Social Space


Laureaci

Ogłoszony 1.10.2014 konkurs na projekt koncepcyjny budynku w systemie budownictwa modułowego oraz na aranżację przestrzeni wypoczynkowej dla pracowników Instytutu Lotnictwa oraz General Electric Company Polska został oficjalnie rozstrzygnięty.

Spośród 47 projektów nadesłanych na konkurs Komisja konkursowa dopuściła do dalszego etapu 40 prac.

Pozostałe 7 prac zostało wykluczonych ze względu na uchybienia formalne. Zgodnie z regulaminem, projekty te nie były brane pod uwagę w głosowaniach i nie mogły ubiegać się o nagrody.

1. Wyróżnienie użytkowników portalu społecznościowego skupionego wokół Organizatora – 2 000 złotych

W głosowaniu przeprowadzonym w dniach 16.01.2015 – 23.01.2015 wśród społeczności zgromadzonej wokół profilu społecznościowego Organizatora na Facebooku (tj. Institute of Aviation) głosującym przedstawiono 40 projektów, które spełniały warunki formalne konkursu.

W tym głosowaniu zwyciężył projekt nr 12, który otrzymał łącznie 1536 polubień.  Projekt przygotowały: Katarzyna Biernat, Anna Gliszczyńska i Monika Cwener.

2. Wyróżnienie Komisji konkursowej – 3 000 złotych

Komisja konkursowa zdecydowała że nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł otrzymają autorzy projektu nr 20 – Aleksandra Kościołowska i Filip Skowroński.

3. Nagroda główna – 7 000 złotych

Pracownikom Instytutu Lotnictwa oraz General Electric Company Polska  przedstawiono 3 projekty wybrane przez Komisję konkursową do finału konkursu. Głosowanie wewnętrzne przeprowadzono w dniach 23.01.2015 – 28.01.2015.

Decyzją pracowników nagrodę główną w wysokości 7 000 zł otrzymał projekt nr 5 autorstwa Ewy Klimkiewicz i Pawła Klusa.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom! Z autorami wyróżnionych projektów skontaktujemy się drogą mailową.

Dziękujemy za udział wszystkim, którzy zgłosili swoje projekty na konkurs „Social Space”

Zapraszamy do odwiedzenia galerii projektów dopuszczonych do konkursu

O konkursie

Engineering Design Center, biuro konstrukcyjno-projektowe będące wspólnym przedsięwzięciem firmy General Electric i Instytutu Lotnictwa w Warszawie ogłasza konkurs na projekt koncepcyjny przestrzeni wypoczynkowej dla pracowników.

Enginnering Design Center jest biurem, na terenie którego pracuje około 1700 inżynierów. Konkurs na zaprojektowanie przestrzeni to jeden z elementów uatrakcyjnienia miejsca pracy dla naszych inżynierów.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu koncepcyjnego przestrzeni relaksacyjnej sprzyjającej spotkaniom i spędzaniu wolnego czasu. Zakresem zaś jest budynek, jego wnętrze oraz taras na dachu.

Nagrody

Nagroda główna – 7 000 złotych

Wyróżnienie Jury konkursowego – 3000 złotych

Wyróżnienie użytkowników portalu społecznościowego skupionego wokół Organizatora – 2000 złotych

Jury

Jury wybierze w oparciu o kryteria oceny od jednego do trzech najlepszych projektów, które to następnie zostaną ocenione przez pracowników Engineering Design Center celem wyłonienia zwycięzcy nagrody głównej.
Na górę

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

“SOCIAL SPACE”

 

1. ORGANIZATORZY

1.1. Organizatorem konkursu na projekt budynku w systemie budownictwa modułowego oraz na aranżację przestrzeni relaksacyjnej “Social Space”, zwanego dalej Konkursem, jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Krakowskiej 110/114 zwany dalej Organizatorem.

1.2 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest opracowanie projektu budynku w systemie budownictwa modułowego oraz aranżacji przestrzeni relaksacyjnej sprzyjającej spotkaniom oraz spędzaniu czasu wolnego i przerw w pracy pracowników Instytutu Lotnictwa wraz z kosztorysem wykonania.

 

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs organizowany jest od 1.10.2014 do 5.12.2014 roku.

 

4. ZASADY KONKURSU

4.1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

4.2. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.

4.3. Konkurs jest skierowany do architektów, absolwentów i studentów wyższych uczelni artystycznych, szkół projektowania oraz innych osób zajmujących się zawodowo projektowaniem wnętrz lub projektowaniem graficznym.

4.4. Projekt może być realizowany i zgłoszony do Konkursu indywidualnie lub zespołowo.

4.5. Każdy uczestnik lub zespół może zgłosić jeden projekt.

4.6. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko projekty wykonane osobiście przez uczestnika, do których przysługują uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym z wyjątkiem logo Instytutu Lotnictwa.

4.7. Koncepcja aranżacji powinna w sposób kreatywny wykorzystywać charakter biura inżynierskiego.

4.8. Projekt powinien zostać opracowany w oparciu o wytyczne określone w załączniku nr 1 oraz o rzut terenu będący przedmiotem Konkursu – załącznik nr 2.

 

5. KRYTERIA OCENY

5.1. Prace zostaną ocenione przez powołaną przez Instytut Lotnictwa na czas trwania Konkursu komisję konkursową, która wybierze od 1 do 3 finałowych projektów. Następnie przeprowadzone zostanie głosowanie wśród pracowników celem wyłonienia zwycięzcy nagrody głównej.

5.2. Komisja konkursowa w składzie:

Architekt

Przedstawiciele Instytutu Lotnictwa – 4 osoby

Przedstawiciele General Electric – 4 osoby

Inżynier budownictwa z uprawnieniami budowlanymi

5.3. Komisja dokona oceny pod względem zgodności projektów z założeniami konkursu określonymi w załącznikach nr 1 i 2 stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu, oraz oryginalności, funkcjonalności a także estetyki.

 

6. NAGRODY

6.1. Komisja po zapoznaniu się z projektami przyzna jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia.

6.2. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 7 000 zł.

6.3. Wyróżnienie komisji konkursowej w wysokości 3000 zł. Wyróżnienie użytkowników portalu społecznościowego skupionego wokół Organizatora, przyzna jedno wyróżnienie w wysokości 2 000 zł.

6.4. Nagrodzeni zobowiązani są do zapłacenia zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% (Art. 30 ust.1 pkt.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podatek będzie potrącony przez Organizatora od kwoty nagrody i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.

6.5. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

6.6. Autorzy nie nagrodzonych prac projektów będą mogli odebrać swoje prace od Organizatora w ciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

6.7. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl oraz w serwisach społecznościowych. Zostaną także opublikowane w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

6.8. Wyniki zostaną ogłoszone 30.01.2015 roku na stronie internetowej www.ilot.edu.pl/socialspace. O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

6.9 Organizator zastrzega sobie możliwość prezentacji wszystkich zgłoszonych projektów na wystawie pokonkursowej oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z Konkursem.

6.10. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PROJEKTOW

7.1. Projekty należy przesłać do 5.12.2014 roku do godziny 14:00 pocztą elektroniczną na adres: chill@ilot.edu.pl lub pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Instytutu Lotnictwa z dopiskiem „Social space”:

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02 – 256 Warszawa
Pion Marketingu – Witold Świeczak, budynek X2, pokój 1.11 (I piętro)

7.2. Prace dostarczone po terminie określonym w pkt. 7.1. nie będą brane pod uwagę.

7.3. Koszty przesyłki prac ponoszą uczestnicy Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu uczestnika, czy Poczty Polskiej lub innego przewoźnika.

7.4. Przesłane projekty konkursowe muszą spełniać poniższe warunki:

7.4.1. Uczestnik zobowiązany jest do wykonania projektu budynku oraz aranżacji z uwzględnieniem sugestii zawartych w załączniku nr 1 stanowiącego integralną część niniejszego Regulaminu.

7.4.2. Uczestnik zobowiązany jest do wykonania projektu budynku i aranżacji pomieszczeń w postaci wizualizacji sporządzonej w komputerowym programie do projektowania oraz w formie wydruków barwnych z tych programów oraz w formie elektronicznej w edytowalnym formacie pdf .

7.4.3. Projekt powinien być wykonany z należytą starannością, zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.

7.4.4. Przed przystąpieniem do Konkursu, każdy uczestnik będzie miał możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej terenu pod zabudowę.

7.4.5. Autor zwycięskiego projektu zobowiązany jest do dostarczenia projektu budynku i aranżacji wskazanych pomieszczeń w ilości 5 kompletów wydruków i wersji elektronicznych (CD, DVD).

7.4.6. W ciągu 14 dni od chwili przekazania przez autora zwycięskiego projektu kompletnego projektu Organizatora ma prawo zgłosić w formie e-mailowej zastrzeżenia dotyczące przekazanego materiału wyrażające konieczność naniesienia poprawek według wskazówek Organizatora. Po ich wprowadzeniu projekt uważa się za przyjęty i zaakceptowany bez zastrzeżeń w stanie wolnym od wad jak również w kształcie w pełni zgodnym z wolą Organizatora.

7.5. Projekty należy dostarczyć wraz z dostarczonym formularzem zgłoszeniowym –
załącznik nr 3, który zawiera:

7.5.1. imię i nazwisko

7.5.2. adres zameldowania

7.5.3. adres do korespondencji

7.5.4. e-mail

7.5.5. numer telefonu kontaktowego

7.5.6. oświadczenie o oryginalności projektu

7.5.7. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych

7.5.8. oświadczenie wyrażające zgodę na przeniesienie majątkowych praw autorskich na Organizatora w przypadku wyboru projektu

7.5.9. oświadczenie o znajomości i akceptacji regulaminu Konkursu

7.6. W przypadku prac zespołowych formularz zgłoszeniowy musi zawierać dane wszystkich członków zespołu.

 

8. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Zgłaszający projekt do udziału w Konkursie oświadcza, że jest jego wyłącznym autorem. Stwierdza, iż praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

8.2. Uczestnicy zgadzają się, iż w przypadku nagrodzenia uczestnika, Organizator, zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, w zamian za przyznanie nagrody, nabywa autorskie prawa majątkowe, polegające na korzystaniu oraz możliwości rozporządzania rozwiązaniem zadania konkursowego, przysługujące uczestnikowi jako twórcy, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie dowolną techniką, w tym na taśmie filmowej, na wideokasecie, na płycie gramofonowej, kompaktowej; na wszelkich nośnikach niematerialnej postaci utworu, fotokopiowanie dowolną techniką, na dowolnych nośnikach w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, a także utrwalanie na wszelkich nośnikach postaci cyfrowej utworu umożliwiających eksploatację przy użyciu komputera, sieci Internet oraz rożnego rodzaju technik multimedialnych; zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili zawarcia niniejszej umowy na nośnikach, o których mowa powyżej, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, publiczne wykonywanie, najem i dzierżawa zwielokrotnień bez względu na formę i technikę ich utrwalenia i zwielokrotnienia oraz na zastosowany nośnik materialny lub jego brak. Ponadto uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z praw majątkowych i innych nie wymienionych, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć, filmów lub innych nie wymienionych sposobów publicznego udostępniania i rozpowszechniania projektu.

8.3. Równocześnie z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, uczestnicy przenoszą prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.

8.4. Uczestnicy przenoszą na Organizatora wszelkie prawa majątkowe do projektu w wypadku wybrania go do zastosowania.

8.5. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

 

9. DANE OSOBOWE

9.1. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883 z poźn. zm.).Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

9.2. Podanie nieprawdziwych danych jest okolicznością dyskwalifikującą uczestnika z udziału w Konkursie.

9.3. Uczestnik, w przypadku otrzymania Nagrody, wyraża zgodę na nieodpłatną publikację, utrwalenie i zwielokrotnianie oraz publiczne wykorzystywanie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności w reklamach prasowych i publikacjach internetowych związanych z Konkursem.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody w przypadku nadejścia tylko jednej oferty, pod warunkiem, że projekt spełni wszystkie postawione warunki.

10.2. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu w całości, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu, zakończenie konkursu bez przyznania nagrody oraz do innego podziału nagród.

10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku

pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestnika postanowień

Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10.4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

10.5. Członkowie jury będący wykładowcami akademickimi nie mogą udzielać korekt w zakresie tematu Konkursu.

10.6. W konkursie nie mogą brać udziału jurorzy, członkowie ich rodzin oraz pracownicy Instytutu Lotnictwa i General Electric.

10.6. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem, będą rozstrzygane przed sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.

10.7. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Organizatora, to jest w Warszawie przy al. Krakowskiej 110/114, 02-256 Warszawa, Polska oraz na stronie internetowej Konkursu www.ilot.edu.pl/socialspace

10.8. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Konkursu: chill@ilot.edu.pl

10.9. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

10.10. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu Konkursu.

10.11. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

 

Warszawa, 1.10.2014

Na górę

Materiały do pobrania

Kontakt

Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02 – 256 Warszawa
Pion Marketingu – Witold Świeczak, budynek X2, pokój 1.11 (I piętro)

Adres e-mail: chill@ilot.edu.pl
Na górę

Plakat


Na górę

Galeria

 

Na górę