Regulamin imprezy

Regulamin

9. NOC W INSTYTUCIE LOTNICTWA

Rozdział I

 1. Regulamin jest wydany przez organizatora Imprezy, tj. Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, zwanego dalej „Organizatorem”.
 2. Pod określeniem „Impreza” rozumiemy 9. Noc w Instytucie Lotnictwa odbywającą się
  w Instytucie Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114,  02-256 Warszawa, 12 października 2018
  w godzinach 17.00 – 23.00.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym odbywa się Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu co równoznaczne jest, będąc na terenie Imprezy, zapoznała się z jego treścią.
 4. Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 5. Poniższe określenia używane w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

a) „Służby Porządkowe”- oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony Kowalczyk Ochrona, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie.

b) „Teren Imprezy”- oznacza wyznaczone fragmenty Instytutu Lotnictwa.

c) „Uczestnik Imprezy”- oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

Rozdział II

 1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) materiałów wybuchowych,

c) wyrobów pirotechnicznych,

d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,

e) napojów alkoholowych,

f) środków odurzających lub substancji psychotropowych,

g) innych środków i materiałów niebezpiecznych dla Uczestników Imprezy.

 1. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek  działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 2. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
lub innych podobnie działających substancji,

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

d) wychodzącym poza wyznaczony Teren Imprezy.

 1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

Rozdział III

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach Organizatora, sponsorów, patronów medialnych, mediów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 3. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,

b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, siły wyższej itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem merytorycznym
  i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

Rozdział IV

 1. Służby Porządkowe są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony
w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 1. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział V

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Dział Marketingu
Instytut Lotnictwa
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

 1. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi  posiadać dowód nadania listu poleconego.

Rozdział VI

 1. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 2 Roz. V na piśmie, przesyłką poleconą.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.