Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

R&D Projects

The Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation cooperates with a number of R&D and production sites from European Union countries, Canada and the United States of America. In addition to the work of a commercial nature we have participated or are currently participating in the following research projects:

The project allows the development (up to PDR – TRL4) of <40L monopropellant tank compatible with standard propellants (Hydrazine, and additionally Hydrogen Peroxide or LMP-103S). The objective of this project is to develop and implement Friction Stir Welding (FSW) technology for fuel tank production, and detailed investigation of performed welds. The process of designing, development and testing of technologies for manufacturing the tank and friction welding is aimed at identifying technological and design constraints and as a result, could be successfully used for cost reduction in the future production. This action enables introduction of a competitive product on the European market.

Project coordinator: Kamil Sobczak, MSc Eng.
Phone: (+ 48) 22 846 00 11 ext. 505
E-mail: kamil.sobczak[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Project duration: 02.02.2020 – 31.05.2022
Funding institution: European Space Agency
Programme name: ESA – PLIIS
Consortium: ŁUKASIEWICZ RESEARCH NETWORK – INSTITUTE OF AVIATION, PZL MIELEC

Szczegóły projektu

At the beginning of 2021, the implementation of the ASSURED-UAM project has begun, focusing on definition of recommendations that guarantee widespread acceptance of safe operation as well as sustainable and integrated transport using drones over urban areas. The project is funded by the European Commission under the Horizon 2020 programme. The consortium coordinated by the Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation consists of seven partners. The project is being carried out at the Transport Systems Department (Aviation Technology Center) and the Unmanned Systems Department. Łukasiewicz –  Institute of Aviation will take part in the entire process of creating recommendations, simultaneously acting as the leader of the second and fourth work package, aimed at adequately defining future scenarios for the Urban Air Mobility development and defining standards and recommendations for the implementation of unmanned operations in urban agglomerations. The aim of the ASSURED-UAM – Acceptance, Safety and Sustainability Recommendations for Efficient Deployment of Urban Air Mobility project is to support cities in the process of launching unmanned operations and their integration within urban transport systems by providing local government units, decision-makers and other interested parties with UAM recommendations. The process of integrating urban vertical mobility will require a number of adaptations in the field of public transport management covering among other logistics of operations and deployment of dedicated infrastructure. Regional and local government units will face challenges such as financing sources, planning (system infrastructure), implementation methods and ensuring the safety of them, emissions level or the level of residents’ acceptability of the proposed solutions. The guidelines on issues related to the implementation process of Urban Air Mobility will be the result of the project. The guides will be available in 8 languages and include:

 • Knowledge base on policy, transport integration, legislation, and technological opportunities
 • UAM development scenarios taking into account various aspects (financing, operational, public acceptance, etc.)
 • Set of recommendations and standards necessary to be fulfilled in the process of UAM implementation
 • Conclusions derived from processes implemented in the cities involved in the project (Metropolis GZM, Bari and Porto).

 

Project coordinator: Bartosz Dziugieł, PhD
Phone: (+ 48) 22 846 00 11 ext. 383
E-mail: bartosz.dziugiel[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Project duration: 01.01.2020 – 30.04.2023
Funding institution: European Commission
Programme name: Horizon 2020 – Mobility for Growth
Consortium: ŁUKASIEWICZ RESEARCH NETWORK – INSTITUTE OF AVIATION (Ł-ILOT), CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI SCPA (CIRA), CENTRO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO (CEiiA), INSTITUTE FOR SUSTAINABLE SOCIETY AND INNOVATION (ISSNOVA), DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE S.C. A R.L. (DTA), METROPOLIS GZM (GZM), NEDERLANDS LUCHT – EN RUIMTEVAARTCENTRUM (NRL).

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101006696 ASSURED-UAM.

 

Project details

 

Opis projektu: Celem projektu jest wyznaczenie miejsc koncentracji i stopnia stężenia CO, NOx i HC na terenie portu lotniczego im. Fryderyka Chopina i określenie wielkości emisji cząstek PM2,5 i PM10. Badania przeprowadzone zostaną przy różnych warunkach atmosferycznych, w miejscach przebywania personelu lotniska. Na podstawie intensywności ruchu samolotów na lotnisku zostanie oszacowana dzienna i roczna wielkość emisji toksycznych składników spalin pochodzących od silników turbinowych w różnych fazach lotu samolotu dla cyklu startu i lądowania.

Kierownik projektu: dr inż. Paweł Głowacki
E-mail: pawel.glowacki[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022
Instytucja finansująca: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
Nazwa programu: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – V etap

Opis projektu: Projekt ma na celu opracowanie zbiornika typu IV na sprężony wodór do zastosowań w pojazdach. W ramach prac zdefiniowane zostaną wymagania techniczne i formalne dla zbiornika. Formalne wymagania homologacyjne będą podstawą do zdefiniowania zakresu badań zbiornika. Następnie zostaną wybrane i przebadane materiały do wytworzenia rdzenia oraz kompozytowego oplotu. W kolejnym kroku prac zostanie wykonany projekt koncepcyjny oraz wstępny zbiornika i szczegółowy model obliczeniowy MES. Następnie opracowane zostaną technologie wytwarzania rdzenia zbiornika i kompozytowego oplotu. Planuje się wykorzystanie technologii formowania rotacyjnego (ang. rotomoulding) lub technologii wytłaczania z rozdmuchem dla rdzenia oraz nawijania rowingu kompozytowego dla oplotu. W celu zwiększenia konkurencyjności wyrobu na rynku w ramach prac projektowych zaplanowano opracowanie systemu monitorującego stan konstrukcji wykrywającego uszkodzenia zbiornika i przekroczenia ciśnienie roboczego zbiornika, opracowanie warstw zabezpieczających zbiornik od uszkodzenia mechanicznego i chemicznego. Zaplanowano także prace nad rozwojem kompozytowej powłoki barierowej z domieszką grafenu. W kolejnej fazie projektu zostaną wytworzone prototypowe zbiorniki, opracowane prototypy zostaną otensometrowane i poddane próbie szczelności oraz próbie hydrostatycznego rozerwania. Model obliczeniowy zostanie skorelowany z wynikami badań, następnie zostanie wykonana optymalizacja konstrukcji. Po wprowadzeniu zmian do projektu zostaną wykonane kolejne egzemplarze zbiorników które będą poddawane próbom. W tej fazie badań zaplanowano badanie cyklu ciśnieniowego w temperaturze otoczenia, badanie tolerancji na uszkodzenie mechaniczne oraz badanie odporności chemicznej struktury. W przypadku negatywnego wyniku badań zostaną wprowadzone zmiany następnie badanie zostanie powtórzone. W ostatnim etapie badań zostaną przeprowadzone próby niebezpieczne takie jak badanie penetracyjne (przestrzał zbiornika), badanie odporności na ogień oraz badanie przepuszczalności wodoru. Opracowana metodyka projektowania, technologia wykonania i metodyka badań będą przedmiotem komercjalizacji po zakończeniu projektu.

Kierownik projektu: Małgorzata Zalewska
Tel.: +48 505 391 043; +48 22 112 39 06
E-mail: malgorzata.zalewska[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.10.2022 – 31.12.2024
Instytucja finansująca: dotacja celowa Sieci Badawczej Łukasiewicz
Nazwa programu: „Gospodarka Wodorowa”
Konsorcjum: Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Opis projektu:

W grudniu 2020r. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa podpisał umowę o dofinansowanie projektu Centrum Laboratoryjne Napędów Rakietowych i Satelitarnych. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności i poprawa konkurencyjności województwa mazowieckiego a także zwiększenie transferu innowacji w regionie dzięki rozwojowi infrastruktury naukowo-badawczej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w obszarze nowoczesnych technologii napędów kosmicznych. Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku laboratoryjnego wykorzystywanego przez Zakład Technologii Kosmicznych i wyposażenie go w aparaturę naukowo-badawczą. Wzniesiony w ramach projektu budynek będzie miał 3 kondygnacje i powierzchnię ok. 1.200 m.kw. Powstanie w nim szereg laboratoriów, w tym m.in. hamownia silników rakietowych, laboratorium podsystemów rakietowych, laboratorium satelitarnych napędów korekcyjnych. Infrastruktura ta będzie przeznaczona do prowadzenia prac B+R obejmujących m.in.:

 • rozwój silników rakietowych na materiały pędne o obniżonej toksyczności
 • rozwój rakiet do zastosowań kosmicznych
 • preparatykę małosmugowych stałych materiałów pędnych
 • preparatykę oraz testy złóż katalitycznych do rozkładu stężonego nadtlenku wodoru oraz nowych, jednoskładnikowych materiałów pędnych z grupy tzw. HPGP
 • rozwój technologii silników hybrydowych z nadtlenkiem wodoru oraz paliwem stałym
 • rozwój komponentów pirotechnicznych do stałych rakietowych materiałów pędnych
 • skonstruowanie silnika o zapłonie hipergolicznym z 98% nadtlenkiem wodoru jako utleniaczem.

Z powstałej infrastruktury korzystać będą pracownicy badawczy Instytutu, jednostek z nim współpracujących oraz konsorcjanci realizowanych projektów badawczych. Będzie ona też wykorzystywana przez Instytut do realizacji komercyjnych usług badawczych na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów zewnętrznych.

Kierownik projektu: Leszek Rams
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 558
E-mail: leszek.rams[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.06.2020 – 31.12.2022
Instytucja finansująca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Beneficjent: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Wartość dofinansowania: 25 632 652,95 PLN

TRAIL to projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Clean Sky 2 (Horyzont 2020). Konsorcjum, koordynowane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa (odpowiedzialny również za projekt, analizy oraz przeprowadzenie prób), składa się z 7 partnerów, w tym Politecnico di Milano (redukcja drgań i hałasu), Trelleborg Sealing Solutions (ściany ogniowe), NLR (rozwój procesu VARTM), LA Composite (wytwarzanie elementów kompozytowych oraz integracja), PW Metrol oraz Szel-Tech (obie firmy odpowiedzialne za wytwarzanie elementów metalowych). Konsorcjum Projektu TRAIL ma za zadanie zaprojektować, przetestować i dostarczyć gondole silnikowe wraz z zawieszeniem silnika dla demonstratora technologii innowacyjnego statku powietrznego w układzie mieszanym (NGCTR TD – Next Generation Civil TiltRotor Technology Demonstrator) rozwijanego przez Leonardo Helicopters. Projekt będzie przeprowadzany w Centrum Nowych Technologii Sieci Badawczej Łuksiewicz-Instytutu Lotnictwa.

Kierownik projektu: mgr inż. Marek Tabor
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 594
E-mail: marek.tabor[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.10.2019 – 31.07.2023
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Clean Sky 2
Konsorcjum: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA, POLITECNICO DI MILANO, TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS, NLR-STICHTING NATIONAAL LUCHT-N RUIMTEVAARTLABORATORIUM, LA COMPOSITE, SZEL-TECH GRZEGORZ SZELIGA , P.W. METROL DARIUSZ DĄBKOWSKI.

Szczegóły projektu

Celem projektu jest rozwój (do TRL 4) zatrzaskowego, dwuprzepływowego (w którym przepływ paliwa i utleniacza kontrolowany jest jednocześnie przy użyciu wspólnego siłownika) zaworu do silników rakietowych o ciągu rzędu setek Newtonów. Zawór docelowo ma być wykorzystany do pracy ze standardowymi (MMH, MON), jak i ekologicznymi (HTP) materiałami pędnymi.

Kierownik projektu: dr inż. Dominik Kublik
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 531
E-mail: dominik.kublik[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.04.2020 – 01.04.2022
Instytucja finansująca: Europejska Agencja Kosmiczna
Nazwa programu: ESA – PLIIS
Konsorcjum: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA, ASTRONIKA SP. Z O.O

Celem projektu jest rozwój (do TRL 4) zaworów do korekcyjnych silników rakietowych na jednoskładnikowy (o ciągu 1 N) i dwuskładnikowy (o ciągu 10 N) materiał pędny. Zawory docelowo mają być wykorzystane do pracy ze standardowymi (N2H4, MMH, MON) jak i ekologicznymi (HTP, LMP-103s) materiałami pędnymi.

Kierownik projektu: dr inż. Dominik Kublik
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 531
E-mail: dominik.kublik[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 02.09.2020 – 02.09.2022
Instytucja finansująca: Europejska Agencja Kosmiczna
Nazwa programu: ESA – PLIIS
Konsorcjum: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA, ASTRONIKA SP. Z O.O

Celem projektu jest rozwój metod projektowania oraz wytwarzania elementów kompozytowych znajdujących zastosowanie w przemyśle lotniczym. Efektem prowadzonych prac będzie projekt konstrukcyjny oraz wykonanie osłony głowicy wirnika nośnego do nowego śmigłowca w układzie mieszanym LifeRCraft (RACER w nomenklaturze producenta) rozwijanego przez Airbus Helicopters w ramach programu CleanSky 2.Projektowane osłony mają na celu znaczne zmniejszenie oporu statku powietrznego, który generowany jest poprzez głowicę wirnika nośnego, poprzez poprawę opływu głowicy dzięki ich zoptymalizowanemu aerodynamiczne kształtowi oraz wdrożeniu innowacyjnego systemu „częściowego uszczelnienia powietrznego” między ruchomymi elementami osłony.

Koordynator projektu: mgr inż. Michał Furdyna
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 856
E-mail:michal.furdyna[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.09.2017 – 30.06.2023
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: CleanSky 2
Konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, czeski instytut badawczo-rozwojowy VZLU (Výzkumný a zkušebníleteckýústav) oraz czeska firma zajmująca się wytwarzaniem elementów kompozytowych LA Composite

Szczegóły projektu

Projekt infrastrukturalny. Projekt dotyczy kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków biurowo-laboratoryjnych LS, S8, T i TA oraz T3 znajdujących się na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Realizacja projektu ma na celu rozwiązanie kluczowego problemu zidentyfikowanego podczas analizy infrastruktury, tj. niskiej efektywności energetycznej budynków objętych Projektem. Obecna sytuacja wskazuje, iż eksploatacja budynków wiąże się z nadmiernym zużyciem energii, a w konsekwencji z emisją substancji szkodliwych do środowiska. Problem ten generuje szereg negatywnych skutków dotykających nie tylko Instytut, ale i użytkowników jego infrastruktury, otoczenie oraz region, w którym jest zlokalizowany. Cele, jakie w ramach Projektu zrealizuje Wnioskodawca to: Cel główny:

 • zwiększenie efektywności energetycznej budynków Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w Warszawie
 

Cele szczegółowe:

 • zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dzięki oszczędności energii elektrycznej i cieplnej;
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, potrzebnej do ogrzewania infrastruktury Instytutu;
 • wzrost czystości powietrza w otoczeniu budynków, poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych;
 • poprawa jakości korzystania z infrastruktury publicznej – poprawa komfortu pracy i przebywania w budynkach.
 

Kierownik projektu: Jacek Grądzki
E-mail: jacek.gradzki[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.01.2019-30.06.2021
Instytucja finansująca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Beneficjent: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 7 768 862,11 zł
Dofinansowanie projektu: 6 603 532,79 zł Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko udostępniła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w projektach współfinansowanych. Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS[at]mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju (link: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf).

Chemiczne rakietowe systemy napędowe satelitów wykorzystują hydrazynę oraz jej pochodną – monometyl hydrazyny, a także tlenki azotu jako typowe materiały pędne. Wiele prac rozwojowych na całym świecie skupia się na opracowaniu komponentów i podsystemów napędowych, będących ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych i zarazem toksycznych rozwiązań. Zadaniem projektu GRACE II jest dalszy rozwój jednego z podstawowych podsystemów napędowych satelity geostacjonarnego – silnika typu LAE (Liquid Apogee Engine), służącemu osiągnięciu docelowej orbity. Silnik wykorzystuje wysoko stężony nadtlenek wodoru jak utleniacz, który w połączeniu z paliwem o znacznie obniżonej toksyczności dostarcza osiągów zbliżonych do tych, uzyskiwanych przez tradycyjne materiały pędne. Dzięki zastosowaniu alternatywnych, niskotoksycznych materiałów pędnych, może w przyszłości stać się częścią zupełnie nowego – ekologicznego – systemu napędowego, pomagając zredukować koszty obsługi przedstartowej satelitów. Osiągnięty w pierwszej fazie projektu poziom technologiczny TRL 3 jest aktualnie podwyższany do wartości TRL 5 w 9-punktowej skali ESA. Oznacza to, że zweryfikowane wstępnie w warunkach laboratoryjnych założenia koncepcji będą ulepszane w kierunku uzyskania demonstratora technologii o cechach zbliżonych do finalnego produktu.

Koordynator projektu: dr inż. Paweł Surmacz
Tel.: (+ 48) 22 188 37 98
E-mail: pawel.surmacz[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji:  19.11.2019 – 18.05.2022
Instytucja finansująca: ESA – European Space Agency
Nazwa programu: NMS-Poland
Konsorcjum:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (Polska), Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e.V (DRL) (Niemcy)

Celem projektu „Innowacyjna aerodynamiczna rama rowerowa” jest zaprojektowanie ramy rowerowej o podwyższonych właściwościach aerodynamicznych, tj. stawiających opór aerodynamiczny niższy o 2-6% od ram konkurencji. Prace realizowane w Ł-ILOT skupiają się na:

 1. Analizie aerodynamiki ram rowerowych, w szczególności zbadanie właściwości tzw. aerodynamicznych rowerów.
 2. Optymalizacji docelowej ramy rowerowej.

Projekt realizowany jest we współpracy z firmą Kross SA, największym polskim producentem rowerów.

Kierownik projektu: dr inż. Witold Klimczyk
Tel.:  (+ 48) 22 846 00 11 wew. 641
E-mail: witold.klimczyk[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 1.07.2019 – 31.01.2022
Instytucja finansująca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Operacyjnych
Nazwa programu: KROSS SA, SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA

Stabilizacja lotu statków powietrznych jest zapewniana przez złożone systemy sterowania Flight Management Systems (FMS, Systemy Sterowania Lotem), a w szczególności przez układy zwane autopilotami. Są one dosyć kosztowne i nie wszystkie statki powietrzne są w nie wyposażane. Większość statków powietrznych, w tym przede wszystkim samoloty, posiada jednak powierzchnie odciążające/wyważające zwane trymerami. Montowane są zazwyczaj na głównych powierzchniach sterowych: sterze wysokości i sterze kierunku, niekiedy także na lotkach. Podczas prowadzonych badań nad zagadnieniami sterowania lotem samolotów stwierdzono, że w niektórych przypadkach istnieje możliwość stabilizacji lotu ustalonego samolotu właśnie za pomocą trymerów. Jest to rozwiązanie stosunkowo tanie i możliwe do zastosowania w wielu lekkich samolotach Lotnictwa Ogólnego, tzw. General Aviation. Celem projektu jest zaprojektowanie, budowa i przebadanie układu stabilizacji lotu lekkiego samolotu za pomocą trymerów. Biorąc pod uwagę panujące obecnie tendencje do rozszerzania zakresu ilościowego i jakościowego lotnictwa ogólnego oraz przewidywane nowe zasady wykonywania lotów w przestrzeni kontrolowanej w Europie, tego typu system zabudowany na pokładzie samolotów masowo użytkowanych w przyszłości znacznie zwiększy bezpieczeństwo wykonywania lotów oraz dostępność takich środków lokomocji dla użytkowników na najniższym dopuszczalnym poziomie profesjonalizmu. Projekt jest realizowany wraz z Airbus Poland S.A.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Cezary Szczepański
Tel.:  (+ 48) 22 846 00 11 wew. 683
E-mail: cezary.szczepanski[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 2018-2021
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nazwa programu: ISSLOT

W maju 2020 r. konsorcjum Unia Sp. Z o.o., Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa rozpoczęło realizację projektu Inteligentny robot spełniający wymogi rolnictwa precyzyjnego. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Szybkiej ścieżki dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. 

Opis projektu: 

Celem projektu jest opracowanie, zbudowanie i wdrożenie Robota Polowego przeznaczonego do siewu i pielęgnacji kukurydzy w uprawie szerokorzędowej. Jest to próba odpowiedzi na problemy piętrzące się przed współczesnym rolnictwem (nadmierne, szkodliwe stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, postępujący brak rąk do pracy). Robot Polowy w proponowanej konfiguracji będzie przeznaczony do siewu, mechanicznego pielenia i selektywnego oprysku. Wyposażenie go w złożony system sensorów (głównie optycznych), układ przetwarzający uzyskane dane w oparciu o specjalnie opracowaną Bazę Danych Uprawy oraz precyzyjny system sterowania realizacją procesów agrotechnicznych umożliwi pracę zgodną z nowoczesną wiedzą agrotechniczną. Precyzja działania umożliwi znaczne zmniejszenie zużycia nawozów i ŚOR. Robot Polowy będzie spełniał wymagania rolnictwa precyzyjnego i wpisze się w realizację celów Rolnictwa 4.0. Projekt integruje zagadnienia związane z automatyzacją maszyn oraz automatyzacją procesów realizowanych w rolnictwie. Zdobyta podczas realizacji projektu wiedza i umiejętności związane przede wszystkim z wdrożeniem elementów automatycznego sterowania pracą Robota Polowego i monitoringu stanu uprawy, niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia potencjału polskich firm w zaczynającej się obecnie rozwijać na świecie dziedzinie autonomicznych robotów polowych, co zaowocuje produkcją następnych nowoczesnych maszyn. W związku z tym w celu realizacji projektu zawiązane zostało konsorcjum w skład którego wchodzą:

 • Unia Sp. z o.o. – lider
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz- Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (Ł-PIMR) – partner
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Lotnictwa (Ł-ILOT) – partnerKierownik projektu: dr inż. Jacek Wojciechowski
E-mail: jacekw[at]pimr.poznan.pl
Kierownik Zadania nr 2, 6  w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa:  mgr inż. Mariusz Kacprzak
E-mail: mariusz.kacprzak[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.05.2020 – 30.11.2023
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Konsorcjum: UNIA SP. Z O.O., SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ- PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA

 

Projekt realizowany w ramach programu ramowego Horyzont 2020, finansowany przez Komisję Europejską. Jest to 4-letnia inicjatywa badawcza w zakresie badań i innowacji dotycząca hybrydowego napędu elektrycznego w lotnictwie komercyjnym, technologii, która otwiera nową przestrzeń projektowania samolotów i może stanowić rewolucyjny krok w poprawie ich wydajności. Celem projektu IMOTHEP jest przeprowadzenie analizy potencjalnych technologii i problemów technicznych w zakresie hybrydowego napędu elektrycznego na szeroką skalę. Przedsięwzięcie wymaga zbadania technologii samolotów komercyjnych, która reprezentuje większość flot obecnych linii lotniczych i odpowiada za emisje lotnicze. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju lotnictwa w służbie społeczeństwu i mobilności ludzi. Wymaga to ambitnych badań i przełomowych rozwiązań znacznie wykraczających poza ciągłe doskonalenie obecnych technologii lotniczych. Ostatecznym celem projektu jest osiągnięcie kluczowego kroku w ocenie potencjału hybrydowego napędu elektrycznego w celu zmniejszenia emisji lotnictwa komercyjnego i w rezultacie opracowanie mapy technologicznej dotyczącej jego rozwoju. Koordynatorem projektu jest ONERA, francuskie laboratorium badawcze przemysłu lotniczego i kosmicznego. W skład konsorcjum wchodzi trzydziestu trzech kluczowych podmiotów przemysłu lotniczego i badawczego: producentów samolotów, wiodących producentów silników, europejskie organizacje badawcze w dziedzinie lotnictwa, uczelnie wyższe, think tank, organizacja międzyrządowa oraz firma konsultingowa w zakresie zarządzania innowacjami. IMOTHEP otrzymuje również wsparcie od Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego jako strony trzeciej. Ponadto IMOTHEP rozwija międzynarodową współpracę z Rosją i Kanadą. W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa projektem zajmuje się Zakład Systemów Transportu (Centrum Technologii Lotniczych). Projekt IMOTHEP w skrócie:

 • Holistyczne podejście do hybrydowego napędu elektrycznego samolotów komercyjnych
 • Dogłębna analiza technologii układu napędowego w ścisłym związku z architekturą napędową
 • Ambicja, aby uzyskać jasny obraz potencjalnych korzyści hybrydowego napędu elektrycznego
 • Potężne, multidyscyplinarne konsorcjum
 • Chęć dotarcia do zainteresowanych stron i bieżących projektów w celu opracowania europejskiej mapy drogowej ww. kierunkuKierownik projektu: dr inż. Paweł Abratowski
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 713
E-mail: pawel.abratowski[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2023
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Mobility for Growth
Wysokość dofinansowania: 10 392 845,00 EUR dla Ł-ILOT: 94 625,00 EUR
Strona internetowa: www.imothep-project.eu
Konsorcjum: ONERA – OFFICE NATIONAL D’ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES, AIRBUS OPERATIONS SAS, CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI SCPA, DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT – UND RAUMFAHRT EV, LEONARDO – SOCIETA PER  AZIONI,SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, GE Avio, L – UP SAS, AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH, GKN AEROSPACE SWEDEN AB, CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB, SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA, INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPATIALA „ELIE CARAFOLI”- INCAS BUCURESTI, INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES S.A.U., STICHTING NATIONAAL LUCHT- EN RUIMTEVAARTLABORATORIUM, SAFRAN AERO BOOSTERS, MTU AERO ENGINES AG, BAUHAUS LUFTFAHRT EV, UNIVERSITE DE LORRAINE, INSTITUT SUPERIEUR DE L’AERONAUTIQUE ET DE L’ESPACE, TECHNISCHE UNIVERSITAET BRAUNSCHWEIG, UNIVERSITY OF STRATHCLYDE, POLITECNICO DI BARI, THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, EUROCONTROL – EUROPEAN ORGANISATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION, FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE THE CENTRAL AEROHYDRODYNAMIC INSTITUTE NAMED AFTER PROF. N.E. ZHUKOVSKY, FEDERALNOE GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE CENTRALNII INSTITUTAVIACIONOGO MOTOROSTROENIYA IMENI PI BARANOVA, STATE RESEARCH INSTITUTE OF AVIATION SYSTEMS, National research center „Institute named after N.E. Zhukovsky”, Moscow aviation institute (national research university)

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 875006 IMOTHEP.

Celem głównym jest opracowanie komponentu narodowego systemu satelitarnego pozyskiwania danych na potrzeby informacyjne rozpoznania pola walki i zapewniania poszczególnym komponentom Sił Zbrojnych RP aktualnej informacji strategicznej i operacyjnej.

W ramach projektu przetestowana zostanie operacja sterowanej konstelacji trzech nanosatelitów (prekursora przyszłej konstelacji) obserwacji Ziemi. Celem demonstracji jest pokazanie zdolności operacyjnej i dojrzałości polskich technologii do pozyskania zobrazowania w paśmie widzialnym.


Kierownik projektu: Michał Podkowik
Okres realizacji projektu: 01.06.2021–31.05.2025
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program SZAFIR
Całkowity koszt realizacji projektu: 70 159 890,00 PLN
Dofinansowanie projektu w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa: 8 523 331,00 PLN

Flaga i Godło


Z początkiem grudnia rozpoczęła się realizacja projektu NBSoil finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont Europa. Projekt koncentruje się na opracowaniu holistycznego podejścia do zarządzani gruntami i glebą ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań opartych na metodach naturalnych. W skład Konsorcjum koordynowanego przez polski Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) wchodzi szesnastu partnerów. W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa projekt realizowany jest przez Dział Teledetekcji. Konsorcjum NBSoil w decydujący sposób przyczyni się do realizacji tzw. Soil Health Mission, poprzez wykorzystanie metody NBS do zarządzania glebą, przeszkolenie doradców glebowych oraz włączenie monitoringu i mapowania gleby we wszystkie procesy decyzyjne związane z zarządzaniem gruntami.

Opis projektu:

NBSoil (Nature Based Solutions for Soil Management) to czteroletni projekt, którego głównym celem jest zgromadzenie i uzupełnianie istniejących zasobów oraz zaprojektowanie atrakcyjnego programu nauczania mieszanego wraz z narzędziami do kontaktowania ze sobą partnerów i poradami dotyczącymi możliwości zatrudnienia i modeli biznesowych, aby umożliwić doradcom ds. gleby wdrożenie holistycznej wizji stanu gleby za pośrednictwem NBS i efektywną współpracę na całym obszarze w różnej skali.

Planowane w ramach projektu działania, to m.in.:

 • Tworzenie bazy wiedzy dot. monitoringu gleb (w tym monitoringu teledetekcyjnego),
 • Stworzenie planu szkoleń oraz przeprowadzenie szkoleń dla ponad 300 doradców glebowych w całej Europie,
 • Stworzenie portalu online zawierającego narzędzia do oceny zdrowia gleby opartego m.in. o dane geoinformacyjne,
 • Stworzenie platformy typu 'marketplace’,
 • Stworzenie dokumentów dotyczących polityk w zakresie gleby,
 • Upowszechnienie wyników projektu.

Oczekiwane rezultaty projektu, to przeszkolenie około 300 uczestników z 8 krajów (Polski, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Włoch i Hiszpanii). Szkolenia dostępne będą w sześciu językach: angielskim, polskim, niemieckim, holenderskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. Dwuletni program szkoleniowy zapewni interaktywną i elastyczną naukę poprzez otwarty kurs online (MOOC), w ramach czterech zaawansowanych modułów:

1. Gleba i NBS,
2. Facylitacja Living Labs,
3. Narzędzia cyfrowe do monitorowania stanu gleby
4. Poprawa procesu podejmowania decyzji dotyczących gleby w biznesie i polityce,
a także projekt kończący cały cykl szkoleniowy.

Kierownik projektu: Marcin Spiralski
Tel.: (+ 48) 572967600
E-mail: Marcin.Spiralski[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.12.2022 – 30.11.2026
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Horyzont Europa
Konsorcjum: INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY (IUNG-PIB), UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN (BOKU), ASOCIACION BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE – KLIMA ALDAKETA IKERGAI (BC3), AGRISAT IBERIA SL, REVOLVE, CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE (CDR), CARBONE FERTILE CENTRE NATIONAL D AGROECOLOGIE (CNA), INSTITUTO TECNICO AGRONOMICO PROVINCIAL SA (ITAP), LANDESKAMMER FUER LAND UND FORTWIRTSCHAFT IN STEIERMARK (CAFS), ALCHEMIA-NOVA GMBH (ALCN), SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA (Ł-ILOT), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO (UNITO), STICHTING AERES GROEP (AERES), UICN, UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DE SES RESSOURCES (IUCN), FORSCHUNGSINSTITUT FUR BIOLOGISCHEN LANDBAU STIFTUNG (FIBL), THE SOIL ASSOCIATION LIMITED (SA).

UEProjekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont Europa w ramach umowy o dotację nr 101091246.


Opis projektu:

NEUMANN to skrót od Novel Energy and propUlsion systeMs for Air dominancie. Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego, wspierającego projekty B+R z obszaru zaawansowanych technologii w zakresie bezpieczeństwa i obronności państw UE. Projekt koncentruje się na opracowaniu propozycji rozwiązań technologicznych w zakresie systemów/podsystemów napędowych oraz zarządzania energią dla silników samolotów myśliwskich. W skład konsorcjum koordynowanego przez GE Avio Areo wchodzi 37 partnerów z 14 państw europejskich. W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa projekt koordynowany jest przez Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji we współpracy z Laboratorium Badania Łożysk, Engineering Design Center.

NEUMANN to ogólnoeuropejski projekt współpracy, w którego skład wchodzą przedstawiciele dużych przedsiębiorstw, spółek branżowych, MŚP, uniwersytetów i ośrodków badawczych, skupiających się na opracowywaniu technologii i pogłębianiu wiedzy z zakresu systemów zasilania i napędu nowej generacji. Celem projektu jest opracowanie technologii i przeprowadzenie wspólnych badań systemowych dla domen samolotów nowej generacji, ze szczególnym uwzględnieniem napędu, systemów elektrycznych i termicznych oraz zarządzania. Rezultatem 4-letnich starań będzie weryfikacja funkcjonalności integracji systemu, a także wzrost zaufania w kontekście gotowości technologii na poziomie podsystemów i systemu (TRL 4). Projekt NEUMANN umożliwi strategiczną autonomię w sektorze obronnym w zakresie systemów zasilania i napędu, w szczególności materiałów wysokotemperaturowych, zarządzania termicznego wzmocnionego technologiami wytwarzania przyrostowego, wytwarzania energii oraz systemów zarządzania i kontroli.

Projekt NEUMANN to integracyjny projekt współpracy w sektorze obronnym. Rezultaty projektu przyczynią się do transferu wiedzy i wdrażania nowych technologii w UE, zwiększając krytyczne zdolności europejskiej obronności i technologicznej bazy przemysłowej.

Kierownik projektu: Paweł Szuchnik
Tel.: +48 601 626 424
E-mail: Pawel.Szuchnik@ilot.lukasiewicz.gov.pl
Kierownik badawczy: Sławomir Czarnewicz
Termin realizacji: 01.12.2022 – 31.01.2027
Instytucja współfinansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Horyzont Europa, Europejski Fundusz Obronny
Konsorcjum: GE AVIO AREO SRL, LEONARDO, SAAB, GKN AREOSPACE SWEDEN, PACE AREOSPACE ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY GMBH, TXT E-SOLUTIONS SPA, INCASM POLITECNICO DI TORINO (POLITO), ARTTIC INNOVATION GMBH, ŁUKASIEWICZ RESEARCH NETWORK – INSTITUTE OF AVIATION (WIA), VON KARMAN INSTITUTE FOR FLUID DYNAMICS (VKI), MODELON AB, MODELON DEUTSCHLAND GMBH, GENERAL IMPIANTI SRL (LOC_GI), AEA, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE (UNIFI), POLITECNICO DI MILANO (POLIMI), ATLA SRL, AXTER AEROSPACE SL, C.I.R.A. CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI SCPA, KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN (KTH), NEUE MATERIALIEN FURTH GMBH (NMF), CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE (CVUT), LUNDS UNIVERSITET (ULUND), PARAGON S.A., SUITE5 DATA INTELLIGENCE SOLUTIONS LIMITED (SUITE5), OPTIMAL STRUCTURAL SOLUTIONS LDA, MY PART MECCANICA S.R.L., DREAM INNOVATION SRL, BLU ELECTRONIC SRL, POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM IGNACEGO LUKASIEWICZA, AEROMECHS SRL, ARGOTEC SRL, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD), CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO (UNISA), POLITECNICO DI BARI (POLIBA), RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA SLOVENIJE (TECOS), MALARDALENS UNIVERSITET (MDU), MORFO DESIGN SRL (MORFO).

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont Europa w ramach umowy o dotację nr 10103504.

 

Clean Aviation

Zmniejszenie wpływu samolotów SMR (krótkiego i średniego zasięgu) na środowisko jest priorytetem programu Clean Aviation SRIA. Celem jest przygotowanie technologii dla samolotów SMR przyszłej generacji. Silnik ma kluczowe znaczenie w tych staraniach, a architektura silnika z otwartym wentylatorem jest najbardziej obiecującym rozwiązaniem pod względem oszczędności paliwa, zarówno w celu osiągnięcia celów środowiskowych (redukcja emisji o 20% w porównaniu z 2020 r.), jak możliwości szybkiego wprowadzenia rozwiązania do eksploatacji już w 2035 r. W synergii z programami krajowymi OFELIA (Open Fan for Environmental Low Impact of Aviation) zgromadzi duże europejskie konsorcjum – kierowane przez Safran Aircraft Engines – aby przyczynić się do demonstracji technologii RISE ogłoszonej w czerwcu 2021 r. OFELIA zamierza zademonstrować na poziomie TRL5 technologię RISE o otwartej architekturze wentylatora, aby SMR osiągnąły lub przekroczył cele Grupy Działania ds. Transportu Lotniczego na drodze do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Program OFELIA ma na celu umożliwienie montażu wentylatora o zwiększonej średnicy na konwencjonalnej konfiguracji samolotu, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technicznym w zakresie budowy silników wirnikowych. Po zdefiniowaniu architektury, w programie OFELIA zostanie przeprowadzona, zakrojoną na szeroką skalę, kampanię naziemnych testów silnika otwartej architekturze wentylatora. Progrma dostarczy definicję układu napędowego zdatnego do lotu i zajmie się przygotowaniem demonstratora w locie dla fazy 2 Clean Aviation. W ramach projektu zostanie również zoptymalizowany sposób instalacji silnika wraz z certyfikacją płatowca w ścisłej współpracy z odpowiednimi władzami. Więcej informacji na temat projektu oraz pełną listę uczestników konsorcjum można znaleźć na stronie https://cordis.europa.eu/project/id/101102011

Kierownik projektu: Michał Zygmunt
Tel.: (+ 48) 605 602 543
E-mail: Michal1.Zygmunt@ge.com
Termin realizacji: 01.11.2022 – 31.12.2025
Instytucja finansująca: European Comission
Nazwa programu: Horizon Europe, Clean Aviation
Konsorcjum: SAFRAN AIRCRAFT ENGINES;
Partnerzy: SAFRAN FILTRATION SYSTEMS; SAFRAN NACELLES; POLITECNICO DI TORINO; CONSORZIO PER LA RICERCA E LA DIMOSTRAZIONE SULLE ENERGIE RINNOVABILI; SAFRAN AERO BOOSTERS; GENERAL ELECTRIC COMPANY POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA; TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN; GKN AEROSPACE SWEDEN AB; DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT – UND RAUMFAHRT EV; GENERAL ELECTRIC DEUTSCHLAND HOLDING GMBH; TECHNISCHE UNIVERSITAET GRAZ; GE AVIO SRL; VON KARMAN INSTITUTE FOR FLUID DYNAMICS; VYZKUMNY A ZKUSEBNI LETECKY USTAV AS; GE MARMARA TECHNOLOGY CENTER MUHENDISLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI; SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA; STICHTING KONINKLIJK NEDERLANDS LUCHT – EN RUIMTEVAARTCENTRUM; OFFICE NATIONAL D’ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES; SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS; NTI ENGINEERING SRL; CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE; AIRBUS OPERATIONS SL; AIRBUS OPERATIONS SAS; AIRBUS; AIRBUS OPERATIONS GMBH; AM TESTING SRL; CENTRE DE RECHERCHE EN AERONAUTIQUE ASBL – CENAERO

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont Europa w ramach umowy o dotację nr 101102011.

Projekt zakłada realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie innowacji produktowej na skalę międzynarodową polegającej na usłudze projektowania komponentów silnika turboodrzutowego bazującej na wykorzystaniu technologii druku 3D. Opracowana innowacja stanowić będzie zbiór najlepszych praktyk i znajdzie szerokie zastosowanie w silnikach lotniczych. Rezultat projektu stanowić będzie odpowiedź na potrzeby rynkowe związane z rosnącym popytem na przewozy lotnicze tj. skróceniem czasu produkcji oraz dostarczeniem zaawansowanych technologicznie rozwiązań w konkurencyjnej cenie przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. Istotną korzyścią dla odbiorców wynikającą z zastosowania technologii przyrostowych będzie również możliwość redukcji masy silnika lotniczego w celu poprawy jego osiągów oraz poprawa żywotności komponentów silnika poprzez redukcję ilości połączeń w modułach silnika. Projekt jest realizowany w konsorcjum partnerskim z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa w Warszawie a jego zakończenie planowane jest na Q1 2022. Budżet kwalifikowany Projektu: 8.042.025,95 PLN (4.763.591,87 PLN dofinansowanie z UE)

Kierownik projektu: mgr inż. Rudnik Artur
Tel.: +48 668 402 296
E-mail: artur.rudnik[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 1.06.2020 – 31.06.2022
Instytucja finansująca: Unia Europejska; Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
Konsorcjum: General Electric Company Polska Sp. z o.o. – koordynator, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Lotnictwa

Opis projektu:

Celem projektu  “Optimization of APU Exhaust Muffler Thermal Barrier and Air Intakes construction Technologies” jest zaprojektowanie, przebadanie i wykonanie w oparciu o nowe materiały elementów wykorzystywanych w przedziale APU samolotu (wlot powietrza, wylot spalin, itd.). Nowo zaprojektowane i wykonane elementy będą spełniały wymagania funkcjonalne związane m.in. z redukcją masy, tłumieniem hałasu, ochroną termiczną i przeciwpożarową. Wykorzystanie nowych materiałów pozwoli na zmniejszenie kosztów i czasu produkcji a także ograniczenie wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie hałasu i wagi komponentów.

Kierownik projektu:  inż. Rafał Żurawski
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 416
E-mail: rafal.zurawski[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.01.2021 – 30.06.2023
Instytucja finansująca: KE
Nazwa programu: Clean Sky 2
Konsorcjum: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA (Polska), PETROCERAMICS S.P.A  (Włochy); POLITECNICO DI MILANO (Włochy); LA COMPOSITE (Czechy)

This project has received funding from the Clean Sky 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 101007816. The JU receives support from the European Union`s Horizon 2020 research and innovation programme and the Clean Sky 2 JU members other than the Union.

Celem projektu POLON – Polski Moduł Napędowy, jest opracowanie chemicznego modułu napędowego dla małego satelity oraz jego integracja z platformą Hypersat, rozwijaną przez Creotech. Za realizację projektu po stronie Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa będzie odpowiadać Zakład Technologii Kosmicznych (ZTK). Projekt potrwa 3 lata i zakończy się przygotowaniem do wdrożenia oraz potencjalną komercjalizacją. Będzie to jednocześnie pierwszy chemiczny moduł napędowy dla satelitów, zaprojektowany i zbudowany w Polsce. POLON bazuje na opracowywanych przez ZTK technologiach napędowych, wykorzystujących ekologiczny materiał pędny – wysoko stężony nadtlenek wodoru. Wpisuje się jednocześnie w światowy trend jakim jest poszukiwanie i sukcesywne wdrażanie technologii będącymi alternatywą dla klasycznych, toksycznych paliw rakietowych. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Szybka Ścieżka dla Mazowsza.

Kierownik projektu: Michał Podkowik
Tel.: (+48) 22 846 00 11 wew. 476
E-mail: michal.podkowik[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 1.04.2020 – 31.03.2024
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nazwa programu: Szybka Ścieżka dla Mazowsza
Konsorcjum: Creotech Instruments S. A (lider), Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

W maju 2020 r. konsorcjum Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk rozpoczęło realizację projektu Powłoki z pamięcią temperatury dla badań i rozwoju technologii kosmicznych. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Szybkiej ścieżki „Technologie kosmiczne” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w 2019 r. 

Opis projektu: 

Przedmiotem projektu jest opracowanie usługi pomiaru maksymalnej temperatury powierzchni elementów konstrukcji kosmicznych w celu wdrożenia jej do oferty Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. W projekcie opracowana zostanie technologia z powłok z pamięcią temperatury, które umożliwią pomiar w miejscach trudno dostępnych dla standardowych technik pomiarowych przy obecności przepływu reaktywnego i występowaniu silnej radiacyjnej wymiany ciepła. Opracowanie tego typu technologii wymaga wykorzystania kompetencji z zakresu inżynierii mechanicznej, inżynierii powierzchni oraz fizyki ciała stałego. W związku z tym w celu realizacji projektu zawiązane zostało konsorcjum w skład którego wchodzą:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (Ł-ILOT) – Lider
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (Ł-ITME) – Partner
 • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk (IF PAN) – Partner


Kierownik projektu: dr inż. Wit Stryczniewicz
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 684
E-mail: wit.stryczniewicz[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.05.2020 – 01.03.2023
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Polska Akademia Nauk – Instytut Fizyki

 

Manewr deorbitacji jest jedną ze strategii wycofania z eksploatacji współczesnych satelitów. Polega on na znacznym obniżeniu orbity, prowadzącym do spalenia satelity w atmosferze. Zapobiega to generowaniu nowych śmieci kosmicznych. W tym celu w Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytucie Lotnictwa we współpracy z polskimi partnerami rozwijany jest dedykowany silnik na stały materiał pędny. Projekt Solid Propellant De-orbit Motor Engineering Model Development (SPRODEM) to kontynuacja działań Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytutu Lotnictwa w tematyce ograniczania generowania śmieci kosmicznych realizowanych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Projekt polega na opracowaniu modelu inżynieryjnego silnika korzystając z technologii dostępnych na polskim rynku, a następnie na przeprowadzeniu badań potwierdzających jego osiągi. Rezultatem projektu ma być silnik o ciągu 250 N, który jako podstawa systemu deorbitacji będzie konkurencyjnym produktem na rynku europejskim. Wysokowydajny materiał pędny bez aluminium, dzięki któremu ograniczono generowanie cząstek stałych został opracowany w poprzednim projekcie Pre-Qualification of Aluminium-Free Solid Propellant (ASPro). Do zalet silnika można zaliczyć skalowalność i dostosowanie do użycia w klastrach, co umożliwia zastosowanie go w szerokim zakresie satelitów i innych obiektów kosmicznych. Silnik ten jest opracowywany z myślą o długim przechowywaniu na orbicie. Dodatkowo może zostać wyposażony w system wektorowania ciągu (Thrust Vectror Control system), który zwiększa kontrolę nad trajektorią satelity podczas manewru deorbitacji co ma znaczący wpływ na powodzenie misji.

Kierownik projektu: inż. Paweł Nowakowski
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 419
E-mail: pawel.nowakowski[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 15.01.2019 – 31.08.2022
Instytucja finansująca: Europejska Agencja Kosmiczna
Nazwa programu:ESA – GSTP
Konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Mesko S.A., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, ZPS Gamrat Sp. z o.o.

SPOPS jest projektem współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest opracowanie silnika rakietowego, który w przyszłości mógłby być zastosowany jako silnik pomocniczy dla małej rakiety nośnej, zdolnej do wynoszenia nanosatelitów na niską orbitę okołoziemską. Rezultatem projektu poza opracowaniem samych silników, będzie wytworzenie zdolności projektowo-produkcyjnych w polskich jednostkach badawczych i przemysłowych. Potencjał wytwarzania nowoczesnych silników rakietowych w całości przez polskie podmioty otwiera możliwość realizacji jeszcze bardziej ambitnych projektów i uniezależnienie się od zagranicznych dostawców. W zakres projektu wchodzi zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie silników z komorą spalania wykonaną z materiału kompozytowego. Docelowo w komorze spalania umieszczonych zostanie ok. 115 kg paliwa i tym samym będzie to największa konstrukcja tego typu wytwarzana obecnie w Polsce. Silnik zaprojektowano, tak by generował ok. 50 kN ciągu przy 10 MPa ciśnienia w komorze spalania.

Kierownik projektu: mgr inż. Damian Kaniewski
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 238
E-mail: damian.kaniewski[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 13.12.2016 – 12.06.2023
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nazwa programu: Konkursu Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
Konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Mesko S.A.

Cele projektu: 

Przedmiotem projektu jest rozwój systemów łączności i nawigacji dla zastosowań kosmicznych oraz rakietowych. Rozwinięte zostaną satelitarny moduł retransmisyjny dla platform satelitarnych, moduł telemetryczny dla rakiet suborbitalnych oraz nośnych, a także stacja naziemna, lokalizator rakietowy oraz mobilne urządzenie odbiorcze sygnałów od lokalizatora. 

Planowane efekty: 

W ramach projektu rozwinięte zostaną m.in. systemy łączności dwukierunkowej o zwiększonej przepustowości, które umożliwią komunikację z rakietami suborbitalnymi w czasie lotu i bieżący odczyt wyników eksperymentów badawczych wraz z satelitarnym kanałem łączności o niższej przepustowości z możliwością nadzoru misji rakiety niezależnie od warunków naziemnych sygnałów radiowych. Zaprojektowane i zintegrowane z rakietą ILR-33 BURSZTYN zostaną również lokalizatory radiowo-satelitarne, które będą odpowiadać za zapewnienie redundantnej łączności po wylądowaniu członów rakiety w dużej odległości od naziemnych stacji odbiorczych, a także stacja naziemna niezbędna do odbioru powyższych sygnałów. W czasie trwania projektu powstanie również radiowy system satelitarny wykorzystujący w pełni cyfrowe, programowalne moduły radiowe, umożliwiające dowolne kształtowanie i modulowanie sygnałów oraz pracę w kilku zakresach częstotliwości radiowych, co umożliwi potencjalną współpracę z innymi, zewnętrznymi systemami oraz relatywnie łatwe dostosowanie sytemu do różnych wymogów prawnych w różnych regionach. System ten, zintegrowany z dedykowaną platformą satelitarną opartą na technologii Rad Hard by Design umożliwi komunikację na drodze rakieta-satelita-ziemia. Realizacja projektu i następująca po niej komercjalizacja pozwoli polskim podmiotom na oferowanie na rynku nowych produktów, a także uzyskanie wysokiej gotowości technologicznej pozwalającej na realizację bardziej zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych oraz usług. Wykorzystanie wyników projektu nastąpi w formie ich bezpośredniego wdrożenia w działalności Lidera, w zakresie odpowiadającym jego kompetencjom. Wartość projektu: 47 041 758,38 PLN Wkład z Funduszy Europejskich: 38 774 065,38 PLN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1.1.1 Szybka Ścieżka.

Kierownik projektu: Janusz Nicolau-Kukliński
Tel.: +48 22 846 00 11 wew. 589
E-mail: janusz.nicolau-kuklinski[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.11.2020 – 31.12.2023
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Konsorcjum: Thorium Space Sp. z o.o., SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA


Cele projektu:

Projekt DETEKTA dotyczy opracowania i weryfikacji systemu do detekcji i kwantyfikacji rozmiarów pęknięć. W przyjętej koncepcji, elementem pomiarowym jest sieć czujników trwale zintegrowanych z obiektem, wykonana w technologii wytwarzania przyrostowego z użyciem farb z mikro i nanocząsteczkami metalicznymi oraz elastycznych materiałów izolacyjnych.
Prace podjęte w ramach projektu podzielono na następujące etapy:

 1. Badania eksperymentalne właściwości fizycznych materiałów oraz określenie technologii produkcji i instalacji czujników.
 2. Badania symulacyjne i opracowanie modeli numerycznych czujników.
 3. Opracowanie i weryfikacja systemów akwizycji danych przeznaczonych do współpracy z czujnikami.
 4. Opracowanie i implementacja metod analizy danych systemu detekcji uszkodzeń;
 5. Weryfikacja skuteczności działania prototypu systemu detekcji uszkodzeń w aspekcie długotrwałej eksploatacji, analiza luk do prac rozwojowych.


Planowane efekty:

Głównym efektem końcowym projektu będzie demonstracja prototypu systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistej eksploatacji. Poszczególne elementy składowe wynalazku, głównie autorski, adaptacyjny czujnik do detekcji pęknięć, blok akwizycji danych, algorytmy przetwarzania informacji oraz stabilność działania w długim horyzoncie czasowym zostanie zweryfikowana w ramach kolejnych etapów badań aplikacyjnych. Przedmiot wniosku jest zgodny z nową koncepcją podejścia do monitorowania konstrukcji znaną pod nazwą systemów SHM (Structural Health Monitoring). Zakłada ona trwałą zabudowę na obiekcie systemu pomiarowego wraz ze zintegrowaną siecią sensoryczną. Opracowany produkt umożliwi ciągłą i skuteczną detekcję, lokalizację i identyfikację rozwoju pęknięć.
Wartość projektu: 1 494 000,00 PLN
Wkład z budżetu państwa: 1 494 000,00 PLN

Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa w ramach programu LIDER XII Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Kierownik projektu: Artur Kurnyta
Tel.: +48 22 846 00 11 wew. 589
E-mail: Artur.Kurnyta[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.02.2022 – 01.02.2025
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nazwa programu: LIDER XII

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest demonstracja regulacji wartości ciągu podczas pracy silnika rakietowego na ciekłe materiały pędne wykorzystującego wysoko-stężony nadtlenek wodoru klasy HTP (ang. high-test peroxide) w roli utleniacza. Technologia regulacji ciągu znajduje zastosowanie jako napęd lądowników planetarnych (również księżycowych), odzyskiwanych dolnych stopni rakiet nośnych, a także umożliwia precyzyjne manewry pozycjonowania dla wynoszonych na orbitę ładunków.

Więcej o TLPD

Koordynator projektu: mgr inż. Dawid Cieśliński
Tel.: (+ 48) 22 188 37 34
E-mail: dawid.cieslinski[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 18.06.2019 – 28.02.2023
Instytucja finansująca: ESA – European Space Agency
Nazwa programu: ESA –FLPP (Future Launchers Preparatory Programme)
Konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (Polska), Astronika Sp. z o. o. (Polska), Jakusz SpaceTech Sp. z o. o. (Polska)

Projekt polega na opracowaniu systemu wektorowania ciągu (TVC – thrust vector control). Projekt jest ściśle powiązany z projektem SPRODEM – również realizowanym przez Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa, który ma na celu zaprojektowanie deorbitacyjnego silnika na stały materiał pędny. Głównym zadaniem systemu wektorowania ciągu jest zapewnienie kontroli nad trajektorią lotu satelity, aby w razie potrzeby, poprawnie nakierować statek kosmiczny podczas manewru deorbitacji. System zatem musi kompensować różnego rodzaju zakłócenia ruchu, które mogą pochodzić na przykład od niepewności co do położenia środka masy, elastyczności różnego rodzaju wysięgników (np. paneli słonecznych czy anten), nierównomiernej pracy silników deorbitacyjnych i różnych czasów spalania. Dzięki systemowi wektorowania ciągu, poprawia się niezawodność manewru, która zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu poprawnego zdeorbitowania satelity.

Kierownik projektu: mgr inż. Ewa Majewska
Tel.: (+ 48) 22 846 44 32 wew. 578

E-mail: ewa.majewska[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 09.09.2020 – 08.09.2022
Instytucja finansująca: Europejska Agencja Kosmiczna
Nazwa programu: ESA – GSTP
Konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Astronika

Projekt „Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim” będzie realizowany w latach 2021 – 2023 przez ogólnopolskie konsorcjum składające się z ośmiu partnerów naukowych. Całość prac o wartości 3,6 mln zł  jest finansowana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa otrzymał dofinansowanie w wysokości 460 000 zł, w ramach których zostanie opracowana koncepcja i funkcjonalność aplikacji mobilnej agregującej dane przestrzenne i teledetekcyjne dla rolników, która będzie dostarczać informacje z zakresu jakości gleby, parametrów środowiska i upraw oraz zmienności przyrodniczej danego obszaru. Ponadto zostaną zidentyfikowane i wyselekcjonowane kluczowe parametry środowiskowe niezbędne do przyznania nowego certyfikatu ekologicznego dla płodów rolnych. Jest to pierwszy pilotażowy projekt z zakresu nowoczesnej teledetekcji realizowany przez naukowców Łukasiewicza z Urzędem Marszałkowskim, mający na celu wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich województwa mazowieckiego. Przedsięwzięcie ma charakter badawczo-rozwojowy (B+R), a jego realizacja ma przyczynić się do opracowania koncepcji Smart Villages dla regionu i wzmocnienia współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego (JST), a jednostkami naukowymi. Projekt Smart Villages w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa będzie realizowany przez naukowców z Zakładu Teledetekcji, specjalizujących się także w innych rozwiązaniach dla nowoczesnego rolnictwa. W Instytucie prowadzone są m.in. prace badawcze z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w procesie zrównoważonej produkcji zdrowej żywności (zobacz: projekt FITOEXPORT).

Skład konsorcjum:

 • Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii – lider
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
 • Instytut Geodezji i Kartografii
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku

 

Lider konsorcjum: Politechnika Warszawska
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska
Kierownik Zadania 7 w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa: mgr inż. Hubert Skoneczny
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 835
E-mail: hubert.skoneczny[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 1.02.2021 – 30.06.2023
Instytucja finansująca: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Konsorcjum: Politechnika Warszawska – Wydział Geodezji i Kartografii (lider projektu), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku

Szczegóły projektu

Opis projektu: Celem projektu WINGPULSE jest opracowanie oraz zrozumienie zaawansowanych mechanizmów sterowania oderwaniem przepływu. Wystąpienie zjawiska oderwania przepływu na powierzchniach nośnych samolotów prowadzi do zwiększenia oporu aerodynamicznego oraz spadku siły nośnej. Nowoprojektowane konstrukcje samolotów pasażerskich są w szczególności narażone na oderwanie przepływu na skrzydłach ponad punktami mocowania silników turbowentylatorowych o dużym i bardzo dużym stopniu dwuprzepływowości (Ultra High Bypass Ratio). Silniki te charakteryzują się znacznie większą średnicą od obecnie stosowanych. W efekcie ich zabudowa uniemożliwia zastosowanie slotów klasycznie stosowanych do opóźnienia oderwania przepływu na płacie ponad miejscem montażu silnika do skrzydła. W związku z tym obecnie prowadzone są intensywne prace nad sposobami sterowania przepływem, wśród których pulsacyjny wydmuch powietrza uważany jest za szczególnie obiecujący. Urządzenia realizujące pulsacyjny wydmuch powietrza (Pulsed Jet Actuator) z otworów w płacie, wymagają zastosowania znacznie niższego wydatku masowego powietrza do osiągnięcia efektu sterowania przepływem w stosunku do ciągłego wydmuchu. Opracowane przez konsorcjum Uniwersytetu w Nottingham oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w ramach projektu WINGPULSE sterowanie przepływem charakteryzować się będzie większą wydajnością energetyczną w porównaniu do obecnie rozwijanych rozwiązań typu PJA, zapewniając znaczące zmniejszenie (3-5 krotne) wydatku masowego powietrza potrzebnego do redukcji oderwania przepływu na powierzchniach nośnych. Nowe mechanizmy pulsacyjnego wydmuchu powietrza zostaną opracowane i przebadane w tunelach aerodynamicznych UNOTT oraz Ł-ILOT. W trakcie realizacji projektu zastosowane zostaną zaawansowane metody numerycznej mechaniki płynów na etapie projektowania oraz badań symulacyjnych i analizy wyników w celu pełniejszego rozumienia działania fizyki mechanizmów kontroli oderwania. Przyjęty w projekcie program badań ma na celu otworzyć drogę do wdrożenia opracowanego sterownia przepływem w nowych konstrukcjach lotniczych.

Kierownik projektu: dr inż. Wit Stryczniewicz
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 684
E-mail: wit.stryczniewicz[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.07.2020 – 31.08.2023
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: Clean Sky 2 JU
Konsorcjum: University of Nottingham (UNOTT), Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (Ł-ILOT)

Szczegóły projektu

Projekt otrzymał dofinansowanie wspólnego przedsięwzięcia Clean Sky 2 w ramach unijnego programu badań i innowacji „HORYZONT 2020” na mocy umowy o dotację nr 887092.

Celem nadrzędnym projektu jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych. W ramach realizacji Zadania 2 i Zadania 6 projektu FITOEXPORT, Zespół Projektowy Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa będzie opracowywał i wdrażał sposoby na wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w procesie zrównoważonej produkcji konkurencyjnej zdrowej żywności, ze szczególnym uwzględnieniem lustracji upraw (detekcji zmian w trakcie trwania cyklu wegetacyjnego), oceny wpływu warunków meteorologicznych na kondycję upraw, weryfikacji warunków wytwarzania materiału siewnego i metod wczesnego wykrywania sprawców chorób przechowalniczych owoców.

Lider konsorcjum: Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa
Kierownik projektu: dr inż. Janina Butrymowicz
E-mail: j.butrymowicz[at]piorin.gov.pl
Kierownik Zadania 2 w Instytucie Lotnictwa: mgr inż. Hubert Skoneczny
E-mail: hubert.skoneczny[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Termin realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nazwa programu: Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG

Szczegóły projektu

Skip to content