Poczta lotnicza

1 kwietnia 2016 roku ruszył ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na projekt pocztówki o tematyce lotniczej organizowany przez Pocztę Polską wspólnie z Instytutem Lotnictwa w Warszawie. Trzy najlepsze prace zostaną wydrukowane w formie kart pocztowych i rozdystrybuowane w całym kraju!

>> WYNIKI KONKURSU<<

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość prac w wybranej przez siebie technice plastycznej (format A3 w orientacji pionowej).

Prace wraz z oświadczeniem rodzica należy przesłać do 30 kwietnia 2016 roku pocztą elektroniczną na adres: pocztalotnicza@ilot.edu.pl lub pocztą tradycyjną z dopiskiem „Konkurs – Poczta Lotnicza Instytutu Lotnictwa” na adres: Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110-114, 02-256 Warszawa. Każda praca plastyczna nadesłana na konkurs powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres autora, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie tytuł pracy.

Konkurs zakończy się wystawą plenerową na Krakowskim Przedmieściu – jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic w Warszawie. Konkurs i wystawa zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wystawa będzie podsumowywać i prezentować najciekawsze projekty plastyczne dzieci i młodzieży z całej Polski.

Wszystkich zainteresowanych konkursem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Plakat konkursu do pobrania tutaj.

UWAGA: Z powodu dużej liczby zgłoszeń na konkurs ogłoszenie wyników nastąpi we wtorek, 10 maja 2016.

 

Poczta Lotnicza Instytutu Lotnictwa

REGULAMIN KONKURSU

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na projekt pocztówki o tematyce lotniczej.

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Instytut Lotnictwa

Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

www.ilot90.pl

www.ilot.edu.pl

 

CZAS TRWANIA KONKURSU:

Konkurs organizowany jest od 01.04.2016 roku do 30.04.2016 roku.

 CELE KONKURSU:

 • popularyzacja i pogłębianie wiedzy o szeroko rozumianym lotnictwie,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych dziecka,
 • wyzwalanie w najmłodszych inwencji twórczej,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs ma charakter indywidualny, otwarty, bezpłatny nie przewidziano nagród pieniężnych). Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat.
 • Uczestnicy Konkursu wykonują dowolną ilość prac wybraną przez siebie techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie) w wielkości formatu A3 w orientacji pionowej strony.
 • W Konkursie nie będą uczestniczyć prace o treści naruszającej prawo bądź godzącej w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne oraz prace, których autorem nie jest zgłaszający.
 • Każda praca plastyczna nadesłana na Konkurs powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres autora, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie tytuł pracy.
 • Autorzy (osoby niepełnoletnie) biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

 • Prace należy przesłać do dnia 30.04.2016 roku pocztą elektroniczną na adres: pocztalotnicza@ilot.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs – Poczta Lotnicza Instytutu Lotnictwa”.
 • Liczy się data stempla pocztowego. Prace nadesłanie po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Koszty przesyłki prac ponoszą uczestnicy Konkursu.

 

OCENY I NAGRODY:

 • Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
 • Ocenie podlegać będą: pomysłowość, walory artystyczne, zastosowana technika wykonania.
 • Główna nagroda: Trzy prace ocenione jako najlepsze zostaną wydrukowane w formie kart pocztowych przez Pocztę Polską oraz rozesłane do urzędów pocztowych podlegających pod adresy laureatów konkursu.
 • Wyróżnione prace zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w czerwcu 2016 r. na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
 • Wszystkie prace zostaną umieszczone na stronie www.ilot.edu.pl, www.ilot90.pl oraz www.facebook.com/instituteofaviation
 • Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl, www.facebook.com/instituteofaviation oraz na stronie internetowej jubileuszu 90-lecia Instytutu Lotnictwa www.ilot90.pl dnia 8 maja 2016 roku. O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
 • Wszystkie prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
 • Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonywania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133/97, poz. 883 z późn. zm.). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
 • Uczestnik, w przypadku otrzymania nagrody wyraża zgodę na publikację, utrwalanie i zwielokrotnianie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności w reklamach prasowych, publikacjach internetowych.
 • Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji Instytutu Lotnictwa.
 • Każdy uczestnik konkursu (rodzic lub opiekun) zobligowany jest to wypełnienia czytelnie, podpisania i odesłania upoważnienia o przeniesieniu wszelkich praw autorskich na Organizatora – Instytut Lotnictwa. Druk o przeniesieniu praw autorskich stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.
 • W sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Organizator.