Centrum Technologii Lotniczych

Misją Centrum Technologii Lotniczych jest świadczenie usług badawczo-rozwojowych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w celu podniesienia konkurencyjności ich wyrobów.

Główni odbiorcy usług Centrum Technologii Lotniczych:

 • przemysł lotniczy
 • przemysł motoryzacyjny
 • przemysł chemiczny
 • kolejnictwo
 • energetyka
 • budownictwo
 • technologie kosmiczne
 • przemysł stoczniowy
 • przemysł zbrojeniowy
 • przemysł kolejowy

Oferta Centrum Technologii Lotniczych obejmuje:

w obszarze aerodynamiki:

 • prowadzenie testów przepływów wewnętrznych elementów silników lotniczych lub ich modeli w warunkach symulowanego startu i lądowania z uwzględnieniem podwyższonej temperatury gazów wylotowych
 • pomiary sił i momentów
 • pomiary rozkładów ciśnienia
 • wizualizację przepływu
 • badania obejmujące stateczność dynamiczną, deformacje modelu aeroelastycznego oraz pomiary parametrów przepływu w warstwie przyściennej
 • badania modeli kadłubów wiropłatów wraz z obracającym się wirnikiem
 • rozkład ciśnienia na powierzchni kadłuba wiropłatu
 • pomiary obciążeń na kadłubie wiropłatu
 • pomiary wartości statycznych i parametrów dynamicznych najważniejszych dla określenia jakości wirnika
 • ciśnieniowe i wagowe badania tunelowe modeli statków powietrznych, pomiar ich charakterystyk aerodynamicznych i rozkładów ciśnienia dla liczb Macha od 0,2 do 2,3
 • pomiary obciążeń aerodynamicznych na elementach modeli samolotów, takich jak: skrzydła, stateczniki poziome i pionowe, powierzchnie sterowe, podwieszenia
 • pomiary momentu zawiasowego na elementach sterowych
 • badania granic początku występowania buffetingu i jego intensywności w szerokim zakresie prędkościach przepływu
 • badania tunelowe charakterystyk aerodynamicznych profili
 • aerodynamiczne projektowanie samolotów, skrzydeł, profili (również o wysokim współczynniku siły nośnej)
 • kalibracja wag i przetworników ciśnień
 • ciśnieniowe pomiary wielkości nieustalonych z układem wymuszającym ruchy oscylacyjne
 • badania wagowe oraz rozkład ciśnienia na modelach samolotów, śmigłowców, pojazdów szynowych, kołowych i ich elementów
 • optymalizację geometrii klap i ich położenia
 • optymalizację momentów zawiasowych dla lotek i sterów
 • wizualizacja przepływu metodami anemometrii obrazowej (PIV), olejową, nitkową oraz przy użyciu fluoroscencyjnych mininitek i oświetlenia UV
 • dymową wizualizację przepływu
 • badania tunelowe profili laminarnych z poziomem turbulencji poniżej 0,02% dla prędkości przepływu do 40 m/s
 • badania modeli wirników nośnych śmigłowców (pierścienia wirowego)
  wzorcowanie urządzeń służących do pomiaru siły wiatru
 • badań zjawisk aerodynamicznych związanych z przepływami ponaddźwiękowymi
 • badania aerodynamiczne elektrowni wiatrowych stanowiących nowoczesne technologie do generowania energii
 • badania modeli bloków energetycznych i chłodni kominowych
 • badania środków transportu naziemnego i powietrznego

w obszarze aerodynamiki numerycznej:

 • budowę modeli parametrycznych obiektów do badań i optymalizacji (profil,
  skrzydło, kanał dolotowy silnika, dysza wylotowa silnika, itp.)
 • projektowanie profili lotniczych
 • wielokryterialne i multidyscyplinarne projektowanie samolotów oraz jego elementów
 • aerodynamiczne projektowanie kanałów przepływowych
 • aerodynamiczne projektowanie wirnika nośnego śmigłowca
 • projektowanie śmigieł, wirników elektrowni wiatrowych, itp.
 • opracowywanie modeli parametrycznych w pozalotniczych dziedzinach techniki
 • symulacja opływu samolotu i jego elementów
 • symulacja opływu śmigłowca i jego elementów oraz interferencji z otoczeniem
 • przepływy niestacjonarne ze zmienną w czasie geometrią obszaru przepływu
 • symulacja w pełni trójwymiarowego opływu pracującego wirnika nośnego śmigłowca (w locie postępowym i w zawisie) bazująca na rozwiązaniu URANS
 • modelowanie wzajemnych oddziaływań płynnego ośrodka i struktury łopat wirnika (wahania i odkształcenia łopat)
 • symulacja przepływów w kanałach (np. w kanałach dolotowych silników lotniczych)
 • symulacja opływu statków kosmicznych
 • analizy aeroakustyczne
 • analiza opływu poruszających się pojazdów naziemnych, nawodnych, podwodnych
 • analiza przepływu wokół dużych konstrukcji naziemnych takich jak: budynki, stadiony, mosty
 • symulacja ruchów powietrza w aglomeracjach miejskich; analiza bezpieczeństwa wysokościowych akcji ratowniczych w takich aglomeracjach
 • analiza opływu i obciążeń konstrukcji poddanych silnym oddziaływaniom płynnego ośrodka (sił aerodynamicznych lub hydrodynamicznych, silne podmuchy wiatru)
 • analiza przepływów w turbinach, wentylatorach, itp.
 • przepływy wielofazowe
 • symulacja zjawisk w przepływach supersonicznych i hipersonicznych, promieniowania i wymiany ciepła
 • symulacje przemian fazowych oraz reakcji chemicznych
 • obliczenia osiągów i analiza stateczności

w obszarze projektowania:

 • kołowe i płozowe podwozia samolotów i śmigłowców
 • tłumiki drgań „shimmy” i antyrezonansowe, – jedno- i dwustopniowe amortyzatory do podwozi lotniczych
 • elementy integracyjne podwozi lotniczych
 • stoiska badawcze systemów antypoślizgowych ABS
 • siłowniki i zamki
 • koła i wysokoenergetyczne hamulce
 • podwozia do bezzałogowych statków powietrznych (UAV)
 • demonstratory technologii
 • hamulce elektryczne do UAV

w obszarze analiz:

 • analizy sztywnościowo-wytrzymałościowe oraz analizy podatności elementów składowych lub całych podwozi lotniczych
 • optymalizację i integrację elementów podwozia lotniczego, układu hamulcowego, amortyzatorów i systemów sterowania
 • ocenę procesu projektowania oraz jego zgodność ze standardami, metodologię badań
 • opracowanie i ocenę niezawodności i trwałości elementów podwozi lotniczych metodami analitycznymi i doświadczalnymi
 • analizę stanu wiedzy w zakresie technologii śmigłowcowych i podwoziowych
 • symulacje

w obszarze systemów transportu:

 • opracowywanie prognoz i strategii rozwoju transportu lotniczego
 • badania ilościowe i jakościowe rynku transportu pasażerskiego i towarowego
 • projektowanie oraz implementacja oprogramowania, w tym zastosowanie metod sztucznej inteligencji w optymalizacji, modelowaniu oraz zarządzaniu systemami transportowymi
 • modelowanie i projektowanie systemów transportu pasażerskiego i towarowego
 • opracowywanie elementów bezpieczeństwa i ochrony w transporcie lotniczym
 • techniczne i ekonomiczne aspekty budowy, planowania i eksploatacji statków powietrznych
 • organizację i zarządzanie procesem projektowania statków powietrznych i jego optymalizację
 • obliczenia osiągów statków powietrznych
 • obliczenia wytrzymałościowe
 • opracowywanie programów prób w locie
 • certyfikację statków powietrznych

Centrum Nowych Technologii oferuje także budowę demonstratorów technologii i prototypów.

Kontakt:
Dyrektor Centrum Technologii Lotniczych
dr hab. Jerzy Żółtak
tel.: (+ 48) 22 846 38 22
mail: jerzy.zoltak[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
www.cntpolska.pl

Pobierz ofertę