniki prowadzi prace naukowo-badawcze i projektowo-konstrukcyjne, a także wykonawstwo małoseryjne w dziedzinie urządzeń i systemów awionicznych, urządzeń pomiarowych i diagnostycznych oraz instalacji i systemów elektrycznych samolotów, śmigłowców i bezzałogowych statków powietrznych. W ramach Zakładu działa certyfikowane Laboratorium Badan Środowiskowych. Zakład oferuje prace projektowe i konstrukcyjne w zakresie:

 • systemów związanych z poruszaniem się samolotów oraz RPAS w cywilnej przestrzeni powietrznej, we wszystkich fazach lotu
 • systemów awionicznych, w szczególności stabilizacji i sterowania klasycznego, pośredniego i automatycznego samolotów, RPAS, satelitów oraz innych systemów sterowania
 • urządzeń awionicznych do pomiaru parametrów ruchu (m.in.: CDA, radiowysokościomierz), położenia przestrzennego (m.in.: INS, AHRS) oraz parametrów eksploatacyjnych (m.in. paliwomierz)
 • modelowania matematycznego dynamiki lotu statków powietrznych
 • projektowania układów mikroprocesorowych, jako przeliczników dedykowanych dla układów i urządzeń pomiarowych, systemów stabilizacji, sterowania i diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia awionicznego samolotów, RPAS, satelitów, a także innych urządzeń i elementów systemów, które wymagają zastosowania platformy obliczeniowej do implementacji algorytmów numerycznych
 • szybkiego prototypowania urządzeń awionicznych, ich montażu oraz certyfikowanej produkcji dla użytkownika komercyjnego
 • badania odporności i wytrzymałości na działanie czynników mechanicznych oraz klimatycznych urządzeń i instalacji technicznych
 • ekspertyz i badań oraz oceny wyposażenia lotniczego, systemów i instalacji zakończonych wydaniem orzeczenia na zgodność z normami i przepisami lotniczymi: RTCA, ARINC, MIL, TSO
 • wykonywania prototypów oraz produkcji małoseryjnej urządzeń precyzyjnych: pomiarowych, wskazujących i diagnostycznych
Pobierz ofertę

Zakład Badania Materiałów

Zakład Badań Materiałów oferuje specjalistyczne badania materiałów, m.in.:

Badania materiałowe

 • Badania mechaniczne materiałów metalicznych
  • statyczne próby wytrzymałościowe (rozciągania, ściskania, zginania)
  • nisko i wysokocyklowe badania zmęczeniowe, sterowane odkształceniem lub siłą
  • próby pełzania

Badania nieniszczące

 • badanie kompletnych konstrukcji inżynierskich lub ich elementów
 • wykrywanie i określanie wad materiałowych, technologicznych i eksploatacyjnych
 • wykrywanie wad typu: materiałowe nieciągłości zewnętrzne i wewnętrzne (pęcherze, pęknięcia, wtrącenia,
 • rozwarstwienia, zakucia, zawalcowania, nieszczelności, ubytki korozyjne, niezgodności spawalnicze, itp.)
 • opracowywanie metodyki i badania w różnych stadiach procesu produkcyjnego w warunkach przemysłowych, polowych i laboratoryjnych
 • badania doraźne i nietypowa nieniszcząca diagnostyka stanu, w tym przygotowywanie instrukcji i opisów
 • technicznych
 • przygotowywanie programów i organizowanie szkoleń
 • badania magnetyczno-proszkowe
  • wykrywanie wad powierzchniowych podpowierzchniowych materiałów ferromagnetycznych
 • badania ultradźwiękowe
  • wykrywanie nieciągłości materiałowych wewnętrznych oraz określania położenia, konfiguracji i wielkości nieciągłości
  • ultradźwiękowe pomiary grubości
 • badania penetracyjne
  • wykrywanie otwartych nieciągłości powierzchniowych materiałów nieporowatych: metalowych i niemetalowych
 • badania wizualne
  • wykrywanie nieciągłości powierzchniowych i wad kształtu elementów przy użyciu przyrządów optycznych
  • ocena stanu powierzchni
  • kontrola obiektu po naprawie
 • badania prądami wirowymi
  • badania materiałów wykazujących przewodnictwo elektryczne
  • wykrywanie wad powierzchniowych i podpowierzchniowych, pomiar grubości powłok, badania porównawcze
 • badania radiograficzne
  • wykrywanie wad wewnętrznych w materiałach
  • badania objętościowe obiektów
  • badania złączy spawanych, połączeń klejonych, zgrzewanych, lutowanych
  • badania poprawności montażu, badania elementów i podzespołów elektronicznych
 • badania dyfraktometryczne
  • pomiary naprężeń własnych na próbkach dostarczonych do laboratorium
  • pomiary naprężeń w punktach konstrukcji, urządzeń, itp.
  • pomiary naprężeń „in situ”

Badania właściwości materiałów

 • badania struktury materiałów
 • badania powierzchni materiałów z określeniem składu chemicznego
 • badania fraktograficzne
 • pomiary właściwości materiałów
 • fraktografia – SEM
  • badania próbek metalicznych i niemetalicznych
  • zdjęcia o bardzo wysokiej rozdzielczości pozwalające na ukazanie szczegółów powierzchni
  • badania materiałowe: obserwacje badanych powierzchni przy wykorzystaniu detektora SE oraz BSE, określanie grubości powłok
  • mikroskopowe badania przełomów: wykrywanie zanieczyszczeń, mikropęknięć, źródeł pęknięć, ilościowe badania budowy przełomów oraz określanie rodzaju przełomów
 • analiza składu chemicznego – EDX
  • analiza składu chemicznego próbki
  • zidentyfikowanie materiału
  • zidentyfikowanie zanieczyszczeń
  • określenie względnego stężenia pierwiastków na powierzchni próbki
 • metalografia
  • metalograficzne badania jakościowe oraz ilościowe, takie jak: określanie wielkości ziarna, wielkości wtrąceń niemetalicznych, udziału objętościowego faz, grubości powłok
 • preparatyka zgładów metalograficznych
 • analiza mikrostruktury
 • badania chropowatości powierzchni
 • badania twardości
 • badania udarności

Istnieje możliwość wykonania próbek do badan w pracowni obróbki skrawaniem (według norm ASTM lub innych wskazanych przez klienta).

Pobierz ofertę

Zakład Badania Struktur

Badania elementów konstrukcji

 • kompleksowe wytrzymałościowe badania statyczne i zmęczeniowe
  • próby statyczne i zmęczeniowe kompletnych konstrukcji lub ich elementów
  • próby funkcjonalne konstrukcji nieobciążonych i pod obciążeniem, z pomiarem sił i odkształceń
  • badania sztywności konstrukcji
  • statyczne i quasi-statyczne próby wałów silników lotniczych lub innych obiektów osiowosymetrycznych (jednoczesne rozciąganie i skręcanie), także w podwyższonej temperaturze
  • badania struktur kompozytowych
 • wytrzymałościowe badania dynamiczne
  • wysokocyklowe rezonansowe badania zmęczeniowe i badania odporności na drgania (np. łopatek turbin)
  • analizy częstotliwości drgań własnych elementów konstrukcji
 • inne badania
  • badanie zużycia połączenia łopatek i tarczy wentylatora silnika lotniczego przy niskich obrotach (tzw. windmilling)
  • badania odporności konstrukcji na uderzenia wysokoenergetyczne z zastosowaniem działa pneumatycznego

Badania w warunkach eksploatacji

 • badania tensometryczne
  • pomiary tensometryczne w locie,
  • pomiary naprężeń i odkształceń eksploatacyjnych w częściach maszyn, pojazdów i konstrukcji budowlanych
  • analizy obciążeń oraz analizy wytrzymałościowe i zmęczeniowe konstrukcji
 • pomiary i analiza drgań
  • pomiary drgań na pojazdach, obiektach pływających
  • laboratoryjne pomiary drgań
  • pomiary drgań konstrukcji budowlanych
  • pomiary drgań maszyn roboczych, urządzeń wirnikowych, instalacji
  • analiza drgań
  • analiza wibroakustyczna
  • wibroizolacja maszyn i urządzeń
  • diagnostyka wibroakustyczna
 • pomiary hałasu
  • pomiary hałasu w środowisku zewnętrznym
  • pomiary hałasu lotniczego (wewnątrz samolotu i na ziemi)
  • pomiary hałasu maszyn i urządzeń
  • pomiary hałasu komunikacyjnego

Usługi projektowo-obliczeniowe

 • analizy odporności struktur (konstrukcje lotnicze, szyby i inne) z materiałów jednorodnych i kompozytowych na uderzenia przez obiekty obce z zastosowaniem programu LS-DYNA, w tym symulacje zderzeń z ptakami (metoda ALE i SPH)
 • analizy zmęczeniowe konstrukcji lotniczych, w tym wyznaczanie widm obciążeń
 • opracowanie programów badan statycznych i zmęczeniowych konstrukcji lotniczych
 • analizy konstrukcji metalowych w zakresie mechaniki pękania (2D i 3D) z zastosowaniem metody elementów skończonych i metody elementów brzegowych
 • projektowanie stanowisk badawczych dla potrzeb Laboratorium Badan Konstrukcji wraz z analizą wytrzymałości z zastosowaniem metody elementów skończonych
 • obliczenia wytrzymałościowe MES: statyka liniowa, statyka nieliniowa (duże odkształcenia, kontakt, nieliniowość geometryczna)
 • kompleksowe prowadzenie prac badawczych, od koncepcji stanowiska badawczego, poprzez projekt i organizację wykonania elementów stanowiska u sprawdzonych podwykonawców, do wykonania raportu z badań
Pobierz ofertę

Zakład Aerodynamiki

Zakład Aerodynamiki oferuje badania z zakresu szeroko rozumianej aerodynamiki stosowanej oraz numerycznej.

Badania realizowane są dla różnorodnych sektorów polskiego i światowego przemysłu, jak:

 • lotnictwo
 • motoryzacja
 • budownictwo
 • energetyka
 • technologie kosmiczne
 • przemysł stoczniowy
 • przemysł zbrojeniowy
 • przemysł kolejowy
 • sport

W strukturze Zakładu Aerodynamiki działają dwie komórki:

Zakład Konstrukcji Lotniczych

Oferta projektowa Zakładu Konstrukcji Lotniczych obejmuje:

 • struktury metalowe
 • struktury kompozytowe:
  • lotnicze struktury z kompozytów szklanych i węglowych
 • oprzyrządowanie technologiczne:
  • foremniki do wykonywania struktur kompozytowych
  • przyrządy montażowe
 • dodatkowe wyposażenie w obecnie wykorzystywanych samolotach i śmigłowcach

Najnowsze projekty Zakładu Konstrukcji Lotniczych:

 • bezzałogowy śmigłowiec robot do zadań specjalnych ILX-27
 • ESPOSA – Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft
 • technologia wdrożenia do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłata
 • nowoczesny wirnik autorotacyjny
Pobierz ofertę

Zakład Transportu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa jest wiodącym w Polsce centrum projektowania i testowania podwozi lotniczych. Podwozia lotnicze większości samolotów i śmigłowców produkowanych w polskich fabrykach zostały zaprojektowane w Zakładzie Transportu oraz przebadane w Laboratorium Badań Podwozi Lotniczych.

Celami funkcjonowania Zakładu są:

 • rozwój technologii
 • proponowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, ich weryfikacja metodami badawczymi
 • budowa stanowisk badawczych
 • nadzór nad budową prototypów demonstratorów technologii

Zakład Transportu wraz z Laboratorium Badań Podwozi Lotniczych oferuje prace w zakresie:


Zakład oferuje projektowanie:

 • kołowych i płozowych podwozi samolotowych i śmigłowcowych
 • tłumików drgań „shimmy” i antyrezonansowych, – jedno- i dwustopniowych amortyzatorów
 • do podwozi lotniczych
 • elementów integracyjnych podwozi lotniczych
 • stoisk badawczych
 • systemów antypoślizgowych ABS w zastosowaniach w podwoziach lotniczych
 • siłowników i zamków
 • kół i wysokoenergetycznych hamulców
 • podwozi do bezzałogowych statków powietrznych (UAV)
 • demonstratorów technologii
 • hamulców elektrycznych do UAV

Do zakresu działalności zalicza się również budowę stanowisk badawczych i przygotowywanie obiektów badań.


Prowadzone przez Zakład Transportu analizy obejmują zagadnienia takie, jak:

 • optymalizacja wytrzymałościowo-masowa
 • zużycie zmęczeniowe
 • kontakt
 • tarcie
 • wymiana ciepła
 • przepływy
 • drgania

Zakład oferuje:

 • analizy sztywnościowo-wytrzymałościowe oraz analizy podatności elementów składowych lub całych podwozi lotniczych
 • optymalizację i integrację elementów podwozia lotniczego, układu hamulcowego, amortyzatorów i systemów sterowania
 • ocenę procesu projektowania oraz jego zgodność ze standardami, metodologię badań
 • opracowanie i ocenę niezawodności i trwałości elementów podwozi lotniczych metodami analitycznymi i doświadczalnymi
 • analizę stanu wiedzy w zakresie technologii śmigłowcowych i podwoziowych
 • symulacje
  • przypadków obciążeń elementów podwozi lotniczych oraz innych struktur i materiałów energochłonnych
  • przypadków obciążeń dynamicznych
  • stabilności rozwiązań (potwierdzone eksperymentalnie)
  • zjawiska „shimmy”
  • zachowania w warunkach ekstremalnych
  • zjawisk towarzyszących procesowi hamowania (dynamika, przewodnictwo cieplne, wibracje).
  • w zakresie dynamicznym, przyziemienia samolotu dla różnych koncepcji podwozia lotniczego


Budowa demonstratorów technologii i prototypów obejmuje działania z zakresu budowy wszelkiego typu demonstratorów technologii, instalacji demonstracyjnych, prototypów oraz oprzyrządowania badawczego i technologicznego związanego z szeroko pojętą techniką lotniczą:

 • prototypowanie elementów, części, kadłubów, urządzeń i konstrukcji mechanicznych, statycznych, elektrycznych, automatyki, zarówno w technologiach lotniczych, jak i warsztatowych
 • budowę wszelkich demonstratorów technologii: iron birdów, glass birdów, demonstratorów systemów zasilania, systemów mechanizacji, itp.


W zakresie badań Zakład Transportu wraz z Laboratorium Badań Podwozi Lotniczych jest zdolny przeprowadzić kompleksowe testy zgodnie z normami FAR, EASA, MIL, AP dotyczącymi śmigłowców i samolotów z masą startową do 20000 kg (44000 lb).

Badania realizowane są jako próby kompletnych zespołów, jak i ich elementów, w zakresie energochłonności, wytrzymałości statycznej, dynamicznej i zmęczeniowej, charakterystyk dynamicznych, funkcjonalnych oraz odporności na obciążenia udarowe.

Zakres realizowanych badań:

 • badania statyczne i quasi-statyczne
 • badania dynamiczne
 • badania funkcjonalne

Wielkościami mierzonymi i rejestrowanymi są:

 • czas
 • siła
 • przemieszczenie i odkształcenie
 • ciśnienie
 • temperatura
 • prędkość obrotowa
 • przyspieszenie
 • napięcie i prąd
Pobierz ofertę

Zakład Systemów Transportu

Zakład Systemów Transportu specjalizuje się w badaniach systemów transportu w zagadnieniach związanych z teorią konstrukcji statków powietrznych. Ponadto w ramach prowadzonej działalności wykonuje analizy z zakresu wytrzymałości konstrukcji i osiągów statków powietrznych oraz współtworzy programy i prowadzi nadzór w procesach Certyfikacji Statków Powietrznych. Zakład Systemów Transportu oferuje:

 • opracowywanie prognoz i strategii rozwoju transportu lotniczego
 • badania ilościowe i jakościowe rynku transportu pasażerskiego i towarowego
 • projektowanie oraz implementacja oprogramowania, w tym zastosowanie metod sztucznej inteligencji w optymalizacji, modelowaniu oraz zarządzaniu systemami transportowymi
 • modelowanie i projektowanie systemów transportu pasażerskiego i towarowego
 • opracowywanie elementów bezpieczeństwa i ochrony w transporcie lotniczym
 • techniczne i ekonomiczne aspekty budowy, planowania i eksploatacji statków powietrznych
 • organizację i zarządzanie procesem projektowania statków powietrznych i jego optymalizację
 • obliczenia osiągów statków powietrznych
 • obliczenia wytrzymałościowe
 • opracowywanie programów prób w locie
 • certyfikację statków powietrznych
Pobierz ofertę

Zakład Technologii Struktur Kompozytowych

Zakład Technologii Struktur Kompozytowych oferuje badania nieniszczące, m.in.:

 • wykrywanie wad w próbkach z kompozytu monolitycznego
 • wykrywanie wad w strukturach przekładkowych

Zakład oferuje także przygotowywanie próbek do badań.

Pobierz ofertę

Zakład Projektowy

Zakład Projektowy oferuje:

 • statyczną i dynamiczną analizę numeryczną materiałów i struktur kompozytowych
 • wdrażanie i rozwój kryteriów zniszczenia kompozytów
 • ocenę odporności na uszkodzenia
 • proces certyfikacji lotniczych struktur kompozytowych (wg AC 20-107B)
 • opracowywanie i wdrażanie technologii kompozytowych
 • badanie zagadnień odwrotnych w mechanice materiałów
 • planowanie i nadzorowanie procesu badawczego
 • opracowywanie kompleksowych programów badań oraz analizę wyników w zakresie procesu certyfikacji
 • zarządzanie projektami
 • koordynowanie działalności badawczej w obrębie konsorcjów projektowych
Pobierz ofertę

Laboratorium Badań Kompozytów

Laboratorium Badań Kompozytów oferuje badania:

 • udarowe odporności na uderzenia wg normy ASTM D7136
 • fizykochemiczne rozszerzalności termicznej wg normy ASTM E228
 • fizykochemiczne wyznaczania temperatury zeszklenia wg normy – ASTM D1640 i ASTM D7028
 • wytrzymałościowe:
  • rozciąganie – ASTM 3039
  • ściskanie – ASTM D3410 oraz ASTM D6641
  • ściskanie próbki z otworem – ASTM D6484
  • rozciąganie próbki z otworem – ASTM D5766
  • badanie wytrzymałości resztkowej po uderzeniu – ASTM D7137
  • ścinanie międzywarstwowe – ASTM D5379
  • ścinanie przez rozciąganie – ASTM D3518
  • trzypunktowe zginanie – ASTM D790
  • czteropunktowe zginanie – ASTM D7249
  • odrywanie przekładki – ASTM C297
  • badanie odporności na pękanie:
   • I sposób pękania – ASTM D5528 (badania statyczne) i ASTM D6115 (badania zmęczeniowe)
   • II sposób pękania – ESIS TC4
   • mieszany sposób pękania – ASTM D6671
   • zginanie krótkiej belki – ASTM D2344
   • odrywanie kleju – ASTM D 3167, ASTM D1781
Pobierz ofertę

Laboratorium Materiałów Pędnych

Oferta Laboratorium Materiałów Pędnych:

 • preparatyka nadtlenku wodoru o stężeniu do 99,99% do analiz chemicznych
 • preparatyka nadtlenku wodoru klasy http (np. 98%+) do zastosowań napędowych (rakietowych), ~2litry/tydzień
 • analiza kompatybilności materiałów konstrukcyjnych z nadtlenkiem wodoru
 • preparatyka próbek niektórych materiałów wysokoenergetycznych, np. do inicjacji detonacji gazowej (inicjujące materiały wybuchowe oraz niektóre wysokoenergetyczne, np. PETN, RDX, HAN)
 • badanie paliw hipergolicznych z nadtlenkiem wodoru klasy HTP
 • preparatyka bezwodnego, czerwonego dymiącego kwasu azotowego
Pobierz ofertę

Laboratorium Katalizatorów

Oferta badawcza Laboratorium Katalizatorów:

 • preparatyka katalizatorów do nadtlenku wodoru na nośnikach ceramicznych, np. γ- i α-Al2O3
 • wyżarzanie komponentów w piecu ceramicznym w kontrolowanej temperaturze (do 1100oC)
 • suszenie w suszarce próżniowej w kontrolowanej temperaturze (temp. do 250oC, próżnia 60 Pa, wymiary komory roboczej 415x345x370 mm)
 • odzysk rozpuszczalników na rotacyjnej wyparce próżniowej Buchi, 4L
 • oznaczanie zawartości substancji rozpuszczonych w wodzie za pomocą spektrofotometru (biogeny, zanieczyszczenia, zawartości anionów i kationów)
Pobierz ofertę

Laboratorium Napędów Kosmicznych

Oferta badawcza Laboratorium Napędów Kosmicznych:

 • opracowywanie aplikacji do pomiarów i rejestracji danych z wykorzystaniem środowiska LabView
 • projektowanie i badanie silników rakietowych na ciekły, hybrydowy i stały materiał pędny o ciągu do 5 kN
 • projektowanie stanowisk badawczych do pomiaru parametrów pracy silników rakietowych
 • projektowanie i analizowanie osiągów rakiet nośnych
 • opracowywanie kodów numerycznych CFD do badania przepływów
Pobierz ofertę

Laboratorium Badań Środowiskowych

Oferuje:

 • badanie odporności i wytrzymałości na drgania sinusoidalne
 • badanie odporności i wytrzymałości na wielokrotne udary
 • badanie odporności na podwyższoną i obniżoną temperaturę
 • badanie wytrzymałości na cykliczne zmiany temperatury
 • badanie odporności na zwiększoną wilgotność
 • badanie odporności na obniżone ciśnienie
 • badanie odporności na szron i rosę
 • badania odporności i wytrzymałości na opady atmosferyczne (deszcz)
 • badanie odporności na mgłę solną
 • badanie odporności i wytrzymałości na statyczne działanie pyłu i piasku
 • badanie odporności na promieniowanie słoneczne
Pobierz ofertę

Laboratorium Badań Aerodynamicznych

Oferta Laboratorium Badań Aerodynamicznych obejmuje obszary o strategicznych i priorytetowych kierunkach badawczych, m.in.:

 • środowisko:
  • badania środowiskowe odporności na wiatr.
 • energia i jej zasoby:
  • badania aerodynamiczne elektrowni wiatrowych stanowiących nowoczesne technologie do generowania energii
  • badania aerodynamiczne modeli bloków energetycznych i chłodni kominowych
 • infrastruktura transportowa:
  • badania aerodynamiczne środków transportu naziemnego i powietrznego

Laboratorium Badań Aerodynamicznych realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie badań aerodynamicznych na potrzeby polskiego i zagranicznego przemysłu lotniczego
 • prace naukowo-badawcze w zakresie aerodynamiki stosowanej
 • badania tunelowe aerodynamiki nielotniczej dla sektorów:
  • motoryzacji
  • budownictwa
  • energetyki
  • technologii kosmicznych
  • sportu
  • przemysłu stoczniowego
  • przemysłu zbrojeniowego
 • realizację komercyjnych usług badawczych dla klientów krajowych i zagranicznych,
 • ścisłą współpracę z potentatami branży lotniczej, uczelniami technicznymi i jednostkami z sektora badawczo-rozwojowego

Zakres oferowanych prac obejmuje, m.in.:

 • prowadzenie testów przepływów wewnętrznych elementów silników lotniczych lub ich modeli w warunkach symulowanego startu i lądowania z uwzględnieniem podwyższonej temperatury gazów wylotowych
 • pomiary sił i momentów
 • pomiary rozkładów ciśnienia
 • wizualizację przepływu
 • badania obejmujące stateczność dynamiczną, deformacje modelu aeroelastycznego oraz pomiary parametrów przepływu w warstwie przyściennej
 • badania modeli kadłubów wiropłatów wraz z obracającym się wirnikiem
 • rozkład ciśnienia na powierzchni kadłuba wiropłatu
 • pomiary obciążeń na kadłubie wiropłatu
 • pomiary wartości statycznych i parametrów dynamicznych najważniejszych dla określenia jakości wirnika:
  • obciążeń wirnika
  • pomiar sił w popychaczu łopaty
  • sił zginania i skręcania łopaty
  • kątów obrotu w modelu wirnika przegubowego
  • ugięcia elastycznych elementów piasty
 • ciśnieniowe i wagowe badania tunelowe modeli statków powietrznych, pomiar ich charakterystyk aerodynamicznych i rozkładów ciśnienia dla liczb Macha od 0,2 do 2,3
 • pomiary obciążeń aerodynamicznych na elementach modeli samolotów, takich jak: skrzydła, stateczniki poziome i pionowe, powierzchnie sterowe, podwieszenia
 • pomiary momentu zawiasowego na elementach sterowych
 • badania granic początku występowania buffetingu i jego intensywności w szerokim zakresie prędkościach przepływu
 • badania tunelowe charakterystyk aerodynamicznych profili
 • aerodynamiczne projektowanie samolotów, skrzydeł, profili (również o wysokim współczynniku siły nośnej)
 • kalibracja wag i przetworników ciśnień
 • ciśnieniowe pomiary wielkości nieustalonych z układem wymuszającym ruchy oscylacyjne
 • badania wagowe oraz rozkład ciśnienia na modelach samolotów, śmigłowców, pojazdów szynowych, kołowych i ich elementów
 • optymalizację geometrii klap i ich położenia
 • optymalizację momentów zawiasowych dla lotek i sterów
 • wizualizacja przepływu metodami anemometrii obrazowej (PIV), olejową, nitkową oraz przy użyciu fluoroscencyjnych mininitek i oświetlenia UV
 • dymową wizualizację przepływu
 • badania tunelowe profili laminarnych z poziomem turbulencji poniżej 0,02% dla prędkości przepływu do 40 m/s
 • badania modeli wirników nośnych śmigłowców (pierścienia wirowego)
 • wzorcowanie urządzeń służących do pomiaru siły wiatru
 • badań zjawisk aerodynamicznych związanych z przepływami ponaddźwiękowymi
Pobierz ofertę

Pracownia Aerodynamiki Numerycznej

Pracownia Aerodynamiki Numerycznej w zakresie projektowania i optymalizacji oferuje:

 • budowę modeli parametrycznych obiektów do badań i optymalizacji (profil,
 • skrzydło, kanał dolotowy silnika, dysza wylotowa silnika, itp.)
 • projektowanie profili lotniczych
 • wielokryterialne i multidyscyplinarne projektowanie samolotów oraz jego elementów
 • aerodynamiczne projektowanie kanałów przepływowych
 • aerodynamiczne projektowanie wirnika nośnego śmigłowca
 • projektowanie śmigieł, wirników elektrowni wiatrowych, itp.
 • opracowywanie modeli parametrycznych w pozalotniczych dziedzinach techniki
 • i projektowania CAD

W zakresie oferowanych analiz Pracownia Aerodynamiki Numerycznej znajdują się:

 • symulacja opływu samolotu i jego elementów
 • symulacja opływu śmigłowca i jego elementów oraz interferencji z otoczeniem
 • przepływy niestacjonarne ze zmienną w czasie geometrią obszaru przepływu
 • symulacja w pełni trójwymiarowego opływu pracującego wirnika nośnego śmigłowca (w locie postępowym i w zawisie) bazująca na rozwiązaniu URANS
 • modelowanie wzajemnych oddziaływań płynnego ośrodka i struktury łopat wirnika (wahania i odkształcenia łopat)
 • symulacja przepływów w kanałach (np. w kanałach dolotowych silników lotniczych)
 • symulacja opływu statków kosmicznych
 • analizy aeroakustyczne

W ofercie Pracowni Aerodynamiki Numerycznej znajdują się także zagadnienia przepływowe w pozalotniczych dziedzinach techniki:

 • analiza opływu poruszających się pojazdów naziemnych, nawodnych, podwodnych
 • analiza przepływu wokół dużych konstrukcji naziemnych takich jak: budynki,
 • stadiony, mosty
 • symulacja ruchów powietrza w aglomeracjach miejskich; analiza bezpieczeństwa wysokościowych akcji ratowniczych w takich aglomeracjach
 • analiza opływu i obciążeń konstrukcji poddanych silnym oddziaływaniom płynnego ośrodka (sił aerodynamicznych lub hydrodynamicznych, silne podmuchy wiatru)
 • analiza przepływów w turbinach, wentylatorach, itp.
 • przepływy wielofazowe
 • symulacja zjawisk w przepływach supersonicznych i hipersonicznych, promieniowania i wymiany ciepła
 • symulacje przemian fazowych oraz reakcji chemicznych
 • obliczenia osiągów i analiza stateczności
Pobierz ofertę

Laboratorium Materiałoznawstwa

Laboratorium Materiałoznawstwa jest jedną z najlepiej wyposażonych placówek badawczych w Polsce i w Unii Europejskiej w obszarze analiz zniszczeń.

Głównymi zadaniami laboratorium są analizy materiałowe i analizy zniszczeń komponentów silników komercyjnych, turbin gazowych, turbin parowych, sprężarek i silników tłokowych, turbin wiatrowych. Laboratorium wspiera zarówno analizy w obszarze lotnictwa, przetwórstwa ropy naftowej i gazów, energetycznym oraz pochodnych.

Laboratorium jest akredytowane w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dla wybranych metod badawczych: pomiar twardości, pomiar grubości powłok, badania nieniszczące (penetracyjne).

Laboratorium Testów

Laboratorium Testów jest jedną z trzech takich placówek na świecie i drugą pod względem wielkości. Główne zadania to ciśnieniowe i temperaturowe testowanie produktów Oil&Gas, zwłaszcza dla sektorów Drilling and Production, wsparcie uruchomionych linii produktowych, uczestnictwo przy wprowadzaniu nowych produktów oraz wsparcie sprzedażowe. W laboratorium jest możliwość badania licznych komponentów sprzętu służącego do wydobycia ropy i gazu, takich jak: zawory, uszczelki, wielkogabarytowe złącza zaciskowe stosowane do łączenia segmentów rurociągów, liczne komponenty systemowe platform wydobywczych pracujących zarówno na lądzie, jak i pod powierzchnią wody. Laboratorium jest również gotowe spełnić wymagania innych biznesów, takich jak Aviation czy Power, tworząc odpowiednie warunki do wykonania testów. Przykładem może by szybka dekompresja gazu lub określone przepływy różnorodnych nośników (olej, płyny hydrauliczne, itd.)

Placówka ta posiada certyfikat akredytacji przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, które potwierdza zgodność ze standardami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Laboratorium Badania Łożysk

Laboratorium Badania Łożysk dysponuje dwoma zaprojektowanymi w Instytucie Lotnictwa stanowiskami badawczymi, w których zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań technicznych. Posiadany sprzęt pozwala prowadzić testy trwałościowe i funkcjonalne obiektów wirujących z prędkościami do 22000 obr./min, które dodatkowo wymagają doprowadzenia oleju smarującego i/lub obciążania siłami i/lub ciśnieniowania gorącym powietrzem. Wysoce zaawansowany system sterowania i akwizycji danych daje możliwość prowadzenia testów w trybie ręcznym, bądź w pełni automatycznym równocześnie rejestrując przy tym parametry, takie jak: temperatura, prędkość, ciśnienie, wibracje, przepływy, naprężenie z częstotliwością próbkowania do 25 kHz. Wyposażenie laboratorium pozwala badać nie tylko łożyska lotnicze, ale także na przykład: skrzynki przekładniowe, separatory olejowo-powietrzne, uszczelnienia mechaniczne oraz inne części i systemy, również z branż innych niż lotnicza. Zadowolenie klientów z wyników wykonanych do tej pory testów potwierdza kompetencje personelu laboratorium i wysoką jakość dostarczanych usług.

Laboratorium Systemów Sterowania Turbin Gazowych

Laboratorium Systemów Sterowania Turbin Gazowych zostało utworzone na potrzeby działu Distributed Power z biznesu Power. Zawiera ono zarówno sterowniki przeznaczone dla turbin gazowych, jak i standardowe sterowniki przemysłowe przystosowane do tego typu aplikacji. Głównym zastosowaniem laboratorium jest symulacja, rozwój oraz wsparcie techniczne dla aplikacji, interfejsów komunikacyjnych i sekwencji sterujących zaimplementowanych w software turbin gazowych. Stanowiska symulacyjne bazują na modelach softwarowych silnika oraz na poszczególnych podsystemach wspierających jego prace, w wyniku czego moduły wejścia i wyjścia nie są wymagane.

Laboratorium Systemów Sterowania

Laboratorium Systemów Sterowania rozpoczęło swoją działalność w Engineering Design Center jako centrum testowe dla działów Subsea Controls w Oil&Gas. W późniejszym czasie rozszerzyło swoje usługi również w innych obszarach tej branży. Jest wyposażone w kilka stacji testowych, umożliwiających rozwój oprogramowania oraz przeprowadzanie testów zgodności, często odbywających się w obecności klienta. Inżynierowie w laboratorium zajmują się również pomiarami i rozwojem sprzętu do kontroli wydobycia ropy i gazu z dna oceanu (podwodnymi jednostkami sterującymi Subsea Electronics Modules – SEM, modemami komunikacyjnymi, urządzeniami zasilającymi, itp.). Elastyczna budowa stacji testowych umożliwia sprawną konfigurację sprzętu dostosowaną do wymagań projektowych.

Dydaktyczne Laboratorium Silnikowe

Dydaktyczne Laboratorium Silnikowe to miejsce, w którym inżynierowie mogą uczestniczyć w wielu teoretycznych i warsztatowych szkoleniach poświęconych silnikom lotniczym. Jest ono wyposażone w turboodrzutowe silniki CF6-80C2 i CFM56-7, silnik turbośmigłowy CT7 – stosowane do napędu dużych samolotów pasażerskich oraz w silniki GE J85 i PZL K-15 – do samolotów bojowych. Oprócz tego znajdują się tam również gabloty prezentacyjne z komponentami silników lotniczych oraz sprzęt audiowizualny z materiałami dydaktycznymi dla początkujących i zaawansowanych inżynierów, po to aby mogli rozwijać swoje umiejętności i wiedzę w obszarze lotnictwa. Służy do tego również specjalne oprzyrządowanie do inspekcji technicznej silników, ich demontażu i obsługi.

Centrum Turbin Gazowych

Centrum Turbin Gazowych w Instytucie Lotnictwa współtworzy wspólną infrastrukturę badawczą jednostek naukowych, budowaną dzięki wsparciu Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Budowa Centrum Turbin Gazowych oraz stworzenie Komory Próżniowej umożliwiła centralizację i rozszerzenie zakresu prowadzonych badań, dodatkowo umocniła współpracę z Warszawską Akademią Techniczną oraz Politechniką Warszawską. Utworzenie jednostki ściśle dedykowanej do realizacji tematów badawczych w obszarze rozwijania turbin gazowych dla energetyki pozwoliło podnieść efektywność prowadzonych badań, jakość otrzymywanych wyników, a jednocześnie uatrakcyjnić ofertę badawczą Instytutu.

Laboratorium Awioniki i Systemów Pokładowych

Laboratorium Awioniki i Systemów Pokładowych zostało powołane, aby wspomagać pracę inżynierów pracujących na rozwojem urządzeń awioniki. Laboratorium jest wyposażone w cztery stanowiska testowe umożliwiające testowanie parametrów elektrycznych urządzeń, rozwój oprogramowania wbudowanego, a także prowadzenie testów formalnych, których rezultaty przedkładane są podczas procesu certyfikacji statków powietrznych. Stanowiska testowe są wyposażone zarówno w urządzenia do przetwarzania wielkości elektrycznych, takie jak oscyloskopy i generatory funkcyjne, jak i karty interfejsowe umożliwiające komunikację z testowanymi urządzeniami za pomocą specjalistycznych protokołów transmisji cyfrowej. Obecnie laboratorium jest wdraża szeroko używany w branży lotniczej system zarządzania jakością AS9100.

Laboratorium Wibroakustyki

Podstawowym profilem działalności Laboratorium jest wykonywanie badań rezonansowych statków powietrznych, których wyniki stanowią bazę do późniejszych analiz dynamicznych, w tym analiz flatterowych, wymaganych przez przepisy lotnicze. Laboratorium wykonuje także badania rezonansowe innych obiektów oraz pomiary i analizę drgań eksploatacyjnych w naturalnym warunkach pracy badanego obiektu.

Równolegle, w zespole, od 2015 roku, intensywnie rozwijane są kompetencje w dziedzinie pomiarów hałasu, w tym innowacyjne podejście do lokalizacji źródeł dźwięku za pomocą tzw. kamery akustycznej. Ponadto w zakres oferty badań akustycznych wchodzą znormalizowane badania – w szczególności: metoda wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku wg norm ISO 9614-1:1993 oraz ISO 9614-2:1996 a także wyznaczanie poziomów dźwięku i zawodowej ekspozycji na hałas w środowisku pracy przez pomiar poziomu ciśnienia akustycznego wg norm PN-N 01307:1994 i PN-EN ISO 9612:2011.

Pobierz ofertę