Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Pozyskiwanie i przetwarzanie zdjęć lotniczych oraz satelitarnych

Realizujemy szereg różnorodnych prac przemysłowych, jak również prac o charakterze B+R, z operacyjnym wykorzystaniem danych teledetekcyjnych, które stanowią podstawowy materiał do monitorowania terenu oraz analiz przestrzennych. 

Wyniki prac B+R bardzo często wykorzystujemy w cyklicznych działaniach. W wielu sytuacjach raz opracowany algorytm może być następnie wykorzystany w półautomatycznej lub automatycznej analizie wybranego zjawiska, w kolejnych momentach czasowych. Rezultaty prowadzonych przez nas prac są szeroko wdrażane w różnych gałęziach gospodarki. 

Każdorazowo podczas testów i kampanii pomiarowych zbierane są ogromne zbiory danych, służące do zaawansowanych analiz. W celu skutecznego i efektywnego ich przetwarzania utworzyliśmy specjalistyczną infrastrukturę techniczną, wspomagającą wszelkie działania związane z obsługą danych pozyskanych z wykorzystaniem różnych narzędzi.

Dysponujemy unikalnym w skali kraju Centrum Operacyjnym Misji Obserwacyjnych Ziemi (COMOZ), które ma za zadanie pozyskiwanie, archiwizację, przetwarzanie, wizualizację i udostępnianie różnego rodzaju danych. Struktura Centrum Operacyjnego została zaprojektowana w taki sposób, aby przetwarzanie i wizualizacja danych była możliwa
w czasie bliskim rzeczywistemu.

Zdjęcia pozyskujemy za pomocą różnych typów kamer, w szczególności z wykorzystaniem zbudowanej w Instytucie platformy wielosensorowej Quercus, która jednocześnie rejestruje promieniowanie elektromagnetyczne w sześciu wąskich zakresach spektralnych z przedziału 450 – 1000 nm. Na podstawie zdjęć lotniczych realizujemy opracowania mapowe oraz modele 3D stanowiące podstawę dla dalszych prac urbanistyczno-planistycznych i nowoczesnego zarządzania przestrzenią miejską. Modele 3D są najczęściej wykorzystywane w Systemach Informacji Przestrzennej (SIP) do tworzenia zaawansowanych wizualizacji hybrydowych. Dotychczas wypracowane rozwiązania finansowane m.in. przez Komisję Europejską (KE) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wspomagają pracę leśników i rolników. Dodatkowo szeroko promujemy wykorzystanie danych lotniczych i satelitarnych w jednostkach administracji publicznej. Prowadzimy cykle szkoleń z zakresu pozyskiwania i przetwarzania geodanych oraz tworzenia warstw zasilających Systemy Informacji Przestrzennej (SIP).

Pozyskiwanie i przetwarzanie zdjęć lotniczych oraz satelitarnych – zakres usług

 • tworzenie wskaźników zieleni i badanie roślinności, w tym analizy kondycji roślin oraz wielokryterialna ocena zbiorowisk roślinnych;
 • analizy na potrzeby nowoczesnego rolnictwa i leśnictwa, m.in.:
  • prognozy plonów,
  • tworzenie planów nawożenia
  • ocena ilości biomasy;
 • badanie wód;
 • zastosowanie teledetekcji w gleboznawstwie;
 • monitorowanie skutków zanieczyszczeń;
 • monitorowanie misji fotolotniczych, rakietowych (planowane) i satelitarnych;
 • przetwarzanie danych na klastrze o dużej mocy obliczeniowej;
 • wizualizacje danych i analizy przestrzenne;
 • analizy wskazanego obszaru ze względu na zadane kryteria, analizy optymalnej lokalizacji inwestycji;
 • integracja i opracowywanie dużych zbiorów danych ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć lotniczych i satelitarnych;
 • klasyfikacja pokrycia terenu, tworzenie algorytmów detekcji i identyfikacji obiektów;
 • zarządzanie zasobami naturalnymi, analizy lokalizacji nowych inwestycji, wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem;
 • geomarketing – wykorzystanie w celach promocyjnych różnorodnych danych
  i informacji, które są precyzyjnie zlokalizowane w przyjętym układzie odniesienia;
 • tworzenie ortofotomap, warstw wysokościowych (NMT i NMPT) oraz map wektorowych.

W ramach prac w zakresie teledetekcji z BSP wykorzystujemy:

 • różne typy statków powietrznych (testowanie podsystemów i pozyskiwania danych);
 • specjalistyczne kamery oraz aparatura pomiarowej (między innymi wiatromierz);
 • precyzyjne odbiorniki GPS-RTK (pomiary terenowe i nawigacja);
 • stacja fotogrametryczna (przetwarzanie zdjęć metrycznych i niemetrycznych);
 • architektura chmurowa (przetwarzanie oraz wizualizacja danych).

Pozyskiwanie i przetwarzanie zdjęć lotniczych oraz satelitarnych – specyfikacja możliwych do pozyskania danych: 

 • liczba zakresów spektralnych: do 12;
 • pasma optyczne: 
  • zakres widzialny,
  • NIR, 
  • SWIR, 
  • LWIR;
 • dokładność ortofotomapy: błąd całkowity < 10 cm (RTK/PPK);
 • rozdzielczość (GSD) ortofotomapy wielospektralnej: <1cm;
 • maksymalny czas 1 lotu: do 1h;
 • obszar mapowania w trakcie 1 lotu: do 5 km²;
 • długość infrastruktury liniowej możliwej do zmapowania w trakcie 1 lotu: do 20 km.

Wśród istotnych, dużych projektów, bazujących na danych lotniczych i satelitarnych, znajduje się FITOEXPORT – projekt realizowany w latach 2019-2021, którego jeden z podstawowych celów, zdefiniowanych dla Instytutu, stanowi promocja nowoczesnych metod teledetekcji oraz wsparcie działań Państwowej Inspekcji w polowej kontroli upraw.

Skip to content