Ładowanie...

Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation

dr hab. inż. Rafał Stocki

 

Scientific interests:

Analysis of the reliability of structures, reliability and resistance optimisation, stochastic simulation methods, implementation of metamodelling in optimisation.

Most important publications:

 1. Stocki R., Szolc T., Tauzowski P., Knabel J. (2012). Robust design optimization of the vibrating rotor shaft system subjected to selected dynamic constraints, Mechanical Systems and Signal Processing, 29, 34–44.
 2. Liefvendahl M., Stocki R. (2006). A study on algorithms for optimization of Latin hypercubes, Journal of Statistical Planning and Inference, 136, 3231–3247.
 3. Kleiber M., Rojek J., Stocki R. (2002). Reliability assessment for sheet metal forming operations, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 191, 4511–4532.
 4. Stocki R., Kolanek K., Jendo S., Kleiber M. (2001). Study on discrete optimization techniques in reliability-based optimization of truss structures, Computers & Structures, 79, 2235–2247.
 5. Kleiber M., Siemaszko A., Stocki R. (1999). Interactive stability-oriented reliability-based design optimization, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 168, 243–253.

 

Participation in research projects:

Scientific Research Committee (SRC) projects

 • SRC Grant No. 7 T07A 018 10: New methods of analysis of sensitivity, optimisation and reliability of complex, non-linear constructional systems
 • KBN Grant No. 7 T07A 052 12: New methods of polioptimisation of complex constructional systems using decomposition methods and expert systems
 • KBN Grant No. 7 T07A 035 14: Reliability optimisation of bar-type structures in the scope of large displacements: theory and computer software
 • KBN Grant No. 7 T07A 067 12: Methodology of reliability design and optimisation of non-linear constructions
 • Grant No.  7 T07A 025 16: Application of new methods of analysis of the sensitivity in optimisation, control and assessment of statically and dynamically loaded non-linear constructional systems
 • Grant No.  7 T07A 045 18: Application of new methods of discrete optimisation in designing complex constructional systems using modern computer techniques
 • Grant No.  5 T07A 052 22: Development and integration of new methods of optimisation, reliability and control in designing statically and dynamically loaded non-linear constructional systems
 • Grant No.  5 T07A 018 24: Application of new methods of reliability and discrete optimisation in designing complex constructional systems
 • Grant No. PBZ-KBN-105/T10/2003 – Integrated, dynamic system of risk assessment, diagnostics and control of aviation structures and processes (DIADYN)
 • Grant No. 3T11F00930: New methods of designing safe constructions, including hazard identification and active adaptation in critical conditions
 • Grant No. N519 010 31/1601: Modern methods of computer stochastic analysis applied to the assessment of structure safety

European Union FP6 projects

 • Integrated Project on Advanced Protection Systems (APROSYS)
 • Integrated Project on New Design and Manufacturing Processes for High Pressure Fluid Power Products (PROHIPP)

Project within the Innovative Economy Programme 

 • Advanced numerical methods of analysis, optimisation and reliability of industrial sheet forming processes (NUMPRESS)

dr hab. inż. Rafał Stocki

 

Zainteresowania naukowe:

Analiza niezawodności konstrukcji, optymalizacja niezawodnościowa i odpornościowa, metody symulacji stochastycznych, zastosowanie metamodeli w  optymalizacji.

Najważniejsze publikacje:

 1. Stocki R., Szolc T., Tauzowski P., Knabel J. (2012). Robust design optimization of the vibrating rotor shaft system subjected to selected dynamic constraints, Mechanical Systems and Signal Processing, 29, 34–44.
 2. Liefvendahl M., Stocki R. (2006). A study on algorithms for optimization of Latin hypercubes, Journal of Statistical Planning and Inference, 136, 3231–3247.
 3. Kleiber M., Rojek J., Stocki R. (2002). Reliability assessment for sheet metal forming operations, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 191, 4511–4532.
 4. Stocki R., Kolanek K., Jendo S., Kleiber M. (2001). Study on discrete optimization techniques in reliability-based optimization of truss structures, Computers & Structures, 79, 2235–2247.
 5. Kleiber M., Siemaszko A., Stocki R. (1999). Interactive stability-oriented reliability-based design optimization, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 168, 243–253.

Udział w projektach badawczych:

Projekty KBN

 • Grant KBN Nr 7 T07A 018 10: Nowe metody analizy wrażliwości, optymalizacji i niezawodności złożonych nieliniowych układów konstrukcyjnych
 • Grant KBN Nr 7 T07A 052 12: Nowe metody polioptymalizacji złożonych układów konstrukcyjnych przy zastosowaniu metod dekompozycji i systemów ekspertowych
 • Granat KBN Nr 7 T07A 035 14: Niezawodnościowa optymalizacja konstrukcji prętowych w zakresie dużych przemieszczeń: teoria i program komputerowy
 • Grant KBN Nr 7 T07A 067 12: Metodyka niezawodnościowego projektowania i optymalizacji konstrukcji nieliniowych
 • Grant nr 7 T07A 025 16: Zastosowania nowych metod analizy wrażliwości do optymalizacji, sterowania i oceny niezawodności nieliniowych układów konstrukcyjnych obciążonych statycznie i dynamicznie
 • Grant nr 7 T07A 045 18: Zastosowania nowych metod optymalizacji dyskretnej do projektowania złożonych układów konstrukcyjnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik komputerowych
 • Grant nr 5 T07A 052 22: Rozwijanie i integrowanie nowych metod optymalizacji, niezawodności i sterowania w projektowaniu nieliniowych układów konstrukcyjnych obciążonych statycznie i dynamicznie
 • Grant nr 5 T07A 018 24: Zastosowania nowych metod niezawodności i optymalizacji dyskretnej w projektowaniu złożonych układów konstrukcyjnych
 • Grant nr PBZ-KBN-105/T10/2003 – Zintegrowany dynamiczny system oceny ryzyka, diagnostyki oraz sterowania dla obiektów i procesów technicznych (DIADYN)
 • Grant nr 3T11F00930: Nowe metody projektowania bezpiecznych konstrukcji, uwzględniające identyfikację zagrożeń i aktywną adaptację w stanach krytycznych
 • Grant nr N519 010 31/1601: Nowoczesne metody komputerowej analizy stochastycznej w zastosowaniu do oceny bezpieczeństwa konstrukcji

Projekty Unii Europejskiej FP6

 • Integrated Project on Advanced Protection Systems (APROSYS)
 • Integrated Project on New Design and Manufacturing Processes for High Pressure Fluid Power Products (PROHIPP)

Projekt w ramach programu Innowacyjna Gospodarka 

 • Zaawansowane metody numeryczne analizy, optymalizacji i niezawodności przemysłowych procesów tłoczenia blach (NUMPRESS)
Skip to content